c S
Obračun obresti od posojila povezani osebi
Mojca Müller direktorica Anova, d.o.o.
14.02.2018

V praksi so pogoste situacije, ko podjetje odobri posojilo lastniku podjetja ali drugi povezani osebi. Pojavljajo se tudi obratne situacije, ko lastnik podjetja ali druga povezana oseba odobri posojilo podjetju.

V obeh primerih, način obračuna in višino obrestnih mer opredeljuje:

- 19. člen ZDDPO-2,
- Pravilnik o priznani obrestni meri (v nadaljevanju pravilnik), ter
- podatki o priznani obrestni meri, ki jih objavlja Ministrstvo za finance.  

Omejitev glede določitve obrestne mere za posojila med povezanimi osebami je zakonodajalec določil le za davčne namene. Za poslovne namene so lahko obrestne mere tudi višje ali nižje od predpisanih, vendar so davčno priznane samo v višini, kot jih opredeljuje relevantna zakonodaja.

Ne glede na navedeno pa 1. in 2. odstavek 19. člena omogočata, da zavezanec uporabi tudi višjo ali nižjo obrestno mero od predpisane, ki je ravno tako davčno prizna. Vendar mora v tem primeru dokazati, da bi lahko v času odobritve posojila, prejel posojilo po enaki obrestni meri, tudi od nepovezane osebe oz. na trgu. Naj povemo, da je v praksi precej težavno dokazati, da je višina obrestne mere takšna, kot bi jo odobril trg, posebno takrat, ko je razlika med predpisano obrestno mero in tržno dokaj velika. Običajno zavezanci izbrano obrestno mero dokazujejo z nezavezujočimi ponudbami bank, kar pa lahko FURS v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora tudi zavrne oz. opredeli kot nezadosten dokaz.

V zvezi s posojili med povezanimi osebami se pojavljajo še druge težave, in sicer:

-  za dano posojilo ne obstaja posojilna pogodba,
- določbe posojilne pogodbe so preohlapne in ne dajejo podatkov za pravilen obračun obresti,
- ni določena ročnost oz. trajanje posojilne pogodbe,
- ni opredeljen terminski načrt vračila posojila,
- terminski načrt vračila posojila je sicer opredeljen, vendar se posojilo ne vrača.

Navedene težave imajo za posledico napačen obračun obresti in tveganje, da FURS posojilo med povezanimi osebami ne obravnava kot posojilo, ampak kot prikrito izplačilo dobička. Prikrito izplačilo dobička je obdavčeno enako kot dividende.

Glede na vse navedeno svetujemo, da zavezanci v primeru danih ali prejetih posojil od povezanih oseb, posvetijo več pozornosti pripravi ustrezne posojilne pogodbe, ki bo vsebovala vse podatke za pravilen obračun obresti.

Kako določimo priznano obrestno mero za posojilo med povezanimi osebami?

Priznana obrestna mera za posojilo med povezanimi osebami je sestavljena iz:

- Variabilnega dela obrestne mere za valuto, izraženega v odstotkih.

Variabilni del priznane obrestne mere objavlja Ministrstvo za finance na svoji spletni strani: http://www.mf.gov.si/delovna_podrocja/davki_in_carine/obrestne_mere_za_obresti_na_posojila_med_povezanimi_osebami/. Ker je že kar nekaj let variabilni del obrestne mere negativen, je FURS v pojasnilu št. 0920-4545/2016-2 iz dne 21.4.2016 pojasnil, da skupna obrestna mera (variabilni del in pribitki) ne more biti negativna. V primeru, ko variabilni del obrestne mere preseže odstotek pribitkov, znaša skupna obrestna mera nič odstotkov.

- Pribitka za ročnost oz. trajanje posojilne pogodbe.

Višina pribitka je odvisna od trajanja posojilne pogodbe. Za posojila, ki so odobreni do vključno enega leta ni pribitka za ročnost. Za posojila, ki trajajo (1) do vključno 5 let, znaša pribitek 0,03 %, (2) do vključno 10 let, znaša pribitek 0,05 % in (3) nad 10 let znaša pribitek 0,06 %.

- Pribitka na kreditno oceno

Pribitek na kreditno oceno je odvisen od kreditne ocene tistega, ki najema posojilo oz. posojilojemalca. Uporablja se kreditna ocena po metodologiji bonitetne hiše Standard & Poor's. Ustrezna je tudi kreditna ocena druge bonitetne hiše, če je metodologija izdelave bonitetne ocene podobna metodologiji Standard & Poor's.

Pribitki na kreditno oceno so sledeči:

  • 0,05 % za kreditno oceno od AAA do A-,
  • 0,20 % za kreditno oceno od BBB+ do B-,
  • 2 % za kreditno oceno pod B-,
  • 1 %, če posojilojemalec nima izdelane kreditne ocene in ne gre za fizično osebo,
  • 0,75 %, če je posojilojemalec fizična oseba.

Primer iz prakse: podjetje odobri posojilo lastniku podjetja

Podjetje A dne 20.3.2017 odobri lastniku, posojilo v vrednosti 35.000 EUR. Lastnik črpa odobreno posojilo dne 1.4.2017. V posojilni pogodbi je določeno, da lastnik vrne posojilo skupaj z obrestmi v roku 5 let od datuma črpanja posojila. Koliko znaša priznana obrestna mera? Koliko znašajo obresti od posojila za obdobje od 1.4.2017 do 31.12.2017?

Izračun priznane obrestne mere

Variabilni del obrestne mere = - 0,114 %

Pribitek za ročnost = 0,030 %

Pribitek na kreditno oceno posojilojemalca = 0,750 %

-------------------------------------------------------------------------

Skupna priznana obrestna mera = 0,666 %

Variabilni del obrestne mere najdemo na spletni strani Ministrstva za finance. Uporabimo obrestno mero za mesec marec 2017 in sicer za obdobje 12 mesecev, saj je bilo posojilo odobreno 20.3.2017, za obdobje petih let. Pribitek za ročnost znaša po pravilniku 0,03%, saj je posojilo odobreno za obdobje petih let. Ker posojilo najema fizična oseba, znaša pribitek na kreditno oceno 0,75 %.

Obračun obresti za obdobje od 1.4.2017 do 31.12.2017

Glavnica = 35.000 EUR

Število dni = 274

Obresti = (35.000 EUR*0,666 % * 274)/364 = 175,46 EUR

Znesek priznanih obresti za navedeno obdobje znaša 175,46 EUR. Podjetje obresti knjiži kot finančni prihodek leta 2017.

Oglejte si še druge članke s področja Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati nov uporabnik?


Avtorica članka: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR

Viri: