c S

Pomembne novosti pri obračunu DDPO za leto 2017 v primerjavi z letom 2016

17.01.2018

Pri obračunu DDPO za leto 2017 je nekaj novosti, ki so posledica novel ZDDPO-2L, ZDDPO-2M, ZDDPO-2N in ZDDPO-2O. Ker smo o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O že pisali v nadaljevanju povzemamo spremembe, ki vplivajo na obračun DDPO-2 ostalih dveh novel.

Davčna osnova

Še vedno velja, da je davčna osnova za obračun DDPO enaka pozitivni razliki med prihodki in odhodki ugotovljenih v izkazu poslovnega izida.  Pri določanju prihodkov in odhodkov se upoštevajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida, z določenimi posebnostmi oziroma prilagoditvami na strani prihodkov in odhodkov, ki jih določa ZDDPO-2.

Prilagoditve davčne osnove na strani odhodkov

ZDDPO-2 določa prilagoditve tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov. Zaradi sprememb v zgoraj navedenih novelah, ki se nanašajo na odhodke, v nadaljevanju povzamemo samo te. 

Po splošnem davčnem načelu se za davčne namene ne priznajo tisti odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih po ZDDPO-2. Za take odhodke štejejo odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti zavezanca, da gre za odhodke z značajem privatnosti, in/ali odhodki niso skladni z običajno poslovno prakso.

Po novem se amortizacija dobrega imena ne prizna kot davčno priznani odhodek.

Davčne olajšave

Na nižjo davčno osnovo vplivajo tudi davčne olajšave. Naj opomnimo, da lahko davčne olajšave uveljavljajo samo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov in izkazujejo dobiček. V tem primeru je možno uveljavljati naslednje davčne olajšave:

  • za vlaganja v raziskave in razvoj;
  • za investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva;
  • za zaposlovanje;
  • za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje;
  • za donacije;
  • za zaposlovanje in za investiranje v določenih regijah.

Pri olajšavi za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva lahko zavezanec uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 40 odstotkov investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva. Pri tem pa za opremo ne štejejo:

  • pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in
  • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Citirani noveli torej dodajata eksplicitno navedbo, da je možno olajšavo za investiranje, ob izpolnjenih pogojih, uveljavljati tudi za nakup avtobusov.

V zvezi z olajšavo za donacije zakonodaja ne daje več možnosti uveljavljanja zmanjšanja davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim strankam. Zneski takšnih izplačil so bili pred spremembo omejeni navzgor in sicer največ do višine zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu.

Davčno olajšavo za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v določenih regijah, lahko zavezanci iz Pomurske regije, ki izpolnjujejo določene pogoje po določbah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, uveljavljajo tudi v obračunu DDPO za leto 2017.

Stopnja davka

Sprememba se nanaša tudi na stopnjo davka, ki je za leto 2017 19 %. Višja 19 % stopnja (prej 17 % stopnja) pa se je že upoštevala pri izračunu višine akontacije za leto 2017.

Posebna stopnja davka 0 odstotkov, ki je bila določena za določene investicijske sklade, pokojninske sklade, zavarovalnice in družbe tveganega kapitala za slednje ne velja več. Torej posebne stopnje ni možno več uporabiti za družbe tveganega kapitala od dejavnosti izvajanja dopustnih naložb tveganega kapitala. 

Obračun DDPO in plačilo davka

Obveznost za DDPO se ugotavlja na podlagi davčnega obračuna za davčno obdobje. Davek se obračunava in plačuje po načelu samoobdavčitve, in sicer na podlagi davčnega obračuna. Davčni obračun zavezanec sestavi za davčno obdobje (primeroma koledarsko leto 2017) in ga predloži preko sistem eDavki v roku treh mesecev po poteku davčnega obdobja na katerega se obračun nanaša. Obračun DDPO za leto 2017 je tako potrebno predložiti najkasneje do 2.4.2018.

V kolikor zavezanec izkazuje razliko med plačano akontacijo in izračunanim davkom na podlagi obračuna, je pozitivno razliko potrebno plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna, negativno razliko pa davčni organ vrne najkasneje v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna.

Oglejte si še druge članke s področja Davka od dohodkov pravnih oseb

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?

 
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.