c S

Obdavčitev študentskega dela in pričakovane spremembe po 1.1.2018

Mojca Müller preizkušena davčnica
22.11.2017

Pred letom 2015 je veljalo študentsko delo za najcenejšo obliko zaposlovanja. Po 1. februarju 2015 pa je zakonodajalec študentsko delo dodatno obdavčil z obveznimi socialnimi prispevki delodajalca, spremenjena je bila tudi višina koncesijske dajatve.

S to spremembo je želel zakonodajalec izenačiti davčno obremenitev študentskega dela z ostalimi oblikami dela. Davčno obravnavo študentskega dela neposredno določa šest zakonov. V nadaljevanju tega članka bomo predstavili obdavčitev študentskega dela oz. dohodkov študentov. Spomnili bomo tudi na spremembe, ki bodo po vsej verjetnosti veljale po 1. januarju 2018.

Koncesijska dajatev

Študentsko delo je obremenjeno z dvema koncesijskima dajatvama. Študentski servis, ki se ukvarja s posredovanjem študentskih del, je namreč dolžan od vsakega realiziranega študentskega dela plačati 16- odstotno koncesijsko dajatev (1. odstavek 1. člena ZUJF-C) in 2-odstotno dodatno koncesijsko dajatev (2. člen ZDKDPŠ).

Obvezni socialni prispevki

Študentski servis od realiziranega študentskega dela obračuna prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje študenta, v višini 15,50 %  (18. člen in 1. odstavek 154. člen ZPIZ-2). Poleg omenjenega prispevka obračuna tudi prispevek delodajalca v višini 15,74 % (5. člen ZUJF-C), ki je sestavljen iz naslednjih prispevkov:

- prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 %),

- prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36%) in

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 %).

Dohodnina

Dohodek študentov je pod določenimi pogoji obdavčen z dohodnino. Dohodek je obdavčen sintetično oz. po dohodninski lestvici. Večina študentov dohodnine ne plačuje, saj lahko upoštevajo dve olajšavi, in sicer splošno olajšavo in posebno olajšavo.

Splošno olajšavo lahko upoštevajo, pod pogojem, da starši študenta ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana (1. odstavek 111. člena ZDoh-2). Višine splošnih olajšav za leto 2017 so dostopne v rubriki Davčne olajšave.

Posebno olajšavo lahko upoštevajo tisti študenti, ki izpolnjujejo dva pogoja, in sicer imajo status študenta in niso stari več kot 26. let (3. odstavek 113. člena ZDoh-2). To olajšavo lahko sicer uveljavijo tudi študenti, ki so starejši od 26 let, vendar pod pogojem, da nadaljujejo izobraževanje na dodiplomskem ali podiplomskem študiju. Za leto 2017 znaša posebna olajšava 75% minimalne splošne olajšave, torej 2.477,03 EUR.

Po 1. januarju 2018 naj bi bila posebna olajšava znova vrnjena na višino minimalne splošne olajšave. Če upoštevamo podatke za leto 2017, naj bi bila posebna olajšava povečana iz trenutno veljavne 2.477,03 EUR na 3.302,70 EUR. V času pisanja tega članka, paket davčnih sprememb še ni objavljen v Uradnem listu, vendar menimo, da bo predlagana sprememba po vsej verjetnosti sprejeta.

Od študentskega dela se med letom ne plačuje akontacija dohodnine, če posamezno nakazilo ne preseže 400 EUR bruto, in ima študent veljavni status študenta in ni starejši od 26 let.

Študentski servis obračuna akontacijo dohodnine, če je posamezno nakazilo po študentski napotnici višje od 400 EUR bruto, ali pa študent ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev (ustrezen status in starost študenta). Če je akontacijo dohodnine potrebno obračunati, se le ta obračuna po 25-odstotni stopnji, pri tem pa so priznani tudi normirani stroški v višini 10 % (10. in 12. odstavek 127. člena, ter 4. odstavek 41. člena ZDoh-2).

V skladu s 1. odstavkom 282. člena ZDavP-2 se akontacija dohodnine ne plača v primeru nizkih dohodkov oz. takrat, ko bi izračunana akontacija dohodnine znašala manj kot 20 EUR.

DDV

Študentski servis od koncesijske dajatve (16%) in posebne koncesijske dajatve (2%), ter prispevkov delodajalca (15,74 %) obračuna tudi DDV. V zvezi s tem je FURS na svoji spletni strani podal kratko pojasnilo. Obširno pojasnilo številka 007-71/2015 iz dne 17.3.2015 je na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije in ostalih izdalo tudi Ministrstvo za finance.

Zakonska osnova za obdavčitev obeh koncesijskih dajatev je v 5. odstavku 36. člena ZDDV-1. Ministrstvo za finance pojasnjuje, da sta obe koncesijski dajatvi neposredno povezani z opravljanjem storitev posredovanja dela. S tem je izpolnjen pogoj, na podlagi katerega je potrebno obe koncesijski dajatvi vključiti v osnovo za DDV, čeprav dajatev ne pomeni dodane vrednosti in v ekonomskem smislu ni plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev.

Nadalje Ministrstvo za finance pojasnjuje zakaj je potrebno tudi prispevke delodajalca vključiti v osnovo za DDV. Prispevkov delodajalca namreč ni možno izključiti iz davčne osnove na podlagi c) točke 6. odstavka 36. člena ZDDV-1[i]. Da bi lahko uporabili ta člen, bi moralo obstajati pravno razmerje glede plačevanja prispevkov med študentskim servisom in delodajalcem. Vendar to pravno razmerje ne obstaja. Obveznost plačila prispevkov nalaga zakonodaja direktno študentskim servisom, torej obstaja le pravno razmerje med državo in študentskim servisom. Torej tudi od prispevkov delodajalca je potrebno obračunati DDV.

V nadaljevanju podajamo primer obračuna dajatev od opravljenega študentskega dela (Primer1) in obdavčitev dohodka študenta na letni ravni (Primer 2).

Primer 1

Študent na podlagi študentske napotnice v mesecu maju 2017 zasluži 1.152,50 EUR bruto. Koliko je neto zaslužek študenta in koliko znaša strošek delodajalca brez upoštevanega DDV[ii]?

 

Bruto dohodek študenta (250 ur * 4,61[iii] )

1.152,50 EUR

Prispevek PIZ študenta (15,50%)

178,63 EUR

Prispevek delodajalca skupaj 15,74% ( PIZ 8,85 %, ZZ 6,36 %, pošk. pri delu in pokl. bolezni 0,53 %)

181,40 EUR

Normirani stroški (10%)

115,25 EUR

Akontacija dohodnine (25%) = 0,25* (1.152,25 – 178,63 – 115,25)

214,59 EUR

Koncesijska dajatev (16%)

184,40 EUR

Dodatna koncesijska dajatev (2%)

23,05 EUR

DDV (22%) = 0,22 * (181,40 + 184,40 + 23,05)

85,54 EUR

Neto dohodek študenta (1.152,50 - 178,63 - 214,59)

759,28 EUR

Strošek delodajalca brez DDV (1.152,50 + 181,40 + 184,40 + 23,05)

1.541,35 EUR

Primer 2

Študent v letu 2017 doseže bruto dohodek 1.152,50 EUR. Starši študenta uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana. Koliko znaša dohodnina študenta za leto 2017? Študent v letu 2017 ni prejel drugega dohodka. Pri izračunu smo upoštevali podatke iz Primera 1.

Bruto dohodek študenta v letu 2017

1.152,50 EUR

Prispevek PIZ študenta (15,50%)

178,63 EUR

Normirani stroški (10%)

115,25 EUR

Posebna olajšava

2.477,03 EUR

Splošna olajšava [iv]

/

Davčna osnova (1.152,50 – 178,63 – 115,25 –  858,62)

0,00 EUR

Dohodnina 2017 (16 % * 0,00 EUR)

0,00 EUR

Že plačana akontacija dohodnine med letom

214,59 EUR

Vračilo preveč plačane dohodnine

214,59 EUR

 

Oglejte si še druge članke s področja Drugi dohodki

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?

 


[i] c) točka 6. odstavka 36. člena ZDDV-1 se navezuje na situacije, ko davčni zavezanec v imenu in za račun naročnika plača določene stroške in jih vodi v svojem knjigovodstvu kot prehodne postavke.  Davčni zavezanec mora zagotoviti tudi dokazila v zvezi z dejanskim zneskom teh stroškov in ne sme odbiti zaračunanega DDV od zaračunanih stroškov.

[ii] Delodajalec je DDV zavezanec. Zaračunani DDV si lahko odbije na podlagi prejetega računa študentskega servisa, zato DDV za delodajalca ne predstavlja dodatnega stroška.

[iii] Veljavna minimalna bruto postavka za leto 2017 v skladu s 130 c členom ZUJF. Študent ne sme opravljati dela, ki bi bilo plačano manj kot 4,61 EUR bruto.

[iv] Splošne olajšave ni možno upoštevati, saj so starši študenta v svojem obračunu dohodnine upoštevali kot vzdrževanega družinskega člana.Viri:

-  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C; Uradni list RS, št. 95-3951/2014 z dne 29.12.2014);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF; Uradni list RS, št. 27-1453/2017 z dne 2.6.2017);
- Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ; Uradni list RS, št. 79-3452/2006 z dne 27.7.2006);
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB; Uradni list RS, št. 95-3951/2014 z dne 29.12.2014);
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2; Uradni list RS, št. 23-1209/2017 z dne 5.5.2017);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ; Uradni list RS, št. 61-2917/2017 z dne 2.11.2017);
- Zakon o dohodnini (ZDoh-2; Uradni list RS, št. 63-2686/2016 z dne 7.10.2016);
- Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2; Uradni list RS, št. 63-2685/2016 z dne 7.10.2016);
- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); Uradni list RS, št. 90-3505/2015 z dne 27.11.2015);
- Pojasnilo FURS iz dne 3.2.2015: Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca;
- Pojasnilo Ministrstva za finance iz dne 17.3.2015 št. 007-71/2015: Neupravičenost obračunavanja davka na dodano vrednost v primeru prispevkov delodajalca in koncesijske dajatve za študentsko delo.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.