c S

Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in napotitev delavcev na delo v tujino

Irena Kamenščak Davčna in pravna svetovalka irena.kamenscak@bdo.si
04.10.2017

V začetku letošnjega leta je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS). Zakon je stopil v veljavo že sredi marca 2017, njegova uporaba pa je bila odložena do 1. 1. 2018. S 1. 1. 2018 bodo tako slovenski delodajalci pri opravljanju storitev v drugih državah članicah EU, EGP in v Švici morali paziti tudi na pravila novega ZČmlS

      1. Splošno:

ZČmlS sicer velja tudi za tuje pravne osebe, ki bodo delo / storite opravljali / zagotavljali v Sloveniji s svojimi zaposlenimi delavci in tudi za samostojne podjetnike, vendar so v tem prispevku prikazana le pravila, ki jih ZČmlS določa za slovenske delodajalce, ki izvajajo čezmejne storitve s svojimi zaposlenimi delavci v drugi državi članici EU / EGP ali v Švici. Novi ZČmlS se ne uporabljajo v primerih, ko delodajalec opravlja čezmejne storitve z napotenimi delavci, ki običajno opravljajo dejavnost v dveh ali več državah članicah EU[1], za čezmejno izvajanje storitev pomorščakov ter za napotitve javnih uslužbencev. 

Na podlagi novega ZČmlS bodo morali delodajalci, ki bodo želeli pridobiti potrdilo A1, izpolnjevati kar nekaj pogojev, ki jih bo v postopku izdaje potrdila A1 preverjal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tudi po 1. 1. 2018 bo namreč ZZZS še vedno organ, pristojen za izdajo potrdil A1. ZČmlS postavlja tudi nekatera postopkovna pravila, ki jih bo potrebno spoštovati pri vložitvi zahteve za izdajo potrdila A1. V nadaljevanju prispevka so najprej predstavljena postopkovna pravila, ki jih določa ZČmlS, nato pa še pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati slovenski delodajalci, da jim bo ZZZS izdal potrdilo A1.  

     2. Postopek izdaje potrdila A1:

Večino postopkovnih pravil, pomembnih za vodenje postopka izdaje potrdila A1, določa ZČmlS v 9. členu. Nekatera popolnoma postopkovna pravila pa lahko najdemo tudi v drugih členih zakona. Tako npr. prvi odstavek 6. člena ZČmlS določa, da mora delodajalec, ki želi izvajati čezmejne storitve z napotenimi delavci, pridobiti potrdilo A1 pred začetkom izvajanja storitev. Glede na dikcijo tega določila, pridobivanje potrdila A1 za nazaj po 1. 1. 2018 ne bo več mogoče.

Vlogo za izdajo potrdila A1 bo delodajalec moral vložiti elektronsko, preko sistema e-VEM, in sicer največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve. ZČmlS natančno določa obvezne sestavine vloge oziroma obvezne podatke, ki jih bo morala vključevati vsaka vloga. Glede na to, da je z zakonom predviden obrazec za vložitev vloge za izdajo potrdila A1 menim, da bodo vse zakonsko določene obvezne sestavine vloge vključene v predvideni obrazec. V času priprave tega prispevka obrazec še ni bil na razpolago.

ZČmlS poleg obveznih sestavin vloge za izdajo potrdila A1 določa tudi nekatere obvezne priloge, in sicer:

- Vloga bo morala vsebovati tudi izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v Republiki Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost ter da v primeru, za katerega je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, ne gre za okoliščine v katerih je izključena možnost napotitve na podlagi prvega odstavka 12. člena Uredbe 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba 883/2004). Glede na to, da se bo vloga oddajala v elektronskem postopku domnevam, da bo takšna izjava avtomatična priloga k vlogi na način, da bodo delodajalci ob vložiti zahteve to izjavo le ustrezno označili s kljukico. 

- Vlogi za izdajo potrdila A1 bo moral delodajalec priložiti tudi kopijo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z delavcem, ki ga namerava napotiti na delo v tujino. Ta pogodba bo morala biti sklenjena v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini. V tem delu je potrebno opozorilo, da ZČmlS govori le o ustrezno sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za napotitev delavcev na delo v tujino, medtem ko npr. aneksa, ki se danes v določenih primerih v praksi pogosto uporablja, ne omenja.

- Če bo delodajalec napotil delavca na delo v tujino v kapitalsko povezano osebo ali če bo šlo za posredovanje delovne sile, bo vlogi potrebno priložiti bodisi akt o napotitvi delavca v kapitalsko povezano osebo bodisi pogodbo o izvajanju storitve v primeru posredovanja delovne sile delodajalcu uporabniku.  

Zakon predvideva tudi poseben pravilnik, v katerem naj bi bil predpisan tudi omenjeni obrazec za vložitev vloge za pridobitev potrdila A1. V času priprave tega prispevka pravilnik še ni bil na voljo.

Ko bo vloga za pridobitev potrdila A1 vložena, bo ZZZS v postopku preveril izpolnjevanje pogojev za izdajo potrdila A1. Če bo v postopku ugotovljeno, da delodajalec pogoje izpolnjuje, bo ZZZS izdal potrdilo A1 v obliki samostojne listine. Ali bo potrdilo A1 še vedno izdano v papirnati obliki ali bo tudi potrdilo izdano v elektronski obliki, trenutno še ni jasno. Rok za izdajo potrdila A1 je pet delovnih dni od prejema popolne vloge. Potrdilo pa se bo izdalo za čas napotitve delavca na delo v tujino, kot bo to navedeno na vloženi vlogi.

Če bo ZZZS v postopku za izdajo potrdila A1 ugotovil, da delodajalec ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila A1, bo izdajo potrdila A1 zavrnil z odločbo. Zoper odločbo ZČmlS ne dopušča pritožbe v upravnem postopku. Spori iz tega naslova se bodo reševali pred upravnim sodiščem – ZČmlS namreč predvideva takojšnjo možnost upravnega spora. 

ZČmlS jasno določa, da bo s prvim dnem napotitve, ki bo naveden na vlogi za izdajo potrdila A1, napoteni delavec pridobil lastnost zavarovanca v skladu z ustrezno zavarovalno podlago za delavce, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitev delo začasno opravljajo v drugi državi članici EU. To pomeni, da bodo ti delavci od prvega dne napotitve dalje šteli za napotene delavce. Hkrati bodo od prvega dne napotitve dalje zavarovani na zavarovalni podlagi 002. ZZZS pa bo spremembo zavarovalne podlage izvedel po uradni dolžnosti. Na podlagi ZČmlS se bo s 1. 1. 2018 tudi prenehalo uporabljati pravilo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki trenutno še določa, da pri delavcih, ki delajo v tujini, ni potrebna sprememba zavarovalne podlage iz 001 v 002, če traja delo v tujini do treh mesecev. Večna dilema povezana r zamejevanjem med napotitvijo delavcev na delo v tujino in službeno potjo pa bo tako v teh primerih od 1. 1. 2018 dalje razrešena – s prvim dnem obdobja, za katerega bo delavcu, ki bo delo za delodajalca opravljal v tujini, izdano potrdilo A1, se bo ta delavec štel za napotenega delavca na delo v tujino, kar bo pomenilo, da v tujini v tem času ni na službeni poti. 

S 1. 1. 2018 bodo v veljavo stopila tudi pravila povezana s prenehanjem potrdila A1, njegovo razveljavitvijo in odpravo. O vseh spremembah povezanih z veljavnostjo potrdila A1 pa bodo slovenski pristojni organi obveščali tudi organe v državi, kjer delavec opravlja delo v času napotitve. ZČmlS tudi jasno določa, da bodo delodajalci in napoteni delavec dolžni ZZZS obveščati o vseh spremenjenih okoliščinah pomembnih za napotitev. Na podlagi takšnih obvestil pa bo ZZZS ustrezno popravil uradne evidence vezane na izdana potrdila A1.

     3. Pogoji za izvajanje čezmejnih storitev z napotenimi delavci delodajalca s sedežem v Sloveniji: 

Kot že omenjeno v te prispevku, bodo morali slovenski delodajalci za izdajo potrdila A1, izpolnjevati pogoje, ki jih določa ZČmlS. Samo tisti delodajalci, ki bodo izpolnjevali vse zakonsko določene pogoje, bodo dobili izdano potrdilo A1. Vsem ostalim bo ZZZS izdajo potrdila zavrnil.  

Pogoji, ki jih določa ZČmlS so naslednji:

- delavec, za katerega je delodajalec vložil vlogo za izdajo potrdila A1, nima že veljavnega potrdila A1, izdanega za isto obdobje,

- delodajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da v primeru, za katerega je bila vložena vloga za izdajo potrdila A1, ne gre za okoliščine, v katerih je izključena možnost napotitve na podlagi prvega odstavka 12. člena Uredbe 883/2004/ES, prvega ali drugega odstavka Uredbe 987/2009/ES ali Sklepa A2 Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti o razlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja za napotene delavce in samozaposlene delavce, ki začasno opravljajo delo zunaj pristojne države,

- delodajalec v času odločanja o vlogi izpolnjuje pogoje za čezmejno izvajanje storitev, ki jih določa ZČmlS v prvi, drugi in tretji alineji prvega odstavka 4. člena in

- delodajalcu v zadnjih dvanajstih mesecih ni bilo razveljavljeno potrdilo A1 ker v Sloveniji ne bi običajno opravljal dejavnosti.

Natančne vsebinske pogoje za izdajo potrdila A1 pa določa 4. člen ZČmlS, in sicer:

- delodajalec mora običajno opravljati dejavnost v Republiki Sloveniji,

- delodajalec ne sme kršiti pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,

- napoteni delavec ne sme običajno opravljati dela v državi napotitve,

- storitev, ki jo izvaja delodajalec v tujini (kot čezmejno storitev) mora opravljati v okviru dejavnosti, za katero je registriran v Republiki Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in

- storitev mora delodajalec izvajati na enega izmed dovoljenih načinov.

Izpolnjevanje teh »glavnih« pogojev se bo preverjalo preko pod-pogojev, ki jih pri vsakem »glavnem« pogoju določa ZČmlS. Samo če bodo hkrati izpolnjeni vsi podpogoji, se bo štelo, da delodajalec izpolnjuje »glavni« pogoj in samo če bodo izpolnjeni vsi »glavni pogoji«, bo delodajalcu izdano potrdilo A1.

In kateri podpogoji so določeni pri posameznem »glavnem« pogoju?

a) Pogoj običajnega opravljanja dejavnosti delodajalca v Republiki Sloveniji bo štel za izpolnjenega če:

- bo delodajalec najmanj dva meseca vpisan v Poslovni register Slovenije,

- bo imel delodajalec odprt transakcijski račun, ki bo prijavljen v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo in račun ne bo blokiran,

- bo imel delodajalec, ki zaposluje od pet do deset delavcev, zaposlenega najmanj enega delavca, ki bo na tej podlagi (na podlagi delovnega razmerja) neprekinjeno vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje ali da bo imel delodajalec, ki zaposluje več kot deset delavcev, zaposlene najmanj tri delavce, ki bodo na tej podlagi neprekinjeno vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji že najmanj šest mesecev oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje,

- v zadnjih 12 mesecih oziroma, če je obdobje od ustanovitve krajše, od ustanovitve dalje, skupno število ur vključitve vseh delavcev, zaposlenih pri delodajalcu v tem obdobju, v obvezna socialna zavarovanja na podlagi napotitve, ne bo preseglo 80 odstotkov skupnega števila ur vključitve istih delavcev v obvezna socialna zavarovanja na podlagi delovnega razmerja pri istem delodajalcu in

- bo delodajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavil, da v Republiki Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost.

Na podlagi ZČmlS bo možnost preverjanja pogoja dejanskega opravljanja dejavnosti delodajalca v Sloveniji možno preverjati tudi naknadno – torej po tem, ko bo delodajalcu že izdano potrdilo A1. Takšen postopek se bo izvedel, če bo obstajal dvom o tem, da delodajalec dejansko običajno opravlja dejavnost v Sloveniji. Če bo npr. ZZZS obveščen o tem, da obstaja dvom o izpolnjevanju tega pogoja, bo lahko zaprosil Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) za nadzor na izvajanjem ZČmlS v delu, ki se nanaša na pogoj običajnega opravljanja dejavnosti. V tem primeru bo opravljen nadzor s strani IRSD v okviru katerega bo IRSD preverjal ali ima npr. delodajalec v Republiki Sloveniji primerne poslovne prostore za opravljanje dejavnosti, v okviru katere se storitev izvaja, ali ima zaposleno administrativno osebje, ki opravlja delo na sedežu oziroma v poslovnih prostorih, ali oglašuje predmetno dejavnost v Republiki Sloveniji, ali v zadnjih šestih mesecih ni prišlo do spremembe dejavnosti, do spremembe v ustrezen register vpisanih ustanoviteljev oziroma zastopnikov. O svojih ugotovitvah bo IRSD obvestil ZZZS. Če bo v tem postopku ugotovljeno, da pogoj običajnega opravljanja dejavnosti v Sloveniji ni izpolnjen, bo ZZZS razveljavil veljavno izdano potrdilo A1 in o razveljavitvi obvestil tudi pristojni organ druge udeležene države (t. j. države napotitve).   

b) Pogoj, da delodajalec ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca, se bo v postopku pridobitve potrdila A1 preverjal preko naslednjih pod-pogojev:

- štelo se bo, da delodajalec ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca, če mu v zadnjih treh letih ni bila več kot enkrat pravnomočno izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom ali zaposlovanjem na črno in

- če je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od šestih mesecev, predlagal REK obrazce za plače in

- če ne bo imel neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

c) Pogoj, da napoteni delavec običajno ne opravlja dela v državi napotitve, se bo štel za izpolnjenega, če:

- bo delavec najmanj 30 dni neprekinjeno vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi zaposlitve za polni delovni čas ali v ustrezna socialna zavarovanja na drugi zakonski podlagi.

- Pogoj polnega delovnega časa ne bo potrebno izpolnjevati, če bo delavec delal krajši delovni čas zaradi uveljavljanja določene socialne pravice na podlagi socialne zakonodaje (npr. na podlagi Zakona o pokojninske in invalidskem zavarovanju, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) ali če bo pri delodajalcu, ki ga namerava napotiti na delo v tujino, zaposlen za krajši delovni čas od polnega že najmanj šest mesecev.

d) Pogoj ustrezno registrirane dejavnosti se bo preverjal preko podatkov dostopnih v sodnem registru.

e) Pogoj, da delodajalec storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov pa se bo preverjal preko naslednjih okoliščin:

- delodajalec bo moral opravljati storitve za lasten račun in pod lastnim vodstvom na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve ali

- bo moralo iti za napotitev na podlagi akta o napotitvi v povezano gospodarsko družbo ali

- bo moralo iti za napotitev v okviru opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku.

Glede na nekatere neuradne podatke, naj bi se večina pogojev (in pod-pogojev) preverjala avtomatično. Medtem ko je določene pogoje (in pod-pogoje) brez dvoma možno preveriti na takšen način, pa so nekateri navedeni pogoji (in pod-pogoji) vsebinski, kjer po mojem mnenju avtomatična preverba ne bo mogoča. Pri teh pogoji bo pomemben razvoj prakse v smislu njihovega tolmačenja, dokazovanje izpolnjenosti … Glede na to, da gre za novo zakonsko ureditev je pričakovati določene začetne težave, za katere pa vsi skupaj upamo, da jih bomo lahko hitri in ustrezno reševali skupaj z zaposlenimi na ZZZS, ki bodo vodili postopke izdajanja potrdil A1.

Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?[1] Gre za uporabo 13. člena Uredbe 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba 883/2004).


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.