c S
Kmalu prijava gosta le na en naslov 26.07.2017

Čeprav je nedavno Finančna uprava RS objavila prenovljeno navodilo za sobodajalce, ki natančneje opredeljuje postopke in davčno obravnavo v primeru izvajanja te dejavnosti, pa je potrebno opozoriti, da se sobodajalcem obeta kar precej sprememb pri prijavi gosta že koncem tega leta.

Sobodajalci so po 14. členu Zakona o gostinstvu (ZGos) fizične osebe, ki se občasno ukvarjajo s sobodajalstvom (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudijo do 15 ležišč. Dejavnost nastanitve gostov, ki jo opravljajo kot sobodajalci – fizične osebe, je po ZGos opredeljena kot gostinska dejavnost, ki obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov, zato se dohodek fizičnih oseb, sobodajalcev po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obravnava kot dohodek iz dejavnosti in ne kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem.

Sobodajalstvo ureja skoraj 20 predpisov, pri čemer mora stanodajalec pred začetkom opravljanja dejavnosti preveriti, če izpolnjuje pogoje za izvajanje te dejavnosti.

Sobodajalec lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS). Prijavo za vpis v PRS vloži fizična oseba osebno ali po pošti pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) na posebnem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani AJPES. Način vpisa v PRS predpisuje Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije. O vpisu sobodajalca fizične osebe v PRS izda AJPES potrdilo o vpisu, ki ga posreduje sobodajalcu.

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti se v postopku vpisa v PRS ne preverja, vendar lahko sobodajalec dejansko začne opravljati dejavnost šele takrat, ko izpolni predpisane pogoje:

Finančni urad po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz PRS vpiše sobodajalca – fizično osebo v davčni register kot fizično osebo, ki opravljajo dejavnost. Ob vpisu v PRS in posredno v davčni register ima sobodajalec – fizična oseba možnost, da se takoj ob vpisu oziroma najkasneje v osmih dneh od vpisa v PRS odloči in davčnemu organu priglasi ugotavljanje davčne osnove v skladu z 48. členom ZDoh-2 z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80 odstotkov predvidenih prihodkov od opravljanja dejavnosti.

Tako kot drugi davčni zavezanci, tudi sobodajalec – fizična oseba ugotovi akontacijo dohodnine oziroma dohodnino od dohodka iz dejavnosti nastanitve gostov v skladu z 295. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) in predloži davčni obračun davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Med davčnim letom mora na tej podlagi obračunati in plačati mesečne oziroma trimesečne obroke akontacije, če pa že med davčnim letom priglasi prenehanje opravljanja dejavnosti, pa mora davčni obračun po 297. členu ZDavP-2 davčnemu organu predložiti najkasneje v 60 dneh po zaključku opravljanja dejavnosti. V tako predloženem davčnem obračunu mora sobodajalec obračunati davek od vseh odtujenih sredstev oziroma njihovega prenosa iz podjetja v gospodinjstvopo 50. členu ZDoh-2.

Sobodajalci – fizične osebe, so v skladu z osmo alinejo tretjega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in 10. točko 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) obvezno zavarovani za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in poškodbo pri delu in poklicno bolezen in iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih, ki jih vsako leto določi in na svoji spletni strani objavi finančna uprava.

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost sobodajalstva, je v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) davčni zavezanec, ki je kot mali davčni zavezanec oproščen obračunavanja DDV vse dokler obseg opravljenega prometa ne preseže praga za identifikacijo za namene DDV.

Ne glede na to ali je sobodajalec zavezanec za namene DDV ali ne, mora vedno gostu izstaviti tudi račun. Pri plačilu računa z gotovino pa je v skladu s 4. točko 2. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) tudi zavezanec za davčno potrjevanje računov.

Stanodajalec mora danes gosta prijaviti v 12 urah in te podatke sporočiti policiji, statističnemu uradu, občini in tudi finančni upravi.

Po noveli ZGos-D, bodo sobodajalci že kmalu imeli bistveno manj administrativnih bremen. V skladu s 15.b. členom ZGos in Pravilnikom o registru nastanitvenih obratov mora namreč AJPES do 1. decembra 2017 vzpostaviti register nastanitvenih obratov, kamor se bodo morali vpisati obstoječi stanodajalci v treh mesecih, saj bodo v nasprotnem primeru lahko kaznovani s plačilom globe od 150 do 4000 evrov.

Novost pa bo tudi način poročanja o namestitvi gosta. Nov Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki se bo večinoma uporabljal od 13. avgusta 2017 v 39. členu določa, da gostitelj ali sobodajalec vodi knjigo gostov, ki pa jo bo v obliki aplikacije za namene vodenja evidence gostov, obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene razvil AJPES. Tako bo po novem ponudnik namestitve podatke o gostu prek spletne aplikacije sporočal zgolj AJPES, AJPES pa bo te podatke posredoval naprej.

Še vedno bo stanodajalec moral posredovati podatke v 12 urah po prihodu gosta. Podatki bodo šifrirani, tako, da bo dosežena anonimnost, metodologijo zbiranja in prenosa podatkov pa bo predpisalo pristojno ministrstvo. Za točnost bo jamčil stanodajalec, ki bo v primeru nepravilnosti v skladu s 47. členom ZPPreb-1 lahko kaznovan s plačilom globe od 200 do 600 evrov. V skladu s 55. členom ZPPreb-1 pa bo moral stanodajalec poročati po novem v roku enega meseca od vpisa v register nastanitvenih obratov.

Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati registriran uporabnik?

Vir: Ministrstvo za finance