c S
Sprejeta izhodišča za pripravo sprememb proračuna 2018, proračuna 2019 ter razrez proračunskih odhodkov 24.07.2017

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019 ter razrez proračunskih odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov.

Državnemu zboru bo ob pripravi proračuna predlaga povečanje skupnega obsega odhodkov državnega proračuna, glede na predviden obseg v odloku o okvirju za pripravo proračunov 2018-2020, in sicer za 50 milijonov evrov, to je na 9.625 milijonov evrov s čimer bo zaradi višjih izdatkov iz naslova EU sredstev omilila pritisk na nižanje porabe integralnih proračunskih sredstev. Vlada kljub temu ohranja zavezo glede doseganja srednjeročnega fiskalnega cilja, izraženega v strukturnem saldu sektorja država.

V prihodnjem letu namreč pričakujemo višje izdatke, povezane s črpanjem EU sredstev, od prvotno načrtovanih, s povišanjem obsega skupnih odhodkov državnega proračuna pa bomo omilili pritisk na nižanje porabe integralnih proračunskih sredstev.

Vlada je tako ministrstvu za finance naložila, da skladno z zakonom o fiskalnem pravilu pripravi predlog sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020.

Vlada kljub temu ohranja zavezo glede doseganja srednjeročnega fiskalnega cilja, izraženega v strukturnem saldu sektorja država. Sredstva, ki pri pripravi odloka niso bila predvidena, bodo omogočila, da bo vlada lahko izpeljala zastavljene nacionalne prioritete: varnost in obramba, investicije v zdravstvo, infrastruktura in znanost.

Pri sprejemanju izhodišč je vlada na podlagi tekočih gibanj in pričakovanj glede gibanja prihodkov za leti 2018 in 2019 ocenila tudi, da bodo prihodki višji, kot so bili ocenjeni pri pripravi proračuna in odloka za leto 2018. Ti bodo v celoti prispevali k zniževanju primanjkljaja državnega poračuna. Vlada zato predvideva, da bosta kljub povišanju zgornje meje izdatkov ciljna salda za leto 2018 in leto 2019 boljša od predvidenih v odloku o okvirju za pripravo proračunov sektorja država 2018-2020.

Vlada je ministrstvo za finance pooblastila, da lahko do 25. avgusta 2017 razrez spremeni. To je tudi rok, predviden za pripravo dela finančnih načrtov, ki se nanaša na načrtovane pravice porabe. Vlada je z namenom, da zagotovi dovolj časa za posodobitev ciljev in kazalnikov iz programskega dela proračuna kot rok za pripravo obrazložitev finančnih načrtov določila 1. september 2017.

Poleg tega je vlada v skladu z že določenim terminskim načrtom priprave proračunov ministrstvu za finance naložila, da do 25. julija 2017 izda navodilo za pripravo predloga sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predloga proračuna za leto 2019 (Proračunski priročnik 2018–2019). Kot rok za pripravo kadrovskih načrtov za leti 2018 in 2019 je vlada določila 25. avgust 2017 ter 31. avgust 2017 kot rok za predložitev naslednjih dokumentov za sprejem na vladi:

a) Predlog skupnega kadrovskega načrta za organe državne uprave in Ppedlog zbirnega kadrovskega načrta za osebe javnega prava (oba pripravi ministrstvo za javno upravo).

b) Zbirni predlog kadrovskih načrtov pravosodnih organov (pripravi ministrstvo za pravosodje).

c) Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države in predlog načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za leti 2018 in 2019 (oba pripravi ministrstvo za javno upravo).

d) Predlog načrta izvajanja finančnih instrumentov (pripravi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).

e) Predloge zakonov in drugih predpisov, ki so potrebni za izvršitev ukrepov za znižanje proračunskih odhodkov ali za izvajanje finančnih načrtov predlagateljev finančnih načrtov v letih 2018 in 2019.

Vlada je proračunskim uporabnikom med drugim naložila, da pri načrtovanju svojih finančnih načrtov za leti 2018 in 2019 načrtujejo pravice porabe v obsegu, ki omogoča izpolnitev vseh zakonskih obveznosti, ter da načrtujejo svoje aktivnosti predvsem v tiste vrste investicij, ki imajo največji multiplikator na gospodarsko rast.

Ministrstvu za finance in ministrstvu za javno upravo je vlada naložila, da začneta pogovore z občinami za določitev povprečnine za leti 2018 in 2019, ter ministrstvu za finance, da v sodelovanju s predlagatelji finančnih načrtov pripravi predlog sprememb proračuna za leto 2018 in predlog proračuna za leto 2019.

Oglejte si še druge članke s področja Javne finance in javna naročila

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Želite postati registriran uporabnik?

Vir: Ministrstvo za finance