c S
Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje delovnega razmerja? 21.07.2017

Iz različnih razlogov se delodajalci odločajo, da zaposlijo vodilne delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki je vezana na podelitev mandata. V nadaljevanju članka odgovarjamo na vprašanje, ali t. i. mandatne pogodbe vodilnih delavcev res sodijo med tvegane oblike zaposlitve?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 74. členu ureja status vodilnih delavcev. Med drugim 74. člen določa, da lahko vodilni delavec izjemoma sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, če je že zaposlen pri delodajalcu na drugih delih za nedoločen čas ali če gre za vodilnega delavca, ki je na vodilno delo imenovan v skladu z zakonom ali z aktom o ustanovitvi. V ostalih primerih mora imeti vodilni delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, za odpoved katere pa veljajo vsa določila ZDR-1, ki urejajo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Tretji odstavek 74. člena namreč določa, da vodilnemu delavcu, ki ima za opravljanje vodilnega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez njegove volje ali krivde zaradi predčasne razrešitve ali v primeru, da po poteku mandata ni ponovno imenovan, pripadajo pravice, ki delavcem pripadajo na podlagi določb tega zakona, ki veljajo za odpoved iz poslovnega razloga. V praksi se tako zaposlitev vodilnih delavcev izvede na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki pa je vezana na mandatno obdobje. Iz zakonske podlage je mogoče razbrati, da potek mandata oziroma neimenovanje za novo mandatno obdobje za delavca še ne pomeni odpovedi delovnega razmerja, temveč bo moral delodajalec izkazati enega izmed zakonsko določenih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Stranki lahko v pogodbo za nedoločen čas, na podlagi katere bo delavec imenovan za mandatno obdobje, zapišeta, da v primeru predčasne razrešitve delavca z vodilnega položaja in v primeru neimenovanja delavca za novo mandatno obdobje delavcu preneha delovno razmerje iz razloga nesposobnosti. Če pa stranki tovrstnega določila ne zapišeta v pogodbo, bo moral delodajalec vodilnemu delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz enega izmed zakonsko določenih razlogov, ki ga bo moral utemeljiti. Kljub temu, da morda pogodba o zaposlitvi z vodilnim delavcem ne vsebuje določbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, je ravno to najpogostejši razlog za prenehanje delovnega razmerja. Glede na dejstvo, da delavec ni bil ponovno imenovan v mandat oziroma je bil celo predčasno razrešen z vodilnega položaja, delodajalec ne bo imel težke naloge pri dokazovanju nesposobnosti, kar je razvidno tudi iz dosedanje sodne prakse. Tako Višje delovno in socialno sodišče v sodbi in sklepu št. Ppd 391/2015 z dne 17. decembra 2015 zapiše:

"Razrešitev s funkcije, če je poslovodna oseba v delovnem razmerju in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pomeni, da ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Zato že sama razrešitev oziroma odpoklic (ki ni predmet delovnega spora) z vidika pogodbe o zaposlitvi pomeni utemeljen razlog za odpoved v smislu druge alineje prvega odstavka 88. člena ZDR (razlog nesposobnosti)."

Kljub temu, da je sodišče v konkretni zadevi odločalo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi poslovodni osebi, lahko sodno prakso tako razlagamo tudi pri vodilnih delavcih, saj je ureditev smiselno enaka.
Delodajalec lahko kot razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi uporabi tudi kateregakoli od drugih zakonskih odpovednih razlogov, med katerimi je poleg razloga nesposobnosti najpogosteje uporabljen še poslovni razlog. Tako Višje delovno in socialno sodišče v sodbi Pdp 1574/2014 zapiše:

"Ker v primeru predčasne razrešitve razrešenemu delavcu pripadajo pravice kot ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (tretji odstavek 74. člena ZDR-1), je tožena stranka ravnala pravilno, ko je tožniku dne 11. 12. 2013 vročila redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi. V primeru predčasne razrešitve po določilih tretjega odstavka 74. člena ZDR-1 razrešenemu delavcu namreč pripadajo le pravice kot ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, kar pomeni, da se ne ugotavlja obstoj poslovnega razloga, kot zmotno zatrjuje pritožba, temveč delavcu pripadajo le pravice, ki sicer gredo delavcem ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi."

V skladu z zapisanim tako ni mogoče govoriti o mandatnih pogodbah vodilnih delavcev kot o tveganih oblikah zaposlitve, saj potek mandata še ne pomeni prenehanja pogodbe o zaposlitvi, temveč bo moral delodajalec utemeljiti odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki je bila podlaga za imenovanje vodilnega delavca za mandatno obdobje.

Oglejte si še druge članke s področja Delovna razmerja


PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?

 

Vir: mag. Janja Cigoj: Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje delovnega razmerja?, Pravna praksa, št. 41 – 42