c S
Zasebni zahtevki za davčno stališče glede DDV v čezmejnih primerih (Cross-Border Rulings – CBR) 20.06.2017

V okviru foruma EU o DDV je 18 držav članic vključenih v prostovoljno testno skupino za izdajo davčnih stališč v čezmejnih primerih. Davčni zavezanci vložijo zahtevek za davčno stališče s čezmejnim učinkom v sodelujoči državi članici, v kateri so identificirani za namene DDV.

Vsaka država članica, ki bo prejela zaprosilo za izdajo davčnega stališča, se je obvezala, da se bo posvetovala z drugo državo članico, ki sodeluje v projektu, v zvezi s tem, ali so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo davčnega stališča. V primeru, da vprašanje ne bo zajemalo vseh podatkov oz. relevantnih informacij, ki bi bile nujno potrebne za razjasnitev primera, država članica, v kateri je bilo vprašanje postavljeno, zaprosi za dopolnitev le tega. Države članice bodo v zvezi z izpostavljeno problematiko izmenjale mnenja ter sprejele odločitev kakor hitro bo to mogoče. V procesu izdaje davčnega stališča ni nujno, da države članice dosežejo enotno stališče glede DDV obravnave čezmejne transakcije. V tem primeru bo država članica, ki je vprašanje prejela, podala svoj odgovor ter priložila odgovor drugih držav članic. 

V Sloveniji izdano stališče nima zavezujočih pravnih posledic, za davčnega zavezanca pa predstavlja določeno predhodno informacijo glede davčne obravnave čezmejne transakcije v državah članicah, na katere se nameravana transakcija nanaša. Gre za izdajo pojasnila na podlagi 13. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 13/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16).

 Več informacij v zvezi s testnim projektom CBR je objavljeno na spletni strani Evropske komisije.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.