c S
Katere davke in prispevke obračunamo pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu?
Mojca Müller preizkušena davčnica
21.06.2017 Pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu morajo slovenski izplačevalci poznati tako slovensko zakonodajo kot tudi zakonodajo EU. V praksi je možnih več različnih situacij, ki posledično pomenijo tudi različno obdavčitev. V nadaljevanju predstavljamo konkreten primer iz prakse, kjer slovensko podjetje izplača avtorski honorar hrvaškemu državljanu.


Opis primera iz prakse: Tiskovna konferenca na Hrvaškem, ki jo organizira slovensko podjetje

Slovensko podjetje (izplačevalec) organizira tiskovno konferenco na Hrvaškem. Eden od udeležencev, (hrvaški državljan – v nadaljevanju avtor) na konferenci predstavi izsledke in dosežke svoje strokovne študije. Avtor je zaposlen pri hrvaškem delodajalcu za polni delovni čas, udeležba na tiskovni konferenci pomeni za avtorja dodatni dohodek. Avtor delo opravi v odvisnem razmerju do izplačevalca, saj izplačevalec v celoti vodi dogodek tiskovne konference in avtorju daje natančna navodila v zvezi z izvedbo njegovega prispevka na dogodku. Izplačevalec priskrbi tudi vsa sredstva za izvedbo dogodka (prostor, pogostitev, tehnična oprema itd.) Izplačevalec avtorju izplača neto dohodek v višini 700 EUR.

V nadaljevanju tega prispevka bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

- Ali mora izplačevalec avtorskega honorarja obračunati dohodnino? Kdaj dohodnine ni potrebno obračunati?

- V kateri državi se plačujejo prispevki? Kakšna dokazila potrebuje izplačevalec, da mu prispevkov v Sloveniji ni potrebno obračunati?

- Kaj v praksi pomeni, če izplačevalec ne pridobi potrjenega obrazca A1 oz. zahtevka KIDO5?


Ali je avtorski honorar tujca obdavčen z dohodnino?

V skladu z 10. členom Zdoh-2 je avtorski honorar tujca obdavčen z dohodnino v Sloveniji, če je izplačevalec dohodka podjetje, ki se šteje za rezidenta po 5. členu ZDDPO-2. To poenostavljeno pomeni, da mora slovensko podjetje ob izplačilu avtorskega honorarja tujcu odtegniti 25 % dohodnine. Glede na to, da se avtorski honorar izplačuje tujcu, je potrebno poleg Zdoh-2 preveriti tudi ustrezne Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (v nadaljevanju mednarodna pogodba). Mednarodna pogodba omogoča, da izplačevalcu ni potrebno obračunati dohodnine ob izplačilu avtorskega honorarja. Uveljavitev pogojev iz mednarodne pogodbe omogoča zahtevek, ki ga potrdi FURS.

V našem konkretnem primeru bi moral po ZDoh-2 izplačevalec ob izplačilu avtorskega honorarja obračunati 25 % dohodnine. Vendar na podlagi 14. člena mednarodne pogodbe, sklenjene med Slovenijo in Hrvaško, se dohodek v Sloveniji ne obdavči, ker delo (predstavitev na tiskovni konferenci) dejansko poteka na Hrvaškem. Izplačevalec lahko izkoristi ugodnost iz mednarodne pogodbe, če razpolaga s potrjenim zahtevkom za uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb KIDO5.


Ali je potrebno ob izplačilu avtorskega honorarja tujcu obračunati prispevke?

V skladu z ZPIZ-2 in ZZVZZ je potrebno od avtorskega honorarja obračunati in plačati naslednje prispevke:

- prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu (0,53%),

- prispevek za invalidnost (8,85 %),

- prispevek za zdravstvo (6,36 %),

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %).


Prispevki za PIZ

V skladu z 18. členom ZPIZ-2 so tujci zavezanci za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pri tem je pomembno ali tujec prihaja iz države EU (tudi države EGP in Švica) ali ne. Če tujec ni državljan ene od držav EU, mora izplačevalec obračunati tako prispevek za invalidnost (8,85 %), kot tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %).

Če gre za tujca iz EU je potrebno ob izplačilu avtorskega honorarja upoštevati tudi koordinacijska pravila EU pri obračunu socialnih prispevkov. Upoštevati je potrebno dve uredbi EU:

- Uredba 883/2004 (11. do 16. člen) in

- Uredba 987/2009 (14. do 21. člen).

Omenjeni uredbi zavezujeta vse države članice EU, Švico, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

V kateri državi se prispevki plačujejo je odvisno od konkretnega primera. Posebej opozarjamo, da v nadaljevanju navajamo pravila za konkreten primer iz prakse, ki je opisan v drugem odstavku tega članka. Navedena pravila ni mogoče posploševati na druge primere, saj sprememba enega od dejavnikov konkretnega primera lahko pomeni popolnoma drugačno obdavčitev.

V našem primeru je avtor iz države EU (Hrvaška), zato se poleg določb ZPIZ-2 upoštevajo tudi določbe Uredbe 883/2004 (v nadaljevanju Uredba). Če zaposleni opravlja delo v več državah EU (13. člen Uredbe), se pri obračunu prispevkov upošteva zakonodaja države, kjer zaposleni stalno prebiva, pod pogojem, da večino dejavnosti opravlja v tej državi. V našem konkretnem primeru avtor opravlja delo v dveh državah (Slovenija in Hrvaška). Pri obračunu prispevkov se upošteva hrvaška zakonodaja, saj ima avtor stalno prebivališče na Hrvaškem in znatni del dejavnosti opravlja na Hrvaškem (avtor je zaposlen pri hrvaškem delodajalcu za polni delovni čas, dohodek iz udeležbe na novinarski konferenci ne predstavlja pomembnega deleža dejavnosti avtorja).

Torej izplačevalec ob izplačilu avtorskega honorarja ne obračuna prispevka za invalidnost (8,85 %) in prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %), pod pogojem, da prejme od avtorja potrjen obrazec A1 (Potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporabljajo za imetnika). Omenjen obrazec na Hrvaškem potrdi Hrvatski zavod za Mirovinsko osiguranje – Područna služba u Zagrebu.


Prispevki ZZ

V skladu s 15. členom ZZVZZ tujci, ki opravljajo delo po avtorski pogodbi niso vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. To pomeni, da izplačevalcu avtorskega honorarja ni potrebno obračunati prispevka za zdravstvo za poškodbe pri delu (0,53 %) in prispevka za zdravstvo (6,36 %), če tujec ni vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji.

V našem konkretnem primeru izplačevalec ob izplačilu avtorskega honorarja ne obračuna prispevkov za zdravstvo.


Obračun avtorskega honorarja in poročanje na obrazcu REK-2

Izplačevalec, ki razpolaga s potrjenima obrazcema KIDO5 in A1, ob izplačilu avtorskega honorarja avtorju ne obračuna dohodnine in prispevkov.

Izplačevalec ob izplačilu avtorskega honorarja predloži REK-2 obrazec z oznako dohodka 1504 in iREK z oznako 1230, pri tem pa naj bo pozoren na izpolnitev naslednjih polj:

- A024 (Oseba ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ)

- A025 (Za osebo se glede plačila prispevkov uporablja zakonodaja druge države članice EU (npr. ima obrazec A1)

- D11 (Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb)

- 014 in A004 (Nerezident).

Postopki pridobivanja obrazca  A1 in zahtevka KIDO5 so velikokrat zelo zamudni, zato se nekateri izplačevalci odločijo, da omenjenih obrazcev ne bodo pridobivali. V nadaljevanju podajamo tabelo različnih možnosti obračuna avtorskega honorarja, glede na to katera dokazila (potrjen obrazec A1 in zahtevek KIDO5 ) so izplačevalci avtorskega honorarja uspeli pridobiti.

Tabela 1: Različne možnosti obračuna avtorskega honorarja, glede na dokazila (obrazec A1 in zahtevek KIDO5), ki jih uspe pridobiti izplačevalec.

 

Izplačevalec ni pridobil potrjenega obrazca A1 in zahtevka KIDO5

Izplačevalec je pridobil potrjen A1 obrazec

Izplačevalec je pridobil potrjen KIDO5 zahtevek

Izplačevalec je pridobil potrjene A1 obrazec in zahtevek KIDO5

Obračun avtorskega honorarja

Znesek v EUR

Znesek v EUR

Znesek v EUR

Znesek v EUR

Avtorski honorar - bruto

1.062,62

903,22

838,85

700,00

Prispevek za zdravstvo (6,36 %)

0,00

0,00

0,00

0,00

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %)

164,70

0,00

138,85

0,00

Materialni stroški (10 %)

106,26

90,32

83,89

70,00

Osnova za izračun davčnega odtegljaja

791,66

812,90

616,11

630,00

Dohodnina (25 %)

197,92

203,22

0,00

0,00

Avtorski honorar - neto

700,00

700,00

700,00

700,00

Prispevek za invalidnost (8,85 %)

94,04

0,00

74,24

0,00

Prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu (0,53%)

0,00

0,00

0,00

0,00

Strošek izplačevalca

1.156,66

903,22

913,09

700,00

 

Oglejte si še druge članke s področja Dohodek iz zaposlitve in boniteta

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.