c S

Dokazovanje uveljavljane olajšave za raziskave in razvoj

14.06.2017

Ker gospodarska rast ne sledi porastu stroškov, ki jih zavezanci uveljavljajo v okviru olajšave za raziskave in razvoj (RR), so se na FURS že v letu 2016 odločili da pod drobnogled vzamejo vse zavezance, ki so v svojih obračunih DDPO uveljavljali olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj. Kako dokazati, da ste do olajšave upravičeni, pojasnjujemo v nadaljevanju.

Skladno s 55. členom ZDDPO-2 lahko zavezanec uveljavlja olajšavo v višini 100 odstotkov zneska vlaganja za vlaganja:

 • v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in
 • za nakup raziskovalno-razvojnih storitev.

V kolikor je zavezančeva davčna osnova nižja od zneska olajšave, lahko zavezanec neizkoriščeni del davčne olajšave uveljavlja v naslednjih petih davčnih obdobjih. Le v kolikor so vlaganja v raziskave in razvoj nepovratno financirana iz sredstev proračuna RS oziroma proračuna EU, zavezanec nima pravice uveljavljati te olajšave.

Skladno s 6. členom Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj se v znesek, ki predstavlja vlaganje v notranje raziskovalne in razvojne dejavnosti zavezanca, štejejo: 

 • stroški dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih; 
 • nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti;
 • stroški materiala in storitev, povezani z raziskovalno-raz­vojno dejavnostjo;
 • stroški izobraževanja, izključno za potrebe raziskovalnih oziroma razvojnih projektov,
 • stroški, povezani z zaščito intelektualne lastnine, ki neposredno izhaja iz raziskovalnih in razvojnih dejavnosti zavezanca.

Nadalje 7. člen navedenega Pravilnika določa, da vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev vključujejo tudi: 

 • stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu;
 • stroške pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, ki so registrirane za opravljanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti. 

Nakup licence se ne šteje med vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev.

Izhajajoč iz 8. člena Pravilnika mora zavezanec zgoraj opredeljena vlaganja v raziskave in razvoj opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu (elaborat za uveljavljanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj). Dokument mora biti pripravljen tako, da je možno naknadno preverjanje skladnosti s projektom oziroma razvojnim programom.

Poslovni načrt ali posebni razvojni projekt oziroma program mora vsebovati vsaj:

 • naslov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, opis vsebine raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa;
 • seznam predvidenih aktivnosti raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa z oceno stroškov po posameznih aktivnostih in obdobjih;
 • načrtovane mejnike med izvajanjem raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa;
 • rezultate raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa.

Poslovni načrt ali posebni razvojni projekt oziroma program se lahko med izvajanjem dejavnosti spreminja in dopolnjuje. Torej, dokument lahko pripravite v naprej, v obliki plana, in ga na to po poteku leta dopolnite z dejansko uresničenim stanjem.

 
Poslovni načrt oziroma elaborat je potrebno davčnemu organu predložiti na njegovo zahtevo. Torej, tako imenovanega elaborata ni potrebno oddajati na eDavke skupaj z obračunom DDPO. Je pa smiselno dokument pripraviti najkasneje do 31.3. tekočega leta za predhodno leto, saj FURS, po naših izkušnjah, zelo hitro (v roku meseca dni) po poteku roka za oddajo obračuna za DDPO zahteva Poslovni načrt oziroma elaborat. Predložiti pa ga je potrebno takoj (v roku 15 dni), kar po naših izkušnjah ni dovolj časa za pripravo dokumenta.

Ker je skladno z 8. členom Pravilnika določeno, da lahko davčni organ glede presoje, ali se konkretno vlaganje kvalificira kot vlaganje v raziskave in razvoj, za mnenje zaprosi ministrstvo pristojno za tehnologijo (MGRT), je to FURS tudi storil in MGRT je v zvezi z uveljavljanjem zadevne olajšave izdal štiri mnenja. Kot so zapisali na spletni strani FURS, se splošna mnenja naslanjajo na svetovno referenco za merjenje RR dejavnosti, OECD priročnik Frascati 2015.


Skladno z osmim in devetim odstavkom 5.člena Pravilnika je osnovno merilo za razločevanje RR od z njima povezanih dejavnosti prisotnost pomembnega elementa novosti in razreševanja znanstvene oziroma tehnološke nejasnosti. 

Natančnejši primeri za razlikovanje oziroma razmejitev med RR in drugimi dejavnostmi zavezanca so prikazani v Prilogi 3 Pravilnika. Natančneje to pomeni, da se dejavnosti obravnavajo kot RR v kolikor rešitev določenega problema ni razvidna nekomu, ki pozna osnovni obseg splošnega znanja in tehnik na zadevnem področju.

Dodatna merila za ločevanje RR od z njim povezanih znanstvenih, tehnoloških ali industrijskih dejavnosti lahko določite z odgovori na naslednja vprašanja:

 • Kaj je cilj projekta?
 • Kaj je novega ali inovativnega v tem projektu?
 • Ali išče projekt doslej neodkrite pojave, strukture ali povezave?
 • Ali uporablja znanje ali tehnologijo na nov način?
 • Ali je velika verjetnost, da bo zaradi projekta nastal novo (širše ali globlje) razumevanje pojavov, povezav ali principov obdelave, ki bi bilo zanimivo za več kot eno organizacijo?
 • Ali pričakujemo, da bodo rezultati patentabilni?
 • Kakšno osebje dela na projektu?
 • Kakšne metode se uporabljajo na projektu?
 • V okviru katerega programa je projekt financiran?
 • Kako splošne bodo verjetno ugotovitve ali rezultati projekta?
 • Ali projekt naravno sodi v drugo znanstveno, tehnološko ali industrijsko dejavnost?

Po naših izkušnjah je FURS pri pregledih zelo natančen. Primeroma, v kolikor uveljavljate delovne ure zaposlenih, ki so delali na projektu, FURS zahteva seznam zaposlenih in seznam opravljenih ur na projektu RR po dnevih.

V sled zgoraj navedenega predlagamo, da vaš t.i. elaborat vključuje vsaj odgovore na zgornja vprašanja, ki jih lahko podprete z dokazili.

Oglejte si še druge članke s področja Davčne olajšave

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.