c S

Povečanje vrednosti osnovnega sredstva

05.06.2017

Podjetje je kupilo avto, kateremu so naknadno dogradili nevidno vlečno kljuko. Pridobili so tudi homologacijo za kljuko oziroma avto s kljuko. Zanima jih, kako poknjižiti prejeti račun in ali kljuka povečuje nabavno vrednost avta ter gre pod 040 – povečanje vrednosti osnovnega sredstva? Ali naj knjižijo direktno v stroške in predvidijo stroške vzdrževanja?

Knjiženja povečane vrednosti avtomobila (osnovnega sredstva), ki ste mu dogradili z nevidno vlečno kljuko obravnava SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva, in sicer lahko povzamemo odgovor v naslednjih točkah:

1.15.  Stroški, ki nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom po začetni pripoznavi sredstva, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če so izpolnjeni pogoji iz SRS 1.7., razen primerov iz SRS 1.16.

1.16.  Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena (popravilo je namenjeno) obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Navadno se pripoznajo kot stroški oziroma poslovni odhodki. Prevideni zneski stroškov rednih pregledov oziroma popravila opredmetenih osnovnih sredstev se obravnavajo kot deli opredmetenih osnovnih sredstev.

1.7. Opredmeteno osnovno sredstvo se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če:

a)  je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim; 
b)  je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.

Iz zgornje opredelitve SRS izhaja, da ni enoznačnega odgovora in vam predlagam, da v podjetju sprejmete usmeritev kako boste postopali v takih primerih in predvsem kdo v podjetju bo odgovoren, da bo opredelil ali gre za stroške vzdrževanja ali za povečanje nabavne vrednoti osnovnega sredstva.

Oglejte si še druge članke s področja Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?

Pripravila: mag. Darinka Kamenšek
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.