c S

Predlog spremembe Priloge 20 Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

06.06.2017

Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih FURS obvešča, da je bil v mesecu aprilu 2017 na Ministrstvo za finance podan predlog za spremembo Navodila o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij RS Finančni upravi Republike Slovenije, ki je Priloga 20 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Glavne dopolnitve se nanašajo na posamezne elemente v glavi in telesu sporočila in so opisane v nadaljevanju:

Glava sporočila (točka 1.2 Navodila o dostavi):

-  Enolična oznaka sporočila (MessageRefID) – obstoječe besedilo se nadomesti z »Vpišejo se davčna številka poročevalske FI, leto, za katero se podatki poročajo, ter enolična sklicna številka sporočila, ki jo določi poročevalska FI in pošiljatelju omogoča identifikacijo poslanega sporočila. Struktura elementa je določena v tehničnem protokolu.«

- Sklic na začetno sporočilo (CorrMessageRefID) – element je po novem izvzet iz sheme poročanja.

Telo sporočila – Poročevalska FI (točka 1.3.1 Navodila o dostavi)

- Koda država rezidentstva (ResCountryCode) – obstoječe besedilo se nadomesti z »Vpiše se koda »SI«.«

- Ime subjekta (Name) – obstoječe besedilo se nadomesti z »Vpiše se dolgo ime poročevalske FI«, pri čemer je poročanje FURS obvezno.

- Vrsta imena (NameType) – obstoječe besedilo se nadomesti z »Vpiše se vrednost »OECD207« - poslovno«, pri čemer je poročanje FURS opcijsko.

- Vrsta naslova (LegalAddressType) - obstoječe besedilo se nadomesti z »Vpiše se vrednost »OECD303« - poslovno«, pri čemer je poročanje FURS opcijsko.

- Koda države (CountryCode) - obstoječe besedilo se nadomesti z »Vpiše se koda države naslova poročevalske FI v skladu s standardom ISO 3166-1 Alpha 2«, pri čemer je poročanje FURS obvezno.

- Strukturirana oblika (AdressFix) - obstoječe besedilo se nadomesti z »Vpiše se naslov poročevalske FI v strukturiranem formatu kot je opredeljeno v preglednici 6 za element AddressFix«, pri čemer je poročanje FURS opcijsko/obvezno.

- Prost format (AddressFree) - obstoječe besedilo se nadomesti z »Vpiše se naslov poročevalske FI v prostem formatu kot je opredeljeno v preglednici 6 za element AddressFree«, pri čemer je poročanje FURS opcijsko/obvezno.

- Address – v zvezi s poročanjem elementa Naslov je v nogi dokumenta dodana opomba »Podatki o naslovu poročevalske FI se vpišejo v prosti (AddressFree) in/ali strukturirani (AddressFix) obliki. Obvezno je poročanje naslova poročevalske FI v vsaj enem od obeh formatov, zato sta označena kot opcijsko/obvezna«.

Telo sporočila – Imetnik računa (točka 1.3.2.1.1. Navodila o dostavi)

- element Datum rojstva (BirthDate) - obstoječe besedilo se nadomesti z »Datum rojstva (Birth Date) – vpiše se datum rojstva posameznika, o katerem se poroča. Podatek je obvezen pri novih računih. Pri že obstoječih računih se datum rojstva ne vpiše, če podatka o njem poročevalska FI nima na voljo. Datum rojstva se vpiše v formatu LLLL-MM-DD.

Vrednost elementa mora biti v razponu >=1900 in <= trenutno leto«.

- element Informacije o državi (CountryInfo) – obstoječe besedilo se nadomesti z »Navesti je treba eno izmed vrednosti, če se sporočata mesto (City) ali mesto (City) in mestno okrožje (CitySubentity)«.

Dodatno k navedenemu se je predlagala še naslednja dopolnitev:

Telo sporočila – Imetnik računa (točka 1.3.2.1. Poročilo o računu):

- element Stanje na računu (AccountBalance) - obstoječe besedilo: »Za zaprti račun se vpiše vrednost nič (0) in hkrati se vpiše »true« v zaprti račun (ClosedAccount) v sklopu številka računa (AccountNumber).« se nadomesti z »Za zaprti račun se vpiše vrednost nič (0.00) in hkrati se vpiše »true« v zaprti račun (ClosedAccount) v sklopu številka računa (AccountNumber).«.

Poročevalske finančne institucije bodo morale predlagane dopolnitve upoštevati že pri prvem poročanju v letošnjem letu. Ko bo Pravilnik objavljen v Uradnem listu, vas bomo o tem tudi obvestili, predvidoma v roku 14 dni.

Predlog spremembe Pravilnika je bil objavljen na spletni strani E-demokracija:

http://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8164

Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.