c S
Obdavčljive transakcije po ZDDV-1 07.02.2017

Kot smo že pisali, lahko v splošnem transakcije razdelimo na obdavčljive in neobdavčljive transakcije.

Obdavčljive transakcije so tiste, pri katerih gre za promet, ki je predmet DDV, in sicer:

 • dobava blaga,
 • pridobitev blaga znotraj Evropske Unije,
 • opravljanje storitev, in
 • uvoz blaga.

V nadaljevanju predstavljamo vsako izmed njih.

Dobava blaga

Skladno s prvim odstavkom 6. člena ZDDV-1 dobava blaga pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik. To pomeni, da ni nujno, da je bil že opravljen prenos lastninske pravice na blagu.

Drugi odstavek 6. člena ZDDV-1 določa, da se za dobavo blaga štejejo tudi:

 • prenos lastninske pravice na blagu, proti plačilu odškodnine, na podlagi zakona ali odločbe državnega organa;
 • dejanska izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno obdobje ali o prodaji blaga z odloženim plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov lastništvo prenese najpozneje ob plačilu zadnjega obroka (npr. finančni lizing);
 • prenos blaga po pogodbi, na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo.

Tudi dobava električne energije, plina, energije za ogrevanje ali hlajenje in podobno se štejejo za dobavo blaga (tretji odstavek 6. člena ZDDV-1).

Skladno s prvim odstavkom 7. člena ZDDV-1 se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca. Tako mora davčni zavezanec od blaga, ki ga pridobi v okviru opravljanja svoje dejavnosti in ga brezplačno odtuji ali uporabi za zasebne oziroma druge namene kot za namene opravljanja dejavnosti, obračunati DDV, in sicer, v kolikor pri nabavi tega blaga uveljavljal pravico do odbitka DDV.

Drugi odstavek 7. člena ZDDV-1 določa, da se za dobavo blaga opravljeno za plačilo NE šteje:

 • brezplačno dajanje poslovnih vzorcev, in sicer:
  • v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem,
  • če jih kupci oziroma bodoči kupci  ne dajo v prodajo, oziroma
  • če so poslovni vzorci v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajajo;
 • dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, če se:
  • dajejo le občasno in
  • ne dajejo istim osebam.
  • Za darila manjših vrednosti se štejejo darila, pri katerih vrednost posameznega darila ne preseže 20 eurov.

Skladno z 9. členom ZDDV-1 se za dobavo blaga opravljeno za plačilo šteje tudi prenos blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, ki ga opravi davčni zavezanec v drugo državo članico.

Pridobitev blaga znotraj Unije

Skladno s prvim odstavkom 11. člena ZDDV-1 pomeni pridobitev blaga znotraj Unije pridobitev pravice razpolaganja na premičninah, kot da bi bil pridobitelj lastnik.

Dobavo blaga je potrebno obravnavati kot pridobitev blaga v Sloveniji, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • promet je opravljen za plačilo ali se šteje, da je opravljen za plačilo;
 • prodajalec je identificiran za namene DDV v drugi državi članici;
 • kupec (pridobitelj) je registriran za namene DDV v Sloveniji;
 • blago pripelje ali odpošlje v Slovenijo prodajalec ali kupec ali tretja oseba za račun enega od njiju.

Opravljanje storitev

Skladno s 14. členom ZDDV-1 pomeni opravljanje storitev vsako transakcijo, ki ni dobava blaga. Opravljanje storitev lahko med drugim vključuje tudi:

 • odstop premoženjskih pravic;
 • obveznost opustitve dejanja ali dopustitve dejanja ali stanja;
 • opravljanje storitev na podlagi zakona ali odločbe državnega organa.

Za opravljanje storitev za plačilo, se šteje tudi (15. člen ZDDV-1):

 • uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih ali kakršnakoli uporaba za druge namene kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je bila za to blago dana pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV;
 • opravljanje storitev, ki jih davčni zavezanec opravi brezplačno za svoje zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih ali za druge namene kot za namene opravljanja njegove dejavnosti.

Uvoz blaga

Uvoz blaga pomeni vsak vnos blaga v Unijo, ki:

 • v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga Unije; ali
 • v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga, ki je uvoženo iz tretje države, pa znotraj Unije ni sproščeno v prost promet;
 • je vnesen iz tretjega ozemlja.

V tem članku smo predstavili obdavčljive dobave. Na začetku smo omenili, da obstajajo tudi neobdavčljive transakcije, ki jih predstavljamo v ločenem članku.

Oglejte si še druge članke s področja Davka na dodano vrednost

 

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?