c S

Prenehanje po skrajšanem postopku

03.10.2016

Družba je že izbrisana iz registra. V bilanci stanja ne izkazuje osnovnih sredstev, nima zaposlenih, nima odprtih terjatev niti obveznosti. Ima le nekaj kapitala, njegova vrednost pa je nižja od vložka pred štirimi leti. Zanima nas, kakšni so postopki po izbrisu?

Navedli ste, da je bila družba izbrisana iz sodnega registra na podlagi prenehanja po skrajšanem postopku v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). To je mogoče, če s tem soglašajo vsi družbeniki, zlasti pa morajo biti poplačane vse obveznosti družbe in urejena vsa razmerja z delavci, sicer te obveznosti nase prevzamejo družbeniki družbe.

  • Ali davčni organ avtomatsko izbriše zavezanca za DDV iz registra ali mora zavezanec podati izjavo o izbrisu?

ZDDV-1 določa, da davčni zavezanec neha biti registriran za namene DDV, če poda ustrezen zahtevek ali če tako odloči davčni organ po uradni dolžnosti, če ugotovi, da ne obstajajo več razlogi za identifikacijo za namene DDV (izjemni zakonsko določeni primeri). V praksi se je pokazalo, da morajo zavezanci ob prenehanju po skrajšanem postopku (kljub prenehanju razlogov za identifikacijo zaradi izbrisa) vseeno sami urediti prenehanje identifikacije. Po izbrisu družbe iz sodnega registra, čemur sledi tudi izbris iz davčnega registra, mora tako zavezanec kljub vsemu sam oddati še ›Zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV‹ (1. odstavek 80. člena ZDDV-1). Zahtevek se odda v elektronski obliki prek e-davkov. Davčni zavezanec predloži zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV davčnemu organu v elektronski obliki.

Hkrati je treba oddati tudi zadnji obračun DDV, pri tem pa paziti na davčne posledice prenehanja, predvsem če je imela družba v lasti nepremičnine, osnovna sredstva, zaloge ipd. Ob prenehanju identifikacije za namene DDV je davčni zavezanec dolžan predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je prenehala identifikacija za namene DDV (5. odstavek 88. člena ZDDV-1). Na dan pred prenehanjem identifikacije za namene DDV mora davčni zavezanec obračunati DDV od vsega prometa, ki ga je opravil do dneva prenehanja identifikacije za namene DDV, in od zalog blaga, za katere je uveljavil odbitek DDV (5. odstavek 132. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1).

  • Na TRR so ostala denarna sredstva. Ali se ta ob zaprtju TRR prenesejo na družbenika (enoosebna družba) in kako je obdavčen ob prejetju sredstev? Kdaj družbenik plača kapitalske dobičke in ali jih sploh, glede na to, da je izplačilo nižje kot vložek pred štirimi leti?

Vsa morebitna sredstva izbrisane družbe in vse preostalo premoženje in obveznosti se prenesejo na edinega družbenika. Če gre za edinega družbenika, ki je fizična oseba, se na podlagi Zakona o dohodnini prenehanje družbe po skrajšanem postopku - izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe obravnava kot odsvojitev kapitala (94. člen). Zato se na podlagi ZDoh-2 ugotavlja obstoj kapitalskega dobička.

Edini družbenik je zato dolžan vložiti davčno napoved za odmero davka od kapitalskih dobičkov zaradi odsvojitve poslovnih deležev družbenika fizične osebe, in sicer do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto. Dohodnino od dobička iz kapitala ugotovi davčni organ z odločbo na podlagi napovedi davčnega zavezanca.

Edini družbenik bo obdavčen le tedaj, če bo davčna osnova pozitivna, torej če bo razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi (zmanjšana za 1 % normiranih stroškov) in vrednostjo kapitala ob pridobitvi (povečana za 1 % normiranih stroškov) pozitivna. Če bo izplačilo nižje ali enako, kot je bil vložek ob ustanovitvi družbe, davčnih obveznosti ne bo, bo pa kljub vsemu treba pripraviti davčno napoved.

  • Ali se IPI in BS delajo na podoben način kot pri redni likvidaciji ali je pri skrajšanem postopku dovolj ›redna‹ bilanca?

Družba je dolžna sestaviti izkaz poslovnega izida in bilanco stanja na dan pred izbrisom iz sodnega registra za potrebe obračuna DDPO. IPI in BS se pripravita kot redna izkaza, brez posebnosti.

Davčni zavezanec, nad katerim se začne postopek prenehanja, sestavi davčni obračun in obračun davčnega odtegljaja na dan pred prenehanjem ter predloži davčni obračun davčnemu organu v 30 dneh od prenehanja. Sestavni del davčnega obračuna so v tem primeru tudi notarsko overjene izjave družbenikov oziroma delničarjev o prevzemu obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Pri tem je treba paziti na morebitne davčne posledice: skrite rezerve, vračilo olajšav, izjava o hrambi poslovnih knjig, DDV (360., 369. in 6. odstavek 32. člena ZDavP-2).


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.