c S
Novi obrazci za letna poročanja za leto 2016
Vesna Bartolj Maver davčna svetovalka, preizkušena notranja revizorka in računovodja
17.08.2016

Minilo je že več kot eno leto od sprejetja in uvedbe novele ZGD-1I in končno smo dobili v skladu s spremenjeno zakonodajo tudi poenotene obrazce za letna poročanja za leto 2016.

Konec meseca julija je AJPES na svoji spletni strani (http://www.ajpes.si/novice.asp?id=302) objavil novico, da so za leto 2016 za namene državne statistike in javne objave pripravili poenotene obrazce za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in zadruge.

Poenotena obrazca (torej bilanca stanja in izkaz poslovnega izida), ki sta na spletni strani AJPES-a objavljena tudi v excel obliki,  sta tako sedaj javno dostopna in usklajena z zakonskimi določili  (tako z novelo ZGD-1I kot tudi z novimi Slovenskimi računovodskimi standardi 2016).

AJPES je v svoji excelovi datoteki  http://www.ajpes.si/doc/LP/Obrazci_LP2016.xlsx  objavil obrazca podatki iz bilance stanja in podatki iz izkaza poslovnega izida na prvih dveh listih in veljata za vse poslovne subjekte  (glej list BS_za_VSE_poslov.subjekte in list  IPI_za_VSE_poslov.subjekte). 

Za uporabnike in izpolnjevalce teh obrazcev je zelo dobrodošlo, da je pri obrazcu bilanca stanja in izkaz poslovnega izida pri vrsti poslovnega subjekta postavljen filter v zeleno obarvani celici, na podlagi katerega po opredelitvi oziroma izboru organizacije program sam ustrezno prikaže polja, katere je potrebno izpolniti v posameznem obrazcu za posamezno vrsto organizacije.  Ob povezavi na te obrazce pa je filter je nastavljen na izpis podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarsko družbo.

Brez dodatnega poročanja pa tudi sedaj ne bo šlo. Nekateri poslovni subjekti bodo morali zaradi zahtev v SRS 2016 – predvsem zahtev v standardih posebnosti (SRS 30 do SRS 39) poleg poenotenih obrazcev bilance stanja in izkaza poslovnega izida izpolnjevati in predlagati  še dodatne podatke.

Ti dodatni podatki (tudi ti so predstavljeni in dostopni na spletni strani AJPES-a v isti datoteki in excel obliki, kot bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) zajemajo:

  • podatke iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube, katere izpolnjujejo gospodarske družbe in zadruge – pri tem bi opozorila na novo postavko v tej tabeli in sicer na: dolgoročno odloženi stroški razvijanja na bilančni presečni dan, kateri v skladu z določilom pete točke 66. člena ZGD-1 znižujejo vrednost bilančnega dobička
  • dodatne podatke k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine, katere prikazujejo samo gospodarske družbe
  • podatki iz izkaza poslovnega izida, kjer bodo gospodarske družbe prikazale čiste prihodke od prodaje nerezidentom in poslovne odhodke do nerezidentov
  • dodatni podatki k izkazu poslovnega izida, katere izpolnjujejo društva in v njih razčlenjujejo svoje prihodke iz dejavnosti na način, kot smo ga bili vajeni prej – kot so bili prihodki iz dejavnosti razčlenjeni v izkazu poslovnega izida za leto 2015 (torej na dotacije iz Fundacije, na dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, na članarine in prispevke članov, na prihodke od prodaje proizvodov in storitev, dotacije, …)
  • dodatni podatki k izkazu poslovnega  izida, ki so obvezni za ostale nepridobitne dejavnosti in prikazujejo razčlenjene poslovne prihodke od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih družb in razčlenjene poslovne prihodke od opravljanja lastne dejavnosti.

Vsi podatki se bodo sedaj vpisovali v evrih s centi (v preteklih letih je zaradi zaokroževanja prihajalo do nepotrebne izgube časa in slabe volje računovodij).

Prav tako pa je AJPES objavil, da bo imela aplikacija »LP« za leto 2016 za vse vrste poslovnih subjektov že vgrajene avtomatske seštevke – to pa bo sigurno najbolj dobrodošla in že vrsto let težko pričakovana novost, katera bo vsem uporabnikom aplikacije ob njenem izpolnjevanju pričarala nasmeh na obraz.

Oglejte si še druge članke s področja Letno poročilo in poslovni načrt


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?