c S

Nove oprostitve dohodnine iz naslova kmetijske dejavnosti že za leto 2015

26.08.2015

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2P), ki je začela veljati 25. julija 2015, prinaša predvsem spremembe pri obdavčitvi oz. oprostitvi plačila dohodnine od dohodkov iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti. Kot določa 69. člen ZDoh-2 in katere dohodek se ugotavlja na podlagi 71. člena ZDoh-2 – torej pri pridelavi na zemljiščih na podlagi katastrskega dohodka ugotovljenega po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja, in pri pridelavi v panjih v višini 70% pavšalne ocene dohodka na panj, kot je ugotovljena po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka.

Po novem 26. členu ZDoh-2 se tako dohodnine ne plača, ob izpolnjevanju pogojev ugotavljanja davčne osnove od katastrskega dohodka, če gre za:

 • dohodke iz opravljanja kmetijskih in gozdarskih storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo v okviru strojnih krožkov, če jih pridobijo člani kmečkega gospodinjstva v skladu s predpisi,
 • dohodke, ki so izplačani za ukrepe kmetijske politike, vezane na izvajanje tehnologij, ki presegajo obvezne standarde, določene za posamezne ukrepe kmetijske politike s predpisi Evropske unije, in sicer za podpore za sheme kakovosti za kmetijske pridelke, kot jih določa Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in zajema kmetijsko-okoljska podnebna plačila, plačila za ekološko kmetovanje, plačila v okviru območij Natura 2000 in na podlagi okvirne direktive o vodah, plačila za območja z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, plačila za dobrobit živali, plačila za gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov, plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje (t.i. plačila za zeleno komponento),
 • plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji,
 • izplačila na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju, ki se uporablja za opravljanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
 • denarno pomoč, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče ali odškodnino za škodo, ki jo povzročijo prostoživeče živali ali zavarovane prostoživeče živalske vrste, določeno v skladu s posebnimi predpisi;
 • dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se ne šteje kot dohodek iz te dejavnosti na kmečkem gospodinjstvu;
 • plačilo za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni metodologiji EU za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Farm Accountancy Data Network – FADN), ki so namenjena vodenju knjigovodstva v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti;
 • dohodek kmečkega gospodinjstva od uporabe do 40 čebeljih panjev. Oprostitev se prizna tako, da se davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov čebelarstva zniža za delež, ugotovljen iz razmerja med številom oproščenih panjev in skupnim številom panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva.

V skladu s prehodnimi določbami se navedene določbe uporabljajo že pri odmeri dohodnine za leto 2015, razen za dohodke, izplačane za ukrepe kmetijske politike.

Pri tem velja spomniti tudi na spremembo 2. odstavka 47. člena ZDoh-2, ki določa, da se davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, če se člani kmečkega gospodinjstva, za katere se v skladu z 69. členom ZDoh-2 šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, za katero se obračunava davek na dodano vrednost, za to prostovoljno odločijo, če:

 • enega od zavezancev za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva, določenega v drugem odstavku 69. člena ZDoh-2 določijo kot zavezanca za celotno kmetijsko in gozdarsko dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva (kot nosilca te dejavnosti), oziroma če se v okviru kmečkega gospodinjstva opravlja tudi druga kmetijska ali dopolnilna dejavnost na kmetiji, kot jo določajo predpisi o kmetijstvu, kot zavezanca za celotno kmetijsko in dopolnilno dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva;
 • tak način ugotavljanja davčne osnove priglasijo pri davčnem organu in
 • se zavežejo, da bodo davčno osnovo na tak način ugotavljali najmanj pet davčnih let.

Velja opozoriti, da prehodne določbe zavezancem omogočajo, da se tisti zavezanci, ki se za davčni leti 2014 in 2015 v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZDoh-2 niso prostovoljno odločili za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se lahko za davčno leto 2016 odločijo za obdavčitev dohodkov iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti po katastrskem dohodku.

Pri tem namreč spremenjeni 2. odstavek 49. člena ZDoh-2 določa, da se prihodki in odhodki pri prehodih med različnimi načini ugotavljanja davčne osnove po ZDoh-2 upoštevajo na način, da ne pride do njihovega neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja, kar razširja krog prehajanja med načini obdavčitve.

Ne glede na spremenjeni 26. člen zakona se za oprostitev dohodnine za dohodke, izplačane za ukrepe kmetijske politike, kot jih določa Uredba Sveta št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) upošteva 2. točka 26. člena ZDoh-2.

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Uredba Sveta št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Oglejte si še druge članke s področja Dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti in osnovne gozdarske dejavnosti


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.