c S
Računovodske direktive in uvedba Direktive 2013/34/EU v našo zakonodajo
Vesna Bartolj Maver davčna svetovalka, preizkušena notranja revizorka in računovodja
24.06.2015

Računovodje po oddaji končnih računovodskih izkazov nismo še pošteno zadihali, ko se že moramo ukvarjati s spremembami, ki jih bodo na računovodskem področju prinesli novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) in spremenjeni Slovenski računovodski standardi.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah dne 6.8.2014 posredovalo v javno razpravo osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah, katerim osnova je bila uvedba nove računovodske direktive 2013/34/EU v slovensko zakonodajo. Javna razprava naj bi bila zaključena 30.9.2014 in do tega datuma je Ministrstvo prejelo 29 mnenj in pripomb družb, inštitucij in posameznikov, katere so nato preučili in pripravili dopolnjen osnutek predloga zakona.

Vlada je dne 22.4.2015 potrdila predlog Novele Zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim tudi nadgrajuje omejitve ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, izboljšuje koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe.

Ob pripravi tega članka je bil predlog Zakona o dopolnitvah in spremembah  Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) v drugi obravnavi na državnem zboru, zato lahko pričakujemo, da bo ta zakon v zelo kratkem času tudi dokončno sprejet.

Predlogi zakonov

In kje je glavni razlog za sprejetje novele Zakona o gospodarskih družbah in posledično sprememb na področju Slovenskih računovodskih standardov? Glavni razlog je v obvezni uvedbi oz. implementaciji nove enotne direktive  Evropskega parlamenta in Sveta z oznako 2013/34/EU v našo zakonodajo.

Kaj so računovodske direktive in kakšen je njihov vpliv na naše delo na računovodskem področju, pa si poglejmo v nadaljevanju članka.

Računovodske direktive Evropske unije

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo (polnopravna članica Evropske unije je že od 1.5.2004) prenesla del svoje suverenosti na institucije Evropske unije in se hkrati vključila v njihovo delovanje in postopke sprejemanja odločitev.

Vključitev v Evropsko unijo pa je med drugim tudi pomenilo spoštovanje njenega pravnega reda . Domačo zakonodajo je bilo potrebno prilagoditi, dopolniti in jo uskladiti z zakonodajo veljavno v Evropski uniji. Nekatere njene zakone je bilo potrebno pričeti spoštovati neposredno, nekatere pa upoštevati tako, da se je  njihovo vsebina in pravila implementirala v domače zakone in pravilnike. 

V skladu s klasifikacijo Evropske unije, spada področje računovodenja in tudi revidiranja med področja, ki jih pokriva zakonodaja o računovodskem poročanju in gospodarskih družbah kot del notranjega trga Evropske unije. Računovodsko pravo Evropske unije je urejeno preko dveh zakonodajnih kanalov:

  • na eni strani imamo uredbe, ki urejajo konsolidirana računovodska poročila in se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah (primer – Mednarodni računovodski standardi)
  • na drugi strani pa imamo direktive, ki urejajo bilančno-računovodska pravila glede letnih poročil gospodarskih družb, in jih morajo države članice implementirati v svojo nacionalno zakonodajo. 

Pri nas, v Sloveniji, so direktive implementirane preko Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z njim tudi preko Slovenskih računovodskih standardov.

Seveda ima tudi računovodsko področje imelo svoje direktive.  Računovodske direktive dajejo splošen okvir za računovodsko poročanje v Evropski uniji in vsebujejo načela, podrobna pravila in številne možnosti.

Krovni direktivi na računovodskem področju sta bili:

Skoraj štiri desetletja sta direktivi zagotavljali osnovo za računovodsko poročanje na splošno v Evropski uniji. V tem obdobju je prišlo do znatnih sprememb v poslovnem okolju, računovodski praksi in potrebah uporabnikov. Omenjeni dve direktivi sta bili večkrat dopolnjeni in posodobljeni – korenito spremembo sta doživeli :

  • s sprejetjem  direktive Sveta 2001/65/ES  dne 27.12.2001, katera je bolj poznana kot direktiva o vrednotenju, saj  je določala, da lahko države članice vsem družbam dovolijo ali od njih zahtevajo vrednotenje finančnih instrumentov in drugih postavk sredstev po pošteni vrednosti
  • s sprejetjem Uredbe (ES) 1606/2002 Evropskega parlamenta in sveta dne 19.7.2002 o uporabi Mednarodnih računovodskih standardov in njihova obvezna uporaba v konsolidiranih računovodskih izkazih.

V letu 2013, točneje dne 26.6.2013,  pa sta bili četrta in sedma direktiva  nadomeščeni z novo, enotno direktivo  Evropskega parlamenta in Sveta z oznako 2013/34/EU, ki ureja  letna poročila in računovodske izkaze posameznih gospodarskih družb in tudi konsolidirane računovodske izkaze in povezana poročila nekaterih vrst podjetij.

Nova direktiva 2013/34/EU naj bi pomembno pripomogla k poenotenju pravil sestavljanja računovodskih izkazov in poročil v vseh državah članicah Evropske unije. Posebno pomembna je za mikro, mala in srednje velika podjetja, ker omogoča, da države članice v svoji zakonodaji poenostavijo rešitve glede vrednotenja postavk, uporabe metod in zahtev pri poročanju.

Temeljni namen nove direktive, torej razbremeniti mikro in mala podjetja, se odraža v naslednjih določilih:

  • poenostavitev vrednotenja postavk v računovodskih izkazih
  • države članice lahko zahtevajo v nekaterih primerih omejeno število dodatnih razkritij
  • na novo so določena merila za razvrščanje podjetij (novi velikostni razredi)
  • države članice lahko sprejmejo poenostavljen prikaz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za mikro podjetja, …

Direktivo 2013/34/EU morajo vse države članice implementirani v svojo zakonodajo najkasneje do 20.7.2015, uporabljati  pa se mora pričeti za računovodske izkaze v poslovnih letih, ki se začnejo 1.1.2016 ali med koledarskim letom 2016.

In to je tudi razlog, da je bilo potrebno spremeniti oziroma dopolniti Zakon o gospodarskih družbah in s tem tudi Slovenske računovodske standarde.


Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.