c S
Plačevanje akontacije davka v letu 2015 za normirance 27.05.2015

Za leto 2015 bodo normiranci plačali davek od nižje davčne osnove v primerjavi z letom 2014, saj se znesek normiranih odhodkov zvišuje, in sicer s 70 % na 80 % prihodkov. Nižja davčna osnova pomeni nižji davek, kar bi načeloma moralo pomeniti tudi nižjo akontacijo davka za leto 2015. Pa je res tako? 

V primeru izpolnjevanja pogojev iz 48. člena ZDoh-2 oziroma 67.b člena ZDDPO-2 lahko davčni zavezanci ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (v nadaljevanju »normiranci«). Skladno z novelama ZDoh-2N (2. člen) in ZDDPO-2K (2. člen) lahko normiranci za davčno leto 2015 upoštevajo normirane odhodke v višini 80 % prihodkov.

Akontacija davka

V skladu s četrtim odstavkom 371. člena Zakona od davčnem postopku (ZDavP-2) je akontacija davka enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje.

Za normirance je znesek akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti določen v 307.a in 298. členu ZDavP-2, in sicer se akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti plača v znesku, ki je enak znesku v zadnjem obračunu.

Za leto 2015 je tako akontacija dohodnine povezana z davčno osnovo leta 2014. Akontacija se plačuje med davčnim obdobjem 2015, konec leta 2015 pa se izračunava dokončni znesek davka. V primeru preplačila, se akontacija vrne na transakcijski račun zavezanca, sicer pa je potrebno razliko med plačano akontacijo in dokončnim davkom doplačati.

Bo davčni organ upošteval višje normirane odhodke pri izračunu akontacije davka za leto 2015?

Ne. Skladno s pojasnilom FURS - Plačevanje akontacije davka na podlagi DDPO in DDD v letu 2015 glede na višji odstotek normiranih odhodkov ki velja za leto 2015, ki je bilo objavljeno na portalu eDavki z dne 11.2.2015 morajo davčni zavezanci med letom 2015 plačevati akontacijo davka oziroma obroke akontacije v višini, kot je izračunana v davčnem obračunu za leto 2014. V davčnem obračunu za leto 2014 je akontacija davka izračunana na podlagi davčne osnove iz leta 2014, ki je bila pri normirancih izračunana z upoštevanjem 70% normiranih odhodkov. To pomeni, da bodo normiranci v letu 2015 plačevali akontacijo davka od davčne osnove, ki upošteva 70 % normiranih odhodkov.

Ali lahko zavezanec zniža akontacijo davka za leto 2015?

Skladno  s pojasnilom FURS, se akontacija ne more znižati le zaradi drugačne višine normiranih odhodkov v letu 2015, ampak mora zavezanec z vlogo za znižanje akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti dokazovati tudi druge razloge za znižanje davčne osnove oziroma v tem primeru predvsem za znižanje prihodkov. Takšni razlogi so lahko:

  • odpoved pogodb s poslovnimi partnerji, strankami oziroma kupci;
  • porodniški dopust (pri samozaposlenih);
  • ostali razlogi, zaradi katerih bodo prihodki zavezanca v letu 2015 nižji od prihodkov v letu 2014 in jih zavezanec lahko dokaže.

Za spremembo višine akontacije (znižanje) je potrebno:

  • vložiti vlogo (zahtevo) najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije; in
  • priložiti davčni obračun za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge.
  • Priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto; ter
  • podatke, ki dokazujejo spremembo ocene davčne osnove,
  • o zahtevi davčni organ odloči v 15 dneh od predložitve.