c S

Amortizacija od prevrednotene nepremičnine

17.11.2014

Podjetje je zmanjšalo knjigovodsko vrednost nepremičnini po cenitvi. Za prihodnji obračun amortizacije mora ugotoviti novo amortizacijsko stopnjo, ki bo ustrezala ocenjeni, torej pričakovani dobi koristnosti.

Vprašanje

Podjetje je po cenitvi zmanjšalo vrednost nepremičnini. Kako je z obračunom amortizacije v prihodnjih obdobjih?


Mnenje

Nepremičnine se v poslovnem procesu lahko pojavljajo kot opredmetena osnovna sredstva ali kot naložbene nepremičnine.

Opredmetena osnovna sredstva

Po začetnem pripoznanju za nepremičnine izberemo model vrednotenja, ki je lahko bodisi model nabavne vrednosti bodisi model prevrednotenja.

Model nabavne vrednosti

Po tem modelu nepremičnin ne krepimo, moramo pa jih slabiti, če bi knjigovodska vrednost presegala njihovo nadomestljivo vrednost. Kot nadomestljiva vrednost se šteje:

  • poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali
  • vrednost pri uporabi, in sicer tista izmed teh dveh, ki je večja.

Vrednost pri uporabi ugotovimo za denar ustvarjajočo enoto. Zgolj ocena poštene vrednosti torej ne zadošča. Če je izračun pri vas pokazal potrebno slabitev nepremičnine, ste to slabitev poknjižili v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Ker ste zmanjšanje knjigovodske vrednosti nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti, izkazali na ločenem kontu skupine 03, je treba prilagoditi obračun amortizacije tako, da se ugotovi nova amortizacijska stopnja, ki bo ustrezala ocenjeni, torej pričakovani dobi koristnosti. Če je doba koristnosti nepremičnine nespremenjena, slabitev nepremičnine povzroči nižjo amortizacijo v prihodnjih obračunskih obdobjih, zato je treba preračunati novo amortizacijsko stopnjo. Novo amortizacijsko stopnjo pa je treba preračunati tudi takrat, če se spremeni pričakovana doba koristnosti. Vsekakor je torej treba zagotoviti, da amortizacija in slabitev skupaj ne presežeta nabavne vrednosti, zmanjšane za preostalo vrednost.

Model prevrednotenja

Slabitev nepremičnine se izkaže v izkazu poslovnega izida, torej prek prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, razen če je bil v zvezi s to nepremičnino v preteklosti oblikovan presežek iz prevrednotenja; v tem primeru bi torej najprej slabitev nepremičnine knjižili v breme tega presežka.

Za knjiženje krepitve/slabitve imamo po SRS 1.28 dve možnosti, in sicer sredstvo prevrednotite neposredno na kontu sredstva (konto 02) ali pa s preračunom na kontu popravka vrednosti (konta 03). Če ste knjižili s popravkom konta 03, bo treba preračunati amortizacijsko stopnjo.

Vsekakor preverite, da bo po knjiženju slabitve letni znesek amortizacije pravilen, tako da se bo do izteka amortizacijske dobe izračun izšel (da bo torej obračunano ravno prav amortizacije v pričakovani dobi, da ob koncu dobe ne bo ostal neamortiziran znesek ali preveč obračunan znesek popravka vrednosti).

Naložbene nepremičnine

Če smo kot računovodsko usmeritev izbrali model poštene vrednosti, ni obračuna amortizacije, temveč se letno knjižijo samo slabitve/krepitve.

Če smo kot računovodsko usmeritev izbrali model nabavne vrednosti, veljajo pravila, ki so za ta model pojasnjena za opredmetena osnovna sredstva.

Oglejte si še druge članke s področja Uporaba slovenskih računovodskih standardov  


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.


Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.