c S
15. december je končni rok za poročanje o najemnih poslih 03.12.2013

Obvezno poročanje o najemnih poslih je uvedel že ZMVN-A, neurejene evidence na GURS pa so lahko podlaga za višji davek na nepremičnine.

Od 1. julija se izvaja nova evidenca trga nepremičnin, prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, ki jo je na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-A) in s Sklepom o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin vzpostavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

V Evidenci trga nepremičnin (v nadaljevanju ETN) se vodi podatke o:

  • sklenitvi kupoprodajne pogodbe za parcelo, stavbo ali del stavbe, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice ali o prenosu stavbne pravice, pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine ali dodatka (aneksa) k pogodbi o finančnem lizingu nepremičnine zaradi spremembe datuma izteka finančnega lizinga in tudi o sklenitvi sporazuma o razvezi pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine ali obvestilu lizingodajalca o odpovedi pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine;
  • sklenitvi najemne pogodbe za stavbo ali del stavbe in tudi sklenitvi aneksa k najemni pogodbi za stavbo ali del stavbe zaradi spremembe višine pogodbene najemnine, časa najema ali datuma prenehanja najema.

Po določbah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) je potrebno poročati:

  • do 15. v mesecu po mesecu, v katerem je bil posel sklenjen oziroma je bil sklenjen aneks k pogodbi o finančnem najemu zaradi spremembe datuma izteka finančnega najema, ali je bil finančni najem predčasno prekinjen, ali je bil sklenjen aneks k najemni pogodbi zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema;
  • do 15. decembra 2013 v ETN o vseh aktivnih najemnih razmerjih, ki so bila sklenjena pred 1. julijem 2013 in so na ta dan še trajala, najemodajalci in lizingodajalci iz pogodb o finančnem najemu nepremičnin, ne glede na to, ali je bil ob sklenitvi finančnega najema za nepremičnine obračunan DDV ali DPN.

Po Pravilniku o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov (v nadaljevanju Pravilnik) o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami poročajo:

  • prodajalci iz pogodb za kupoprodajne pravne posle z nepremičninami za katere je bil obračunan DDV (tudi lizingodajalci);
  • lizingodajalci za posle z nepremičninami za katere se je pri sklenitvi pogodbe o finančnem najemu obračunal DDV in za spremembe datuma izteka finančnega najema ali odpovedi pogodbe o finančnem najemu in sicer ne glede na to ali je bil obračunan DDV ali davek na promet z nepremičninami.
  • DURS iz evidence napovedi za odmero davka na promet nepremičnin,

Prav tako je potrebno poročati tudi o najemnih pravnih poslih. Pri tem so zavezanci za poročanje:

  • najemodajalci, lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem in sicer ne glede na to ali so fizične ali pravne osebe;
  • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije;
  • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi v evidenco trga nepremičnin.

Pri tem novi 6.a člen Pravilnika posebej določa, da je zavezanec za pošiljanje podatkov v evidenco trga nepremičnin pravna oseba javnega prava oziroma pravna oseba zasebnega prava, ki je sklenila kupoprodajni pravni posel oziroma je lastnik stavb ali delov stavb, ki jih daje v najem in sicer vedno, ko je kupoprodajni ali najemni pravni posel sklenila pravna oseba.

V skladu s prehodnimi določbami Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov prodajalci za pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine kot tudi najemodajalci o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, ki na dan začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin še trajajo, sporočijo podatke najpozneje do 15. decembra 2013.

V skladu s 7. členom Pravilnika posredujejo podatke zavezanci z neposrednim vnosom v elektronski obrazec ali v predpisanem izmenjevalnem formatu z uporabo spletne aplikacije, ki jo zagotovi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS). Pri tem velja opozoriti, da se morajo zavezanci za poročanje za uporabo spletne aplikacije registrirati na podlagi veljavnega kvalificiranega digitalnega potrdila, ki ga je izdal overitelj, registriran v Republiki Sloveniji. Izjema od navedenega sporočanja podatkov so le najemodajalci – fizične osebe, ki niso zavezanci za DDV, ki lahko podatke o sklenjenih najemnih pravnih poslih pošljejo tudi po pošti, na obrazcu, ki ga objavi GURS na svojih spletnih straneh. Prav tako lahko zavezanec tam najde tudi Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu in Vodič za poročanje v evidenco trga nepremičnin, kot tudi druga navodila.

Pri tem velja opozoriti, da se bo urejena evidenca na GURS tudi odražala v obdavčitvi nepremičnin, po novem Zakonu o davku na nepremičnine (ZDN), ki ga bomo komentirali v prihodnji številki Tednika.

mag. Mojca Kunšek