c S
Za ureditev zavarovanja študentom ni več potrebno predložiti potrdila o vpisu 01.10.2013 Po novih Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja ni delodajalcem več potrebno posredovati potrdila o vpisu ZZZS za ureditev statusa zavarovanja družinskih članov zavezancev.

S 1. junijem 2013 so se pričele uporabljati določbe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Pravila), na podlagi katerih se spreminja zavezanec za prijavo družinskega člana v zavarovanje in postopek urejanja zavarovanja družinskim članom.

Tako je od 1. junija 2013 dalje zavezanec za prijavo družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje sam nosilec zavarovanja, to je zavarovanec, po katerem bo družinski član zavarovan. Zavezanec za prijavo družinskega člana zavarovanca tako ni več pravna ali fizična oseba, ki je bila do sedaj zavezanec za prijavo (npr. delavčev delodajalec).

Vse potrebno v zvezi z urejanjem zavarovanja družinskemu članu zavezanec za prijavo ureja pri katerikoli območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), bodisi po pošti ali neposredno.

Zavezanec za prijavo (eden od staršev, rejnik, zakonec, idr.) mora družinskega člana prijaviti v zavarovanje v roku osem dni od nastanka pogojev za zavarovanje. Prijava se opravi v skladu s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti na obrazcu M-DČ ali na vlogi, ki jo zavezanec za prijavo sam napiše in vsebinsko vsebuje podatke, ki so na obrazcu M-DČ - podatke o nosilcu zavarovanja, družinskem članu, kot kaj se družinskega člana prijavlja v zavarovanje (npr. kot zakonca, kot otroka, ki je ožji družinski član itd.), datum pričetka zavarovanja itd. Izjema so novorojenčki, ki jih je potrebno prijaviti v zavarovanje najkasneje do otrokove starosti 60 dni.

Navedeni obrazec M-DČ pa služi tudi za prijavo sprememb v zavarovanju, kot so sprememba nosilca zavarovanja, sprememba državljanstva družinskega člana, sprememba imena ali priimka, selitev ali delo v drugo državo, podatki o šolanju, ipd.

Nova pravila pa veljajo tudi pri urejanju zavarovanja otrok po dopolnjenem 18. letu starosti. V primeru, da se:
a)    Otrok šola v Sloveniji - po javno priznanem programu v Republiki Sloveniji, ZZZS pridobi te podatke avtomatično prek računalniške povezave s centralno evidenco udeležencev izobraževanja na srednji, višji šoli in po programih za izobraževanje odraslih ter s centralno evidenco udeležencev izobraževanja na visoki šoli. ZZZS pridobi podatke iz teh dveh evidenc za otroka, ki je zavarovan kot družinski član, ko dopolni 18 let starosti in nato ob začetku vsakega novega šolskega/študijskega leta, do dopolnitve starosti 26 let. To pomeni, da odslej ni več potrebno niti delodajalcu, niti enoti ZZZS predložiti potrdila o vpisu.
b)    Otrok šola v tujini – je še vedno potrebno predložiti potrdilo o šolanju. Potrdilo o šolanju je potrebno predložiti najpozneje v roku osem dni po dopolnitvi te starosti in nato za vsako novo šolsko/študijsko leto, dokler je zavarovan kot družinski član, vendar najdlje do dopolnjene starosti 26 let. Pri tem zadostuje, da se na ZZZS predloži samo potrdilo o šolanju, na katerega se pripiše EMŠO otroka zaradi identifikacije v evidenci zavarovanih oseb.
c)    Otrok ne šola – kar je razvidno tudi iz uradni evidenc, pa otrok zavarovanja nima več urejenega, kljub temu, da še ni odjavljen iz zavarovanja, in posledično ne more več uveljavljati pravic v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Prav tako se spreminjajo tudi pravila odjave od zavarovanja. Zavezanec za prijavo mora namreč tudi družinskega člana odjaviti iz zavarovanja v roku osmih dni od prenehanja pogojev za zavarovanje na obrazcu M-DČ ali z vlogo, ki jo zavezanec za prijavo sam napiše in vsebinsko vsebuje ustrezne podatke, ki so na obrazcu M-DČ.

Družinskega člana mora zavezanec odjaviti v primerih, ko:
•    družinski član izpolni pogoje za zavarovanje kot zavarovanec po eni od točk 15. člena Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ (npr. sklene pogodbo o zaposlitvi, registrira s.p. itd.) V nasprotnem primeru ga odjavi ZZZS po uradni dolžnosti, ko ugotovi, da je v zavarovanje prijavljen kot zavarovanec po eni od točk 15. člena ZZVZZ. Če družinski član po prenehanju zavarovanja iz tega naslova zopet izpolni pogoje za zavarovanje kot družinski član, ga mora zavezanec za prijavo prijaviti v zavarovanje.
•    je družinski član zavarovan v tujini V primeru, da družinski član ne bo več zavarovan v tujini in bo ponovno izpolnil pogoje za zavarovanje kot družinski član v Republiki Sloveniji, ga mora zavezanec za prijavo prijaviti v zavarovanje.
•    je prenehalo sorodstveno razmerje, ki je bilo podlaga za ureditev zavarovanja družinskega člana (npr. prenehanje zakonske zveze, zunajzakonske zveze, prenehanje dolžnosti preživljanja razvezanega zakonca, otrok sklene zakonsko zvezo in ga starši niso več dolžni preživljati ipd.). Če bi po odjavi iz zavarovanja zopet prišlo do vzpostavitve sorodstvenega razmerja in družinski član ponovno izpolni pogoje za zavarovanje kot družinski član, ga mora zavezanec za prijavo prijaviti v zavarovanje.
•    je bil otrok prijavljen v zavarovanje iz naslova šolanja do dopolnjenega 26. leta starosti in se preneha šolati. V primeru, da bi se pozneje otrok zopet pričel šolati in bi izpolnil pogoje za zavarovanje kot družinski član, ga mora zavezanec za prijavo prijaviti v zavarovanje. Zavezanec za prijavo mora otroka odjaviti z dnem, ko se preneha šolati oz. z dnem ko dopolni 26 let.
•    družinski član v Republiki Sloveniji nima več prijavljenega prebivališča. Če ZZZS nima evidentirano, da bi imel družinski član v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, se šteje, da zavarovanja nima več urejenega (ne glede na to, da še ni bila narejena odjava iz zavarovanja) in zato ne more več uveljavljati pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Če bo družinski član zopet prijavil prebivališče v Republiki Sloveniji in bo izpolnil pogoje za zavarovanje kot družinski član, pa ga mora zavezanec za prijavo prijaviti v zavarovanje.
•    zavezanec za prijavo ni več obvezno zdravstveno zavarovan in ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje oz. je zavarovan po podlagi, ki ni ustrezna, da bi imel po sebi še zavarovanega družinskega člana. Pri tem namreč velja omeniti, da je podlaga za zavarovanje ustrezna, če je zavezanec za prijavo zavarovan po eni od točk 15. člena ZZVZZ, ki omogoča, da ima zavarovanec po sebi zavarovanega družinskega člana. V kolikor zavezanec za prijavo ni več zavarovan se bo namreč za družinskega člana štelo, da zavarovanja nima urejenega, zaradi česar ne bo mogel uveljavljati pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ko bo zavezanec za prijavo zopet zavarovan po eni od točk 15. člena ZZVZZ, pa bo imel zavarovanje urejeno tudi družinski član, če ni bil odjavljen iz zavarovanja in, če še vedno izpolnjuje pogoje za zavarovanje kot družinski član.

mag. Mojca Kunšek