c S
Izpis obdobij zavarovanja nadomešča podatke iz delovne knjižice 27.08.2013 Čeprav so bile delovne knjižice ukinjene s 1. januarjem 2009, pa le-te še vedno ohranjajo naravo javne listine z vpisi, ki so bili izvedeni do takrat, za kasnejša obdobja pa zavarovanec dokazuje obdobja zavarovanja z izpisom iz matične evidence Zavoda.

Čeprav so bile delovne knjižice ukinjene z datumom 1. januar 2009, pa v skladu s 227. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) še vedno ohranjajo naravo javne listine z vpisi, ki so bili izvedeni v skladu z do tedaj veljavnim zakonom.

Zakonske določbe novega ZDR-1 namreč določajo, da ima delodajalec še vedno v hrambi delovne knjižice, ki so bile na dan 1. januarja 2009 pri njem v hrambi, na izrecno zahtevo delavca pa mu jo mora proti podpisu o prejemu izročiti. Prav tako mora delodajalec takoj ob prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi delavcu, proti potrdilu o prejemu, vrniti delovno knjižico.V primeru, ko delodajalec po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v 30 dneh delavcu ne more vročiti delovne knjižice, to pošlje pristojni upravni enoti po stalnem prebivališču delavca, če pa je stalno prebivališče neznano, jo pošlje upravni enoti, ki je izdala delovno knjižico. Zakon določa tudi plačilo globe v znesku od 3.000 do 20.000 evrov, če delodajalec - pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja krši navedene določvbe. Prav tako pa ima Inšpektor za delo v skladu z 215. členom ZDR-1 po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu pravico in dolžnost z odločbo delodajalcu odrediti, da zagotovi izvajanje tega zakona, če ugotovi, da delodajalec navedene določbe krši.

To pa pomeni, da mora delodajalec (v primeru stečaja pa stečajni upravitelj) delavcu vrniti delovno knjižico tudi v primeru stečaja delodajalca. Ker se vanjo več ne vpisujejo podatki o delovnem razmerju - dan, mesec in leto prenehanja delovnega razmerja, kakor tudi ne število let, mesecev in dni zaposlitve pri delodajalcu. Navedeni vpis namreč nadomesti izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju Zavod) o podatkih o obdobju zavarovanja. Če delodajalec (stečajni upravitelj) takšen vpis vseeno opravi, pa mora delavec za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja poleg delovne knjižice predložiti tudi izpis Zavoda, ki ima edini dokazno vrednost.

Pri tem velja opozoriti, da tisti, ki so prvič stopili v zavarovanje po 1. januarju 2009 oziroma ki so se po tem datumu ponovno zaposlili ali začeli opravljati dejavnost, odslej dokazujejo obdobja zavarovanja, dopolnjena po 1. januarju 2009 izključno na podlagi podatkov, ki so iz prijav in odjav pokojninskega in invalidskega zavarovanja vpisani v matični evidenci zavarovancev Zavoda (torej brez delovne knjižice).

Na osnovi določb 140. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) namreč Zavod vodi za vsakega zavarovanca, ki je vključen v obvezno zavarovanje, informativno osebno evidenco obveznega zavarovanja. Informativna osebna evidenca vsebuje podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih prispevkih po posameznih letih, o plačilu prispevkov po posameznih letih ter o obdobju zavarovanja. Zavod omogoči osebi elektronski vpogled v podatke, ki se o njej vodijo v informativni osebni evidenci in enkrat letno zavarovancem iz prvega do četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2 (zaposleni v rednem delovnem razmerju) posreduje obvestilo o obračunanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za preteklo leto ter o plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za preteklo leto.

Izpis lahko zahteva zavarovanec preko vloge za izpis, ki jo je mogoče najti na spletni strani Zavoda. Zahtevo lahko zavarovanci vložijo osebno ali po pošti pri katerikoli območni enoti Zavoda oziroma elektronsko.

Nevedeno pomeni, da bo zavarovanec z delovno knjižico, izdano do 31. decembra 2008, delodajalcu za določitev pravic iz delovnega razmerja in Zavodu za priznanje in odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja še vedno dokazoval delovno dobo oziroma obdobja zavarovanja do 31. decembra 2008, po tem datumu pa le z izpiskom iz matične evidence. Delovna knjižica je za zagotovitev pravilnosti in popolnosti podatkov o pokojninski dobi pri Zavodu zelo pomembna, saj kot javna listina še vedno dokazuje obdobja zavarovanja pred 1. januarju 2009, kar pomeni, da se mora delovne knjižice tudi po njihovi ukinitvi skrbno hraniti.

Kot zanimivost velja omenini, da 59. člen Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) določa, da mora Zavod hraniti vsi dokumentacijo v zvezi s plačili prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
•    najmanj 40 let, računano od zadnjega vpisa podatkov v matično evidenco, če gre za zavarovanca, ki še ni pridobil pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
•    najmanj 30 let od dneva pridobitve teh pravic,
•    najmanj 10 let od smrti uživalca pravic oziroma od prenehanja poslovanja zavezanca.

mag. Mojca Kunšek


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.