c S
Kako naj davčni zavezanec v davčnem obračunu upošteva davčne olajšave 13.11.2009 Preden se zaključi davčno leto pomislite na vašo davčno optimizacijo, katere davčne olajšave lahko koristite in kako bodo le-te vplivale na vaš davčni obračun.

Vprašanje:

Katere davčne olajšave in kako jih davčni zavezanec lahko upošteva pri davčnem obračunu?

Odgovor:

Področju davčnih olajšav s katerimi davčni zavezanec znižuje davčno osnovo iz naslova dohodkov iz dejavnosti posveča Zakon o dohodnini (ZDoh-2) kar precej pozornosti (61. do 67. člen). Prav tako pa ZDoh-2 določa tudi določene omejitve v zvezi z olajšavami (glede njihove višine in pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za njihovo priznanje – primerjaj 67. člen ZDoh-2).

ZDoh-2 predvideva naslednje vrste olajšav:

1. olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj (61. člen);

2. olajšava za zaposlovanje (62. člen);

3. olajšava za zavezanca invalida (63. člen);

4. olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (64. člen);

5. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (65. člen);

6. olajšava za donacije (66. člen);

7. olajšava za investiranje (66.a člen); in

8. posebna osebna olajšava (1., 2. in 4. odstavek 113. člena).

Do zgoraj navedenih olajšav niso upravičeni zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih stroškov. Prav tako pa so predpisane tudi omejitve v zvezi z višino olajšav. Davčne olajšave se priznajo največ do višine davčne osnove, po opravljenem odbitku izgub iz preteklih let.

1. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Olajšava za raziskave in razvoj (RR) je za zavezance ena izmed pomembnejših vrst olajšav in z vidika pravilnega izvajanja zakona tudi najzahtevnejša. Skladno z določbo 61. člena ZDoh-2 lahko zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 20% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj (glej tudi pojasnilo DURS, št. 4200-114/2007). Kot vlaganja, ki omogočajo davčno olajšavo za RR se štejejo:

-    notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno razvojne dejavnosti zavezanca. Osnovno merilo za razmejitev raziskav in razvoja od sorodnih dejavnosti je prisotnost pomembnega elementa novosti in reševanje znanstvene oziroma tehnične negotovosti, primeroma, ko rešitev nekega problema ni takoj jasna nekomu, ki pozna osnovno splošno uporabno znanje in metode na nekem področju;

-    nakup raziskovalno razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).

Opredelitev vlaganj za RR je vsebovana v naslednjih podzakonskih aktih:

-    Pravilniku o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, in

-    Uredbi o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj.

Olajšave ni možno uveljavljati v primeru, da so vlaganja v raziskave in razvoj financirana iz nepovratnih sredstev proračuna RS oziroma proračuna EU.

ZDoh-2 omogoča povečanje razvojne olajšave v manj razvitih regijah Slovenije. Zavezancem, ki imajo sedež in opravljajo svojo dejavnost na območjih Slovenije, kjer je BDP na prebivalca nižji od povprečja države do 15%, se olajšava poveča na 30% zneska vlaganj v raziskave in razvoj, oziroma na 40% tega zneska, če imajo zavezanci sedež in opravljajo dejavnost na območjih Slovenije, kjer je BDP na prebivalca nižji od povprečja države za več kot 15%. Shemo za uveljavljanje regijske olajšave določa Vlada RS.

Vlaganja v raziskave in razvoj mora zavezanec za davek opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu – programu.

Neizkoriščen del davčne olajšave za RR se lahko prenaša v naslednjih pet zaporednih davčnih let, neizkoriščen del davčne olajšave pa se lahko prav tako prenese na novega zasebnika oziroma na novo ali prevzemno pravno osebo.

Zgled: uveljavljanje olajšave za vlaganja v RR

Zavezanec je v letu 2007 vložil v RR 40.000,00 EUR. Dobiček za leto 2007 znaša 5.000,00 EUR, dobiček za leto 2008 znaša 10.000,00 EUR. Investicije v RR v letu 2008 znašajo 2.000,00 EUR.


-->
Dobiček leta 2007:                                                                                           5.000,00 EUROlajšave za RR:                                                                40.000,00 x 20% = 8.000,00 EURDavčna osnova leta 2007:                                                             5.000 – 5.000 = 0      EURZnesek neporabljene olajšave za RR v letu 2007:                 8.000 – 5.000 = 3.000,00 EURDobiček leta 2008:                                                                                         10.000,00 EURZnesek olajšav za RR v letu 2008:                                        2.000,00 x 20% = 400,00 EURZmanjšanje dobička 2008 za znesek olajšav v RR:                  3.000 + 400 = 3.400,00 EURDavčna osnova za leto 2008:                                               10.000 – 3.400 = 6.600,00 EUR
2. Olajšava za zaposlovanje

Zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove in sicer v višini 50% plač invalidnih oseb, vendar največ v višini davčne osnove, oziroma v višini 70% plač teh oseb v kolikor zavezanec zaposluje invalidno osebo s 100% telesno okvaro ali gluho osebo.

Zavezanec, ki zaposluje invalide nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70% plač za invalidne osebe, vendar največ v višini davčne osnove.

Invalidne osebe se v kvoto vštevajo po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi, in sicer se najprej vštevajo osebe s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

3. Olajšava za zavezanca invalida

Ta olajšava je priznana zavezancu, ki opravlja dejavnost in ima status invalidne osebe po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov in to dejavnost opravlja osebno (se pravi, da ne zaposluje delavcev). Če zavezanec izpolnjuje te pogoje lahko uveljavi znižanje davčne osnove v višini 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Če gre za zavezanca, ki ima 100% telesno okvaro ali za gluhega zavezanca, ki opravlja dejavnost, potem se višina olajšave dvigne na 60% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Olajšava se prizna za vsak mesec opravljanja dejavnosti.

Zgled: uveljavljanje olajšave za zavezanca invalida v davčnem obračunu za leto 2008


-->
Povprečna mesečna plača v RS za leto 2008 (izmišljen podatek):                       1.200,00 EURZačetek opravljanja dejavnosti:                                                                                    1.5. 2008Število mesecev opravljanja dejavnosti:                                                                                   8Davčna olajšava:                                                                 (1.200 x 8) x 30% = 2.880,00 EUR
4. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Tovrstno olajšavo lahko koristijo zavezanci, ki bodo na podlagi učnih pogodb na usposabljanje (izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju) sprejeli vajenca, dijaka ali študenta. Zavezanci so upravičeni od davčne osnove odšteti znesek plačil takim osebam, vendar največ 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji in sicer za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

Zgled: uveljavljanje olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju za leto 2008


-->
Povprečna mesečna plača v RS za leto 2008 (izmišljen podatek):                    1.200,00 EURZačetek zaposlitve vajenca:                                                                                       1.3. 2009Število mesecev izvajanja praktičnega dela:                                                                        10Davčna olajšava:                                                             (1.200 x 10) x 20% = 2.400,00 EUR
5.  Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Zakon na tem mestu določa olajšavo za zasebnika, ki v funkciji delodajalca financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja za svoje zaposlene. Da lahko zavezanec uveljavlja olajšavo iz tega naslova morajo biti izpolnjeni določeni pogoji - v skladu s 65. členom ZDoh-2 se tako olajšava prizna zavezancu, ki:

-    za zaposlene (delno ali v celoti) plačuje premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,

-    izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU,

-    po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v register pokojninskih načrtov.

Če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji (in pa seveda pogoji, ki jih določa ZPIZ-1) ima zavezanec pravico do olajšave in sicer v višini plačanih premij, vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca in ne več kot določa zakon (2.604,54 EUR letno).

6. Olajšava za donacije

Zavezanec za davek lahko davčno osnovo zniža na račun plačil (v denarju ali naravi), in sicer za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene. Davčna olajšava se prizna le za plačila rezidentom Slovenije, rezidentom drugih držav članic EU in rezidentom držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti. Poleg tega se lahko od davčne osnove zavezanca, ki opravlja dejavnost (dodatno) odbijejo tudi plačila političnim strankam, kakor tudi plačila za kulturne namene in plačila prostovoljnim društvom, ki so ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in delujejo v javnem interesu.

Višina olajšave za donacije je zakonsko omejena (primerjaj prvi, drugi in tretji odstavek 66. člena ZDoh-2).Zgled: uveljavljanje olajšave za donacije-->

Obdavčljivi prihodki:                                                                                         42.000,00 EURPovprečna mesečna plača zaposlenega:                                                               1.000,00 EURDonacija humanitarni ustanovi:                                                                           3.000,00 EURDonacija društvu za varstvo pred nesrečami:                                                      1.500,00 EURDonacija politični stranki:                                                                                    3.500,00 EURDavčne olajšave:


(42.000 x 0,3%) + (42.000 x 0,20%) + (1000 x 3) = 126 + 84 + 3000 = 3.210, 00 EURZnesek donacije za prenos v naslednja tri leta:


                                                                      (3.000 + 1.500 + 3.500) – 3.210 = 4.790,00 EUR
7. Olajšava za investiranje

Zavezanec za davek lahko osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti zmanjšuje tudi na račun investicij v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva.

Kot olajšava se v letu vlaganja prizna 30% investiranega zneska v opremo oziroma neopredmetena dolgoročna sredtsva, z izjemo tiste opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev za katero ZDoh-2 izrecno prepoveduje pravico do zmanjševanja davčne osnove (tako predmetne olajšave ni mogoče uveljavljati za investicije v pohištvo in pisarniško opremo, z izjemo računalniške opreme; motorna vozila, z izjemo zakonsko določenih vozil, tako osebnih kot tovornih; dobro ime in usredstevih stroškov naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva – primerjaj drugi odstavek 66.a člena ZDoh-2).

V primeru finančnega najema ima pravico do koriščenja olajšave oseba, ki je sredstvo vzela v finančni najem (leasingojemalec) in ne oseba, ki sredstvo daje v najem (leasingodajalec).

Uveljavljanje olajšave je (v skladu s splošno omejitvijo) mogoče le do višine pozitivne davčne osnove davčnega leta v katerem se uveljavlja, morebitni presežek olajšave pa je v skladu z zakonom dopustno prenesti v prihodnjih pet davčnih obdobij, ki sledijo letu vlaganja. Prav tako se lahko neizkoriščeni del olajšave v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti, če so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji (opredeljeni v četrtem in devetem odstavku 51. člena ZDoh-2) prenese na novega zasebnika, novo pravno osebo oziroma na prevzemno pravno osebo. V takem primeru prevzame novi zasebnik oziroma nova oziroma prevzemna družba olajšavo pod enakimi pogoji, kot bi veljali, če do prenehanja dejavnosti ne bi prišlo. Oseba, ki nadaljuje dejavnost vstopi v vse pravice in obveznosti prednika, ki je pričel z uveljavljanjem olajšave za investiranje.

Za primere odtujitve opreme ali neopredmetenih dolgoročnih sredstev za katere je zavezanec za davek izkoristil davčno olajšavo pred potekom treh let po letu vlaganja (oziroma pred dokončnim amortiziranjem opreme ali neopredmetenega dolgoročnega sredstva, v kolikor je amortizacijska doba krajša od treh let) je predvidena sankcija v obliki dolžnosti povečanja davčne osnove za davek od dohodkov iz dejavnosti in sicer za znesek koriščene davčne oljašave in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve opreme ali neopredmetenega dolgoročnega sredstva. Za odtujitev se pri tem poleg prodaje šteje tudi izguba pravice do uporabe opreme ali neopredmetenega dolgoročnega sredstva v primeru, ko ima zavezanec za davek opremo ali neopredmeteno dolgoročno sredstvo v finančnem najemu, kakor tudi prenos opreme ali neopredmetenega dolgoročnega sredstva iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo.

dr. Aleš Kobal, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru