c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Februar 2023, številka 05-06 / letnik XV.
 
Po prvih ocenah evropskega statističnega urada Eurostat je imelo evrsko območje 3,5-odstotno rast BDP. Mednarodni denarni sklad pa je izboljšal oceno svetovne gospodarske rasti za letošnje leto zaradi "presenetljivo odpornega" povpraševanja v ZDA in Evropi, nižanja stroškov energije in opustitve protikoronskih ukrepov na Kitajskem.

V današnji dvojni številki tednika v osrednji temi izpostavljamo članek Pri obračunu za januar bo potrebno upoštevati tudi že nekatera višja povračila stroškov s podrobnimi napotki in navodili računovodjem.

MDDSZ sporoča, da je bila 20. januarja 2023 v Uradnem listu (št. 7/2023) objavljena
nova minimalna bruto urna postavka za delo dijakov in študentov, ki velja od 21. januarja dalje.

FURS opozarja podjetnike, da je po novem
rok za plačilo akontacije dohodnine 20. v mesecu, obvešča pa tudi o spremembi obračunskega obdobja DDV-O, centralna sprememba davčnega obdobja bo od 7. 2. 2023 do 8. 2. 2023. V zadnjem tednu so objavili več podrobnejših pojasnil, ki jih navajamo v današnjih Davčnih novostih oziroma so že na voljo v zbirki Pojasnila FURS na portalu FinD-INFO.

Na eDavkih je spremenjena funkcionalnost
elektronska oddaja dokumentov prek eDavkov in vključevanje v eVročanje, pred oddajo vloge VDČ se mora zavezanec najprej prijaviti v eVročanje. Ne pozabite, rok za oddajo vlog v papirnati obliki obrazca za vzdrževane družinske člane pa je do 7. februarja 2023.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili:
Redna delovna uspešnost v javnem sektorju - PPU, Pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, Obračun DDV pri odškodnini zaradi prekinitve gradbene pogodbe, Zastopanje, pooblastilo in poslovno pooblastilo - učinek na sklepanje pogodb, Novosti finančne preiskave in novela ZFU-B, Ključne novosti na področju varstva osebnih podatkov in članek iz sodne prakse Univerzalna storitev.

V februarju vas vabimo k prijavi na spletna seminarja:
Plače, povračila stroškov in drugi prejemki javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2023 s Štefko Korade Purg (9. februar 2023) in Minimalna plača v letu 2023 z Jasmino Malnar Molek (28. februarja 2023). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ukrepi za omilitev draginje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pri obračunu za januar bo potrebno upoštevati tudi že nekatera višja povračila stroškov    
mag. Mojca Kunšek
   
V zadnjih dneh minulega leta je bila objavljena tudi Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki je prinesla nekatere nove višje vrednosti povračil stroškov za januar 2023 oz. povračila izplačana v letu 2023.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas
Podjetje želi zaposliti delavca, ki bi bil zaposlen samo za 4 ure za nedoločen čas in 4 ure za določen čas pri istem delodajalcu. Zanima nas ali je sploh možna tovrstna ureditev zaposlitve? Ali obstaja za tovrstno zaposlitev zakonska podlaga? Kako je potem s samoprijavo delavca v zavarovanje?

>> Priročnik Kostno-mišična obolenja v zvezi z delom
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo priročnik Kostno-mišična obolenja, povezana z delom. Priročnik obravnava težave pri štirinajstih najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja.

>> Višja urna postavka za delo dijakov in študentov v letu 2023
Nova minimalna bruto urna postavka od 21. januarja 2023 dalje.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Redna delovna uspešnost v javnem sektorju - PPU
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) pozna 3 vrste delovne uspešnosti, in sicer so javni uslužbenci lahko upravičeni do: redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

>> Začenjajo se stresni testi za pomembne banke Evrosistema
V okviru Evropske centralne banke (ECB) bodo tudi letos izvedli stresne teste za 99 pomembnih bank, ki so pod neposrednim nadzorom ECB. Gre za vzorec bank, ki pokrivajo okoli 75 % bančnih sredstev Evrosistema. Stresni testi bodo potekali s pristopom "bottom-up".

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Podjetniki pozor: po novem je rok za plačilo akontacije dohodnine 20. v mesecu
Doslej so samostojni podjetniki in druge fizične osebe z dejavnostjo predhodno akontacijo dohodnine plačevali do 10. v mesecu, prispevke za socialno varnost pa do 20. v mesecu. Od letos sta omenjena roka poenotena, kar pomeni, da se lahko tudi predhodna akontacija dohodnine plača do 20. v mesecu.

>> Novosti finančne preiskave in novela ZFU-B
Državni zbor je na ponovnem odločanju konec januarja sprejel novelo > Zakona o finančni upravi (ZFU), s katero se odpravljajo neustreznosti oziroma pomanjkljivosti zakona, uvedene z novelo ZFU-A. Glede spornih določb o sledenju je predvidena ustavna pritožba.

>> FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Izvzem prihodkov in odhodkov iz nepridobitne dejavnosti pri javnih zavodih - lekarnah, Pojasnilo FURS, št. 092-6758/2022-2, z dne 27. 01. 2023
»  Spremembe davčne obravnave rezervacij na podlagi novele ZDDPO-2S, Pojasnilo FURS št. 0920-287/2023-2, z dne 16. 01. 2023
»  Davčna obravnava plačil povezanim osebam na podlagi negativne obrestne mere, Pojasnilo FURS št. 0920-14601/2022-2 z dne 15. 12. 2022
»  Davčna obravnava odbitka DDV po prehodni določbi iz 46. člena ZDDV-1M, Pojasnilo FURS št. 0920-16343/2022-2, z dne 28. 10. 2022
»  Razumevanje priznane obrestne mere iz sedme točke 74. člena ZDDPO-2, Pojasnilo FURS št. 0920-14596/2022-2, z dne 07. 10. 2022
»  Izvzem dividend po 24. členu ZDDPO-2, ki so bile obdavčene na viru, Pojasnilo FURS št. 0920-13147/2022-3, z dne 19. 09. 2022
»  Izračun davka, ki bi ga bilo treba plačati po ZDDPO-2 za tuje dohodke, če odbitek ne bi bil možen (druga točka prvega odstavka 63. člena ZDDPO-2), Stališče FURS št. 4200-6680/2022-2, z dne 08. 08. 2022
»  Boniteta za električna vozila in davčno priznavanje stroškov v delu, ki se nanašajo na zasebno uporabo, Pojasnilo FURS št. 0920-5588/2022-2, z dne 30. 03. 2022
»  Pojasnilo k spremenjenemu šestemu odstavku 21. člena ZDDPO-2, Pojasnilo FURS št. 4200-7173/2021-2, z dne 10. 01. 2022
»  Pojasnilo FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, 12. izdaja, januar 2023
»  Pojasnilo FURS: Oprostitev davka za opravljanje nepridobitne dejavnosti, 3. izdaja, januar 2023

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Sprejeta novela interventnega zakona
Državni zbor je sprejel novelo Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki gospodarstvu obeta 1 milijardo evrov pomoči. Novela vsebinsko ne spreminja načina, na katerega bo država pomagala podjetjem pri premagovanju posledic energetske krize, določa pa, da upravičenci, ki imajo regulirano ceno električne energije, ne morejo prejeti hkrati še pomoči za gospodarstvo za obdobje regulacije.

>> Začetek uporabe novega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
26. januarja 2023 so se začela uporabljati določila novega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Novi zakon v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo in nadgrajuje nekatera določila do sedaj veljavnega zakona

>> Nov zakon o varstvu osebnih podatkov: videonadzor ni dovoljen v dvigalih, sanitarijah, sobah
S 26. januarjem 2023 je začel veljati Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki v slovenski pravni red prenaša evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov. Varuje osebno človekovo pravico do varstva osebnih podatkov in poudarja zakonitost njihovih obdelav.

>> Varstvo potrošnikov: nič več istih izdelkov različnih kakovosti, določen vrstni red pravic
Uporabljati se je začel novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki med drugim določa vrstni red uveljavljanja pravic potrošnikov v primeru stvarne napake oz. neskladnosti blaga: potrošnik bo tako najprej zahteval popravilo ali menjavo izdelka z novim.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
27. januar 2023 Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu 
 
28. januar 2023 Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost 
 
28. januar 2023 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
 
28. januar 2023 Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 
 
28. januar 2023 Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 
 
31. januar 2023 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo 
 
1. februar 2023 Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023 
 
11. februar 2023 Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu 
 
11. februar 2023 Pravilnik o pripravi veterinarskih spričeval za izvoz in postopku najave pošiljk 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 10 - 13/2023
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Mednarodni denarni sklad izboljšal oceno svetovne gospodarske rasti za letošnje leto
Mednarodni denarni sklad je izboljšal oceno svetovne gospodarske rasti za letošnje leto zaradi "presenetljivo odpornega" povpraševanja v ZDA in Evropi, nižanja stroškov energije in opustitve protikoronskih ukrepov na Kitajskem.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2022:   2.244,35 €
 
in neto plača:   1.479,56 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.085,39 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.364,29 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2023:   1.203,36 €
 
Minimalna bruto plača do 31. 12. 2022:   1.074,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Štefka Korade Purg
Plače, povračila stroškov in drugi prejemniki javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2023 9. 02. 2023 09:00:00 249,90€ Naročilo
Jasmina Malnar Molek
Minimalna plača v letu 2023 28. 02. 2023 10:00:00 199,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Letni dopust in regres 16. 03. 2023 10:00:00 199,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Ključne novosti na področju varstva osebnih podatkov
Mineva že sedem let od sprejetja Splošne uredbe o varstvu podatkov, v Sloveniji pa bo z njo usklajeni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, s precejšnjo zamudo začel veljati šele letos. Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) je tako začel veljati 26. januarja, poglavitne zakonodajne spremembe pa se nanašajo tako na splošne kot na posebne določbe in na področne ureditve.
 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.