c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2022, številka 14 / letnik XIV.
 

Veljati je začela novela zakona o finančni upravi, ki uvaja spremembe pri delovanju finančne uprave z namenom izboljšanja njene učinkovitosti in kakovosti delovanja ter tudi pravne varnosti strank v postopkih.

V današnji osrednji temi izpostavljamo prispevek z naslovom Po sprejemu ZDoh-2Z do obračuna marčevske plače po novem, v katerem pojasnjujemo ključne spremembe, ki jih bo potrebno upoštevati že pri marčevski plači.

ZZZS obvešča o dveh posebnostih pri obračunu nadomestil plač, in sicer o novem spodnjem limitu pri obračunu nadomestil v breme ZZZS za maj 2022 in spremembi pri obračunu nadomestila v primeru odmora za dojenje.

Izpostavljamo pojasnili, ki ju je objavila finančna uprava v zvezi z davčno obravnavo napitnin in davčno obravnavo oproščenih prispevkov za socialno varnost. V zadnjem tednu je finančna uprava objavila tudi številne druge spremembe pojasnil: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, Dohodek iz delovnega razmerja, Dohodek iz oddajanja premoženja v najem, Brošura o dohodku iz dejavnosti, Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini, Seznam vrst dohodkov REK-1 in REK-2 ter Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so: Obračun plače na dela prost dan, Katera dela ne sme opravljati delavec mlajši od 18 let, I. Splošni akti delodajalca - nadloga ali koristno orodje in prispevek iz sodne prakse o oškodovanju družbe.

Jutri, 7. aprila, bomo izvedli spletni seminar Novela Zakona o dohodnini in leto 2022 (Irena Kamenščak), 21. aprila pa napovedujemo spletni seminar Računovodski vidik vodenja kmetijske dejavnosti (Majda Strel). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
>> OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Po sprejemu ZDoh-2Z do obračuna marčevske plače po novem    
mag. Mojca Kunšek
   
Od 24. marca 2022 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki se uporablja za davčno obdobje od 1. januarja 2022. Ker novela že velja in ker se uporablja za nazaj, je treba njene določbe upoštevati že pri obračunu plače za mesec marec.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> I. Splošni akti delodajalca - nadloga ali koristno orodje
Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem je podvrženo številnim pravilom, ki jih določajo delovnopravni predpisi. Upoštevati je potrebno tako določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot drugih zakonov, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca (1. odstavek 9. člena ZDR-1).

>> Katera dela ne sme opravljati delavec mlajši od 18 let
Na podlagi 190. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti, uživajo v delovnem razmerju posebno varstvo. Omenjeni zakon določa, katerih del ne smejo opravljati. Razlog za to je v njihovem varstvu pred okvarami zdravja oziroma pred ogrožanjem zdravega in psihofizičnega razvoja.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Še slab mesec za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov
Rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil za preteklo leto je tudi letos podaljšan. Pred kratkim sprejeti Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) je oba roka podaljšal do 30. aprila.

>> Obračun plače na dela prost dan
V podjetju zaposlujejo delavca, ki dela neenakomerni delovni čas. Na dan praznika (8. februar) je iz njegovega delovnega koledarja razvidno, da bi moral delati. Vendar mu je nadrejeni odobril, da je ostal doma. Zanima jih, kako v tem primeru obračunati plačo? Ali mora za ta dan delavec dati en dan dopusta oz. mu morajo obračunati nadomestilo za praznik?

     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Če ste letni davčni obračun oddali po 31. 3. 2022, se vam prestavi rok za plačilo akontacij
Davčnim zavezancem, ki bodo letni davčni obračun DDPO in DohDej za leto 2021 oddali po 31. 3. 2022, poteče rok za plačilo marčevske akontacije 10. 5. 2022.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. februar 2022 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2022 
 
1. april 2022 Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 
 
1. april 2022 Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov 
 
1. april 2022 Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2021 
 
2. april 2022 Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav 
 
2. april 2022 Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje 
 
5. april 2022 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) 
 
5. april 2022 Zakon o finančni upravi (ZFU) 
 
5. april 2022 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) 
 
13. april 2022 Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) 
 
13. april 2022 Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) 
 
13. april 2022 Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) 
 
16. april 2022 Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev 
 
 
     

 

SPREJETA_ZAKONODAJA

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Novosti iz novele ZFU-A
Državni zbor RS je 11. marca 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah > Zakona o finančni upravi (ZFU), ki je bil 21. marca 2022 objavljen v Uradnem listu RS. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 5. aprila 2022. V nadaljevanju predstavljamo bistvene novosti.

>> Novosti iz novele ZPIZ-2M
Državni zbor je 22. februarja 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati 19. marca 2022, uporabljati pa se je začel 1. aprila. Novela ZPIZ-2M vzpostavlja rešitve za več skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnine, pri čemer uveljavlja nekatere nove pravice, določenim upravičencem pa zvišuje odmero že pridobljenih pravic.

>> Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
4. aprila 2022 je bil objavljen novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 5. aprila 2022. V nadaljevanju predstavljamo bistvene novosti.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 45 - 48 /2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> V začetku leta nadaljevanje rasti pobranih dajatev
Rast obsega pobranih javnih dajatev se je v začetku leta 2022 nadaljevala. Finančna uprava RS je v prvih dveh mesecih pobrala za skupaj nekaj manj kot 3,2 milijarde evrov davkov in prispevkov, kar je 15,7 odstotka več kot lani do konca februarja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Nova določitev rezidentskega statusa
Upravno sodišče je zavrnilo tožbo, s katero je tožnik izpodbijal odločitev davčnih organov obeh stopenj glede spremembe njegovega rezidentskega statusa. Po presoji sodišča se lahko rezidentski status po pravnomočnosti že izdane odločbe določi tudi drugače, in to ne le v primeru spremembe relevantnih okoliščin, ki vplivajo na ta status, ali v primeru spremembe zakona, pač pa tudi v primeru spremenjenih stališč o njegovi uporabi, ki so bila v obravnavani zadevi tudi razlog za začetek postopka ureditve rezidentskega statusa tožnika po uradni dolžnosti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Deflacija v marcu 2022  
 
- na mesečni ravni:   -1,1 %
 
- na letni ravni:   5,4 %
 
TOM v aprilu 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,4 %
 
- na letni ravni:   4,98 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2022:   1.923,92 €
 
in neto plača:   1.236,33 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.024,20 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.312,38 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Novela Zakona o dohodnini in leto 2022 7. 04. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Majda Strel
Računovodski vidik vodenja kmetijske dejavnosti 21. 04. 2022 10:00:00 139,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Oškodovanje družbe
Vsakega zmanjšanja premoženja še ni mogoče šteti za škodo. Na splošno je kot škodo za družbo mogoče opredeliti tisto zmanjšanje premoženja (oziroma neustvarjeni dobiček), do katerega ne bi prišlo (oziroma bi bil dobiček ustvarjen) ob upoštevanju hipotetičnega oblikovanja in razvoja premoženja družbe ob pravilnem in skrbnem vodenju družbe.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.