c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2021, številka 49 / letnik XIII.
 

Finančni ministri EU so soglasno potrdili posodobitev pravil za znižane stopnje DDV, ki posodabljajo seznam blaga in storitev, za katere so dovoljene nižje davčne stopnje ali oprostitve.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek
Promocija zdravja na delovnem mestu in davčna obravnava z vidika dohodnine.

FURS je dopolnil dve pojasnili, in sicer
Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih21 ter Pogosta vprašanja in odgovori glede delnega povračila izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Oblikovanje rezervacij za dana jamstva, Obdavčitve daril fizičnim osebam, Odgovornost samostojnega podjetnika, Vpliv delne oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost na davčno osnovo normiranega s.p. in Samozaposlenim, družbenikom in kmetom denarno nadomestilo za karanteno.

V iztekajočem letu bomo izvedli še spletni seminar Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja DDV, dohodnine in DDPO, ki ga bo vodila Natalija Kunstek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Promocija zdravja na delovnem mestu in davčna obravnava z vidika dohodnine    
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka
   
V promocijo zdravja na delovnem mestu štejejo sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Oblikovanje rezervacij za dana jamstva
Oblikovanje rezervacij za dana jamstva ureja SRS 10 - Rezervacije. Že v svoji prvi točki opredeljuje: "Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti. Obravnavati jih je mogoče kot dolgove v širšem pomenu, ker se razlikujejo od kapitala kot obveznosti do lastnikov."

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Finančni ministri soglasno potrdili posodobitev stopenj DDV
Finančni ministri EU so soglasno potrdili znižane stopnje DDV, s čimer se posodablja seznam blaga in storitev, za katere so dovoljene nižje davčne stopnje ali oprostitve. Seznam se bo posodobil v skladu z digitalnimi in zelenimi prioritetami ter prizadevanji za zaščito javnega zdravja.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Ministri EU dosegli dogovor o direktivi o minimalnih plačah
Svet za zaposlovanje in socialno politiko je ta teden na zasedanju dosegel dogovor o predlogu direktive o ustreznih minimalnih plačah, katere cilj je zagotoviti pravične delovne razmere v Evropski uniji.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Prepoved dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg
22. decembra bo začel veljati Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (ZPDPPEUT), ki v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 preprečuje in zmanjšuje vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in na zdravje ljudi. Zakon z namenom zmanjševanja negativnega vpliva na okolje določa omejitve pri dajanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg.

>> Proračun RS
7. decembra je bil objavljen Zaključni račun proračuna RS za leto 2020, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna RS za leto 2020, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter realizaciji v tem letu. 28. novembra je začel veljati Proračun RS za leto 2022, 2. decembra sta začela veljati Proračun RS za leto 2023 in Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), vsi pa se bodo začeli uporabljati 1. januarja 2022, razen Proračuna za leto 2023, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2023.

>> Delno povrnjen izgubljeni dohodek v primeru karantene oz. višje sile
V veljavi je novela > Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), s katero je priznana pravica do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za samozaposlene, družbenike in kmete.

>> Obvezna karantena tudi za stike okuženih z omikronom
V Uradnem listu RS, št. 190/2021 so bile objavljene spremembe > Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki napotuje v obvezno desetdnevno karanteno napoteni vse, ki so bili v tveganem stiku z osebo, za katero obstaja utemeljen sum na okužbo s koronavirusno različico omikron.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (ZPDPPEUT); veljavnost od: 22.12.2021
»  Zakon o trošarinah (ZTro-1); veljavnost od: 1.1.2022 - sprememba
»  Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (RZ2020); veljavnost od: 7.12.2021
»  Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223); veljavnost od: 2.12.2021, uporaba od:1.1.2022
»  Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022); veljavnost od: 2.12.2021, uporaba od:1.1.2022 - sprememba
»  Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023); veljavnost od: 2.12.2021, uporaba od:1.1.2023
»  Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ); veljavnost od: 4.12.2021 - sprememba
»  Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 4.12.2021 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 4.12.2021 - sprememba
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 2.12.2021 - sprememba
»  Sklep o podaljšanju veljavnosti bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi; veljavnost od: 4.12.2021
»  Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije; veljavnost od: 8.12.2021, uporaba od: 1.1.2022
»  Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije; veljavnost od: 8.12.2021, uporaba od: 1.1.2022

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 187 - 192/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> KPK: Zaradi korupcije izgubljamo veliko, morda 3,5 milijarde evrov letno
Zaradi korupcije tako družba kot posamezniki izgubljamo zelo veliko, opozarja predsednik protikorupcijske komisije Robert Šumi. Po nekaterih ocenah za Slovenijo bi lahko letni strošek korupcije zanašal do 3,5 milijarde evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Povečan obseg dela javnega uslužbenca
Višje delovno in socialno sodišče je v sporu glede plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ugodilo pritožbi tožene stranke (delodajalec). V obrazložitvi je pojasnilo, da ni bistveno, ali je do preseganja rezultatov dela prišlo zaradi opravljanja nalog iz delokroga delovnega mesta, za katerega je imel javni uslužbenec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ali zaradi opravljanja nalog drugih delovnih mest, ki jih je javni uslužbenec opravljal po odredbi nadrejenega.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2021:   1.872,92 €
 
in neto plača:   1.210,46 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.904,62 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.229,43 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja DDV, dohodnine in DDPO 16.12.2021 10:00:00 109,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 25.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Odgovornost samostojnega podjetnika
Samostojni podjetnik je najpreprostejša in obenem najpogostejša oblika opravljanja gospodarske dejavnosti v Sloveniji. Je pravno organizacijska oblika, ki omogoča opravljanje dejavnosti številnih poklicnim profilom - od obrtnikov, podjetniških in finančnih svetovalcev, pravnikov, zavarovalniških agentov, prevajalcev, umetnikov, ipd.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.