c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2020, številka 45 / letnik XII.
 

Vlada bo šesti protikoronski paket z novimi ciljnimi ukrepi pripravila do konca tedna, MGRT pa bo posebno pozornost posvetil majhnim in srednjim podjetjem, ki so najbolj ranljiva in bodo zato deležna posebne zaščite. MGRT tudi poziva mikro podjetja k prijavi za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask.

Bliža se čas, ko morajo organizacije praviloma izvesti inventuro oziroma letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki je po navadi proti koncu leta. Letošnjo inventuro v času Covid-19 izpostavljamo v tedenskem središču in vam v branje ponujamo članka: Inventura 2020 - kako drugačna bo letos? in Splošna navodila za izvedbo inventure.

NIJZ je izdal navodilo za pridobitev potrdila v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu, povračilo pa delodajalec lahko uveljavi torej za nazaj, in sicer od 1. oktobra 2020 dalje.

FURS je spremenil dokument pogosta vprašanja in odgovori za PKP5 na davčnem področju (sprememba vprašanja 3.3) in izdal spremembo dokumenta - Mednarodno obdavčenje pokojnin (2. izdaja).

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Imetniki transakcijskih računov v tujini morajo prijaviti tudi spremembe računa, Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga po petih interventnih zakonih, Plačilo upravne takse za vlogo in odločbo za društva, ki kandidirajo na občinske javne razpise, 80 odstotno nadomestilo v primeru obveznosti varstva otrok in Odgovornost za stvarne napake pri nabavi blaga in storitev s sodno prakso.

Vabimo vas k prijavi na novembrska spletna seminarja: PKP5 - ukrepi namenjeni delodajalcem / samozaposlenim, s predavateljico Ireno Kamenščak in Vpliv sprememb ZPIZ-2 na dvojni status upokojencev, prednosti in slabosti ter povezane oblike dela, s predavateljico Sabino Lamut. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih UKREPOV OB EPIDEMIJI
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Splošna navodila za izvedbo inventure    
mag. Darinka Kamenšek
   
Večina podjetji se začne pripravljati na redni letni popis v jesenskem času, zato je namen tega prispevka osvežiti aktivnosti, ki jih je v zvezi s tem potrebno izvesti.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Inventura 2020 – kako drugačna bo letos?
V podjetju se sprašujejo, ali je z zakonodajnega vidika nujno opraviti inventuro v času korone? Izpostavljajo trenutno situacijo in razlog širjenja virusa med zaposlenimi, zato bi želeli letošnji popis prestaviti (predvsem popis materiala in osnovnih sredstev), načeloma bi izvedli le finančno inventuro na ustrezni razdalji. Ali ta možnost obstaja in na kakšno zakonodajno podlago se lahko sklicujejo?

Imetniki transakcijskih računov v tujini morajo prijaviti tudi spremembe računa
V zadnjih dneh Finančna uprava RS poziva imetnike računa pri izdajatelju Revolut, da opravijo prijavo spremembe računa. Razlog je predvsem v tem, da je Revolut z nastankom Brexit preselil svoj sedež iz Velike Britanije v Litvo.

Plačilo upravne takse za vlogo in odločbo za društva, ki kandidirajo na občinske javne razpise
Pri presoji kontrolne točke "plačilo upravne takse", ki se nanaša na konkretno vlogo in posledično odločbo pri neprofitnih organizacijah (društvih), ki kandidirajo na občinske javne razpise za dodelitev sredstev iz različnih področij ugotavljamo, da je praksa slovenskih občin na tem področju različna.

Predlaganje REK-1 obrazca v primeru nadomestila za kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni)
V primeru izplačila nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od ZZZS, se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105 in v iREK obrazcu v polje B02.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Navodilo za pridobitev potrdila NIJZ v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu
NIJZ je izdal kratka navodila za pridobitev potrdila za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu, ki daje pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem. Pravico lahko delodajalec uveljavi za nazaj, in sicer od 1. oktobra 2020 dalje.

Prepoved odpuščanja iz poslovnega razloga po petih interventnih zakonih
Čakanje na delo in delo s skrajšanim delovnim časom sta ukrepa, ki sta namenjena ohranjanju zaposlitve. Zato so se omejitve glede odpuščanja delavcev iz poslovnega razloga za delavce, ki čakajo na delo in delavce, ki delajo, s sprejemanjem novih interventnih zakonov stopnjevale. Omejitve pa so tudi pri delu s skrajšanim delovnim časom.

80 odstotno nadomestilo v primeru obveznosti varstva otrok
MDDSZEM sporoča, da so z Zakonom o ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) posebej uredili podlago odsotnosti z dela v primerih varstva otrok.

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni)
S 24. oktobrom 2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki uvaja novo pravico - pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pojasnilo FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X lps 20/2018, z dne 20. maja 2020, izdano v zvezi z davčno obravnavo dohodka, doseženega z odkupom odpadnih surovin, so dohodki fizičnih oseb, doseženi z odprodajo odpadnih surovih lahko obdavčeni z dohodnino samo v primeru, ko se lahko opredelijo kot dohodki iz dejavnosti.

Pojasnilo FURS: Mednarodno obdavčenje pokojnin
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Mednarodno obdavčenje pokojnin, 2. izdaja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
PKP6: Posebna pozornost za najbolj ranljiva podjetja
Vlada bo šesti protikoronski paket pripravila do konca tedna in se v njem z novimi ciljnimi ukrepi posebej osredotočila na tiste panoge, ki so zaradi epidemije najbolj prizadete. Posebno pozornost pa bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posvetilo majhnim in srednjim podjetjem, ki so najbolj ranljiva in bodo zato deležna posebne zaščite.

Vlada z novelo zakona o gospodarskih družbah
Vlada je na dopisni seji prejšnji teden določila besedilo predloga novele zakona o gospodarskih družbah in ga poslala v državni zbor. Med drugim zakonodajne spremembe delniškim družbam prinašajo možnost identifikacije vseh delničarjev, delničarji pa bodo soodločali o politiki prejemkov vodilnih v družbi.

Dosežen dogovor glede obračuna kilometrine pri povračilu potnih stroškov v javnem sektorju
Vlada in sindikati javnega sektorja so se prejšnji teden dogovorili glede obračuna kilometrine pri povračilu potnih stroškov po sprostitvi cen bencina. Vlada je na dopisni seji pristojne ministre tako pooblastila za podpis aneksov h kolektivnim pogodbam, v katere bo prelit dogovor.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pravica staršev do krajšega delovnega časa
Sprememba > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki bo začela veljati 1. januarja 2021, določa, da država staršem, ki koristijo krajši delovni čas, zagotovi plačilo prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti od osnove, ki jo bo center za socialno delo izračunal pred izdajo odločbe na način, kot se izračuna osnova za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo. Pred začetkom uveljavitve spremembe se plačajo prispevki od sorazmernega dela minimalne plače.

Povečanje učinkovitosti KPK
17. novembra bo začela veljati obsežna novela > Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki med drugim dopolnjuje pogoje in postopek imenovanja funkcionarjev KPK, reorganizira delovanje KPK, na novo ureja pristojnost KPK ob sumu kršitev ZIntPK, določa dodatne ukrepe KPK za krepitev integritete in preprečevanje korupcije, dopolnjuje določbe o nadzoru državnega zbora nad delom KPK, širi omejitve in prepovedi glede sprejemanja daril na vse uradne osebe in njihove družinske člane, dodatno omejuje poslovanje funkcionarjev kot fizičnih oseb še eno leto po prenehanju funkcije, širi krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja in uvaja obveznost poročanja o lobističnih stikih za interesne organizacije.

Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov
17. novembra bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki v slovenski pravni red prenašajo Direktivo 2018/410. Novela spreminja sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v delu, ki se nanaša na porabo sredstev, pridobljenih na dražbi emisijskih kuponov. Poleg tega se spreminja tudi 20. člen ZVO-1, ki določa, da morajo proizvajalci za izdelke, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, zagotavljati in financirati predpisano ravnanje z rabljenimi izdelki.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE); veljavnost: od 17.11.2020
    • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1); veljavnost: od 24.10.2020, uporaba: od 1.1.2021 - sprememba
    • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1); veljavnost od: 1.1.2021 - sprememba
    • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK); veljavnost od: 1.1.2021 - sprememba
    • Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine; veljavnost od: 31.10.2020 - sprememba
    • Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu; veljavnost od: 31.10.2020 - sprememba
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 31.10.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 157 - 158
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja!
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, k prijavi za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

Tudi v primeru podaljšanih počitnic potrebna posamična presoja konkretnega primera uveljavljanja višje sile
Ministrstvo za delo nima enoznačnega odgovora na vprašanje staršev osnovnošolskih otrok, ali podaljšanje počitnic predstavlja višjo silo za odsotnost z dela, če nimajo varstva za otroke. V vsakem konkretnem primeru bo namreč potrebna posamična presoja, so odgovorili in dodali, da do te lahko pride tudi v primeru dela na domu.

Bruselj predstavil zakonodajni predlog o minimalni plači
Evropska komisija je prejšnji teden razgrnila zakonodajni predlog za vzpostavitev skupnega okvira o minimalni plači, ki naj bi vsem delavcem v EU zagotovil pravično plačilo in dostojno življenje. Komisija sicer ne sme določati plač v članicah ter ne predlaga ne enotne minimalne plače ne uskladitve sistemov določanja minimalnih plač.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ovira za odpust obveznosti
Stečajna dolžnica se je pritožila zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo njen predlog za odpust obveznosti. V pritožbi navaja, da je bila res obsojena za kaznivo dejanje v tujini, vendar to ne sodi med kazniva dejanja, kot so navedena v 23. in 24. poglavju KZ-1, in tudi ne izpolnjuje kazenskih znakov, ki se zahtevajo za opredelitev dejanja kot kaznivega dejanja proti premoženju ali gospodarstvu. Višje sodišče je pritožbi ugodilo in pojasnilo, da iz določbe 1. točke drugega odstavka 399. člena ZFPPIPP izhaja, da je ovira za odpust obveznosti zgolj kaznivo dejanje proti premoženju in gospodarstvu. To pa pomeni, da mora sodišče presoditi, ali dejansko gre za tako kaznivo dejanje. To je še posebno pomembno, ko je bil dolžnik obsojen v tujini. V ponovljenem postopku naj sodišče prve stopnje od dolžnice zahteva predložitev sodbe, da bo lahko preverilo, za kakšno kaznivo dejanje je šlo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v oktobru 2020  
 
- na mesečni ravni:   0,3 %
 
- na letni ravni:   - 0,1 %
 
 
 
TOM v novembru 2020  
 
- na mesečni ravni:   0,0 %
 
- na letni ravni:   0,00 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2020:   1.812,66 €
 
in neto plača:   1.177,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.812,22 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.176,53 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
PKP5 – ukrepi namenjeni delodajalcem / samozaposlenim 12. 11. 2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Sabina Lamut
Vpliv sprememb ZPIZ-2 na dvojni status upokojencev, prednosti in slabosti ter povezane oblike dela 17. 11. 2020 09:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Priprava računovodskih izkazov za leto 2020 v duhu COVID-19 3. 12. 2020 10:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Odgovornost za stvarne napake pri nabavi blaga in storitev s sodno prakso
Področje stvarnih napak pri nabavi blaga in storitev je eno izmed kompleksnejših pravnih področij, saj je izjemno heterogeno, ureja ga namreč več zakonov, obenem pa eno izmed najpomembnejših, saj se nanaša tako rekoč na vse nas, ki v vsakodnevnem življenju nabavljamo blago in naročamo storitve.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.