c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2020, številka 21 / letnik XII.
 

Vlada bo danes predlog tretjega protikoronskega zakona, v katerega je tokrat kot pomoč podjetjem iz vseh panog vključila shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, posebno pozornost pa posveča turizmu in gostinstvu, predstavila poslancem koalicije ter ga nato še sprejela na dopisni seji.

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo članek - Osnova za nadomestilo Z120 oziroma Z124 in dodatek po 71. členu ZIUZEOP ter 39. členu KPJS.

Med pomembnimi obvestili tega tedna izpostavljamo: skrajni rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc je 1. junij 2020, FURS je podaljšal rok za predložitev REK obrazcev, možen odlog plačila velja tudi za limite na osebnih računih in kako je z veljavnostjo interventnih ukrepov na področju pravosodja.

Izpostavljamo še najbolj brane članke tega tedna: SIR: Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo in izplačilo kriznega dodatka, Čakanje na delo po ZIUPPP od 1. junija dalje, Če je epidemija ogrozila solventnost družbe…, Posebnosti postopka odpovedi delovnega razmerja v luči izrednih razmer in Direktiva DAC6 - poročanje o čezmejnih aranžmajih.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Osnova za nadomestilo Z120 oziroma Z124 in dodatek po 71. členu ZIUZEOP ter 39. členu KPJS    
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka
   
Ministrstvo za javno upravo je podalo pojasnilo, da je na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Pri tem pa Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) nobenega od dodatkov iz osnove za izračun nadomestila plače ne izključuje, kar pomeni, da se dodatek po 71. členu ZIUZEOP ter po 39. členu KPJS vključujeta v osnovo za izračun nadomestila. Paziti pa je treba, ali je osnova za nadomestilo plača delavca v tekočem ali preteklem mesecu, kar je določeno s področno kolektivno pogodbo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Čakanje na delo po ZIUPPP od 1. junija dalje
Zaradi preklica epidemije se bodo za čakanje na delo od 1. junija do 30. septembra uporabljale določbe Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Ur. l. RS, 36/20, ZIUPPP).

Odrejanje nadurnega dela, kljub temu da ga lahko opravite z delavci na čakanju?
V praksi se je pojavilo vprašanje, ali se lahko v času veljavnosti veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) odreja nadurno delo delavcem, ki delajo, če bi delo lahko opravili delavci, napoteni na čakanje ter za katere se ne uveljavlja povračilo nadomestila po določbah ZIUZEOP.

Posebnosti postopka odpovedi delovnega razmerja v luči izrednih razmer
Epidemija COVID-19 je povzročila tudi to, da je marsikateri delodajalec začel razmišljati o odpovedi delovnega razmerja delavcem iz poslovnih razlogov. Še posebej v začetnih fazah karantene, ko je prihajalo do masovne prekinitve opravljanja številnih dejavnosti, se je zdelo, da bodo številni delodajalci zaradi povsem ekonomskih razlogov prisiljeni odpuščati delavce.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Slovenski inštitut za revizijo: Knjiženje obračuna nadomestila za čakanje na delo in izplačilo kriznega dodatka
Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval način knjiženja povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter v zvezi s tem pripravil naslednje pojasnilo.

Skrajni rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc je 1. junij 2020
AJPES obvešča zavezance za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc za leto 2019, da se z uveljavitvijo Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc v letu 2020, določen z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, izteče 31. maja 2020. Ker je zadnji dan roka nedelja, ko AJPES ne dela, je skladno s 101. členom Zakona o splošnem upravnem postopku skrajni rok za predložitev 1. junij 2020.

FURS: Obvestilo o podaljšanju roka za predložitev REK obrazcev
FURS na pobudo davčnih zavezancev podaljšuje rok za oddajo REK obrazcev za izplačilo plače in nadomestilo plače za obdobje marec 2020 in april 2020 do 31. 5. 2020. V primeru predložitve REK-1 obrazca za plačo po datumu izplačila plače, naj zavezanec izbere vrsto dokumenta R.

Če je epidemija ogrozila solventnost družbe ...
Kljub morebitnemu omejenemu delovanju organov družbe v trenutnih razmerah razglašene epidemije je pravočasna ugotovitev insolventnosti družbe pomembna, saj Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v zvezi z nekaterimi obveznostmi družbe uvaja neizpodbojno domnevo, da je družba postala insolventna, ko bi to lahko ugotovilo poslovodstvo, če bi ravnalo skladno z dolžno skrbnostjo. Od takrat naprej tečejo tudi roki za izvedbo dejanj, ki so vezani na nastanek insolventnosti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Direktiva DAC6 – poročanje o čezmejnih aranžmajih
S 1. julijem 2020 se začne poročanje o čezmejnih aranžmajih, katere morajo poročati posredniki, tj. podjetja in posamezniki, ki ponujajo storitve svetovanja na področju davčnega načrtovanja. Čezmejni aranžmaji zajemajo kakršen koli dogovor, shemo, transakcijo ali shemo transakcij, ki se nanašajo zlasti na ustvarjanje, pripis, pridobitev ali prenos dohodka, premoženja ali pravice, ki izvirajo iz dohodka, zato je ključnega pomena, da posredniki tovrstne transakcije, pri katerih sodelujejo oz. svetujejo, prepoznajo in jih pravočasno poročajo. V primeru obstoja poslovne skrivnosti, se obveznost poročanja s posrednika prenese na samo podjetje.

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino je začela veljati 1. januarja 2020. Uredba tako kot prej veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (POSODOBLJENO)
Zaradi pogostega spreminjanja dokumenta je Finančna uprava RS postavila zavihek na spletni strani, kjer lahko preko novic spremljate spremembe dokumenta. V posamezni novici so navedene vse spremembe v dokumentu (našteta so spremenjena, dodana in izbrisana vprašanja). Dokument stalno posodabljamo tudi na portalu FinD-INFO.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada bo tretji paket ukrepov pred sprejemanjem predstavila koaliciji
Vlada bo danes po napovedih predlog tretjega protikoronskega zakona, v katerega je tokrat kot pomoč podjetjem iz vseh panog vključila shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, posebno pozornost pa posveča turizmu in gostinstvu, predstavila poslancem koalicije ter ga nato še sprejela na dopisni seji. Sledila bo predstavitev javnosti.

Vlada določila besedilo zakona o poroštvu Slovenije za instrument SURE
Vlada je določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19. Instrument SURE bo državam članicam EU zagotovil posojila v višini do 100 milijard evrov, s pomočjo katerih bodo lahko podpirale sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe, potrebne za blaženje posledic epidemije COVID-19.

Možnost odloga plačila velja tudi za limite
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev poleg odloga kredita do enega leta omogoča tudi odlog za limite na osebnih računih. To je namreč kreditna pogodba z dovoljeno možnostjo prekoračitve stanja na plačilnem računu potrošnika.

Pojasnilo o veljavnosti interventnih ukrepov s področja pravosodja
S sprejetim Odlokom o preklicu epidemije se skladno z določbo 20. člena ZIUZEOP veljavnost sprejetih ukrepov izteče z 31. majem 2020. S področja pravosodja bo tako prenehal veljati ukrep iz 93. Člena ZIUZEOP, ki določa odlog in zadržanje izvrševanja sklepov o izvršbi. S tem se bodo od 1. junija 2020 nadaljevale vse izvršbe in posledično opravljala vsa izvršilna dejanja. Ostali ukrepi, ki so usmerjeni predvsem na področje postopkov zaradi insolventnosti, pa bodo glede na dejstvo, da v skladu z ZIUZEOP veljajo še določeno časovno obdobje po prenehanju ukrepov, v veljavi toliko časa, kolikor za posamezen ukrep določa ZIUZEOP.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Po dveh mesecih odpiranje vseh trgovin in prvih nastanitvenih obratov
S 16. marcem je z namenom preprečiti širjenje novega koronavirusa v veljavo stopil vladni odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev v Sloveniji, določeno je bilo le manjše število izjem, med njimi živilske trgovine. Po dveh mesecih se ponovno odpirajo vrata vseh trgovin, pa tudi prvih nastanitvenih obratov (nov odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS).

Sprememba Odloka glede mejnih prehodov in kontrolnih točk
Vlada je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, na podlagi katerega bo odpiranje mej potekalo postopoma, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Poroštvo po ZDLGPE
14. maja je začela veljati Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem ukrepa poroštva na podlagi ZDLGPE, uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banke ter nadomestilom za njegovo izvajanje.

Izvajanje 65. člena ZIUZEOP
Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je začela veljati 14. maja, ureja podrobnejša pravila v zvezi z omejitvami poroštva, uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva za del zneska odloženih obrokov obveznosti iz kreditnih pogodb, ki zapadejo v obdobju največ dvanajst mesecev, na podlagi 65. člena ZIUZEOP, način preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, obseg in način izvajanja pooblastila SID banke ter nadomestilo za njegovo izvajanje in poročanje.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Sklep o seznanitvi s Poročilom o stanju, razlogih, zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) ter nabavah, ki so omogočile Republiki Sloveniji uspešen spopad z njo; veljavnost od: 18.5.2020
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 19.5.2020 - sprememba
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 17.5.2020 - sprememba
    • Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti; veljavnost od: 18.5.2020
    • Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 18.5.2020
    • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2020; veljavnost od: 1.3.2020
    • Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19); veljavnost od: 15.5.2020, uporaba od 31.5.2020
    • Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu; veljavnost od: 15.5.2020
    • Sklep o uporabi Smernic o uporabi poenostavljenih obveznosti na podlagi člena 4(5) Direktive 2014/59/EU; veljavnost od: 15.5.2020 - sprememba
    • Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20-22); veljavnost od: 14.5.2020
    • Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19; veljavnost od: 14.5.2020
    • Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo; veljavnost od: 14.5.2020
    • Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb; veljavnost od: 14.5.2020 - sprememba
    • Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 18.5.2020
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 14.5.2020
    • Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti; veljavnost od: 18.5.2020
    • Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku; veljavnost od: 28.5.2020 - sprememba
    • Naznanilo o odobritvi sheme državne pomoči št. SA.56999 (2020/N) po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo; veljavnost od: 13.5.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 67 - 72
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Podjetjem na voljo krediti z jamstvom SID banke
Mikro, mala in srednja podjetja lahko pri NLB, Delavski hranilnici in Primorski hranilnici Vipava najamejo kredite z brezplačnim jamstvom SID banke v skupni višini skoraj 100 milijonov evrov. S tem jim bo dodatno olajšan dostop do ugodnih virov financiranja z bistveno nižjim zavarovanjem, so včeraj sporočili iz SID banke.

Število brezposelnih v minulem tednu preseglo 90.000, a se je rast občutno upočasnila
Rast registriranega števila brezposelnih se je v minulem tednu občutno umirila. Število se je povečalo za 578 na 90.213, kažejo vmesni podatki Zavoda RS za zaposlovanje. V prvi polovici aprila, med 1. in 17. v mesecu, ko je bila rast najhitrejša, pa se je število registriranih brezposelnih povzpelo za skoraj 8000.

Strateški svet za debirokratizacijo bo vodil Simič
Vlada se je na seji na Brdu seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Premier Janez Janša je na Twitterju sporočil, da ga bo vodil Ivan Simič, sicer nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost delodajalca
Tožnik se je pritožil zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov tožbeni zahtevek, da mu je tožena stranka (nekdanji delodajalec) dolžna iz naslova izgubljenega dobička plačati 18.000 evrov. V pritožbi nasprotuje presoji sodišča, da obstoja premoženjske škode v vtoževani višini ni izkazal. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da po pravilni presoji sodišča prve stopnje iz izvedenih dokazov ni mogoče ugotoviti, koliko je tožnik z udeležbo na tekmovanjih v speedwayu (za)služil pred nesrečo, predvsem pa da ni mogoče ugotoviti, kakšen zaslužek bi tožnik po normalnem teku stvari ustvarjal z udeležbo na teh tekmovanjih, če do nesreče ne bi prišlo. Da na podlagi predloženih dokazov višine izgubljenega zaslužka v tej smeri ni mogoče ugotoviti, izhaja tudi iz izvedenskih mnenj.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Knjiženje državne pomoči glede oprostitve in odloga prispevkov v času koronavirusa maj 2020 59,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene maj 2020 59,90€ Naročilo
Klemen Drnovšek, prof. dr. Vesna Kranjc in prof. dr. Renato Vrenčur
Gospodarske pogodbe: Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov maj 2020 260€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.