c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2020, številka 09 / letnik XII.
 

V osrednji temi tokratnega tednika izpostavljamo vedno aktualne potne naloge za službena potovanja ter njihovo obravnavo v Sloveniji in tujini.

Ne spreglejte najbolj aktualnih strokovnih člankov: Prenehanje pravice do izrabe letnega dopusta, Obrnjeno davčno breme - pogled Sodišča EU ter Zagotavljanje varnosti delavcem v novih oblikah dela in v netipičnih oblikah zaposlitve.

Na ZZZS so pojasnili, da so zaposleni v primeru odreditve karantene upravičeni do bolniškega nadomestila.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Potni nalogi za službena potovanja - doma in v tujini in Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu vseh novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi do 28. februarja
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Potni nalogi za službena potovanja doma in v tujini    
doc. dr. Lidija Robnik
   
Potni nalog je obvezen dokument, ki ga morajo delodajalci izdati in odrediti zaposlenemu, da opravi službeno pot, na kateri so mu povrnjeni vsi nastali stroški, kot so: dnevnice, kilometrina, nočitev, parkirnina, vinjeta, telefon, uporaba interneta ipd. Prav tako je pomembno, da se vnaprej določi in na potnem nalogu zapiše uporaba osebnega ali službenega vozila oz. javnih prevoznih sredstev (letalo, ladja, taksi ipd.). V primeru, da uporaba prevoznih sredstev ni vnaprej določena ima delodajaklec težave pri obračunu in povračilu stroškov zaposlenemu, ki je bil napoten na službeno pot.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Prenehanje pravice do izrabe letnega dopusta
Delavki je bil za leto 2018 odmerjen letni dopust v številu 24 dni, od tega ga je do nastopa materinskega dopusta izkoristila 9 dni. Materinski dopust ji je bil priznan od 30. 3. 2019 do 12. 7. 2019 in nato naprej porodniški dopust od 13. 7. 2019 do 28. 3. 2020. Zanima nas, kaj se zgodi z ostankom dopusta odmerjenega za leto 2018, saj se bo delavka vrnila na delo šele 29. 3. 2020. Se dopust briše, ali ga ima pravico izkoristiti do 31. 12. 2020, tako kot dopust odmerjen za leto 2019?

Zagotavljanje varnosti delavcem v novih oblikah dela
Spremembe v delovnih okoljih so vse hitrejše in globlje. Nove tehnologije korenito spreminjajo tako načine, kako živimo in delamo, kot tudi načine, kako razmišljamo ter dojemamo sebe in svet okoli nas. Če se trenutno bolj ali manj uspešno spoprijemamo z uporabo in posledicami uporabe netipičnih oblik dela, pa smo hkrati že priča intenzivnemu razvoju novih oblik, ki se po osnovnih parametrih še bolj razlikujejo od do pred kratkim splošno uveljavljenega in prevladujočega tipa zaposlitve, to je pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

V primeru odreditve karantene zaposleni upravičeni do bolniškega nadomestila
Zaposleni, ki se po odredbi zdravnika znajdejo v karanteni, so upravičeni do bolniškega nadomestila. To gre v breme ZZZS. V primeru razglasitve epidemije ali drugačnih izrednih razmer, pa bi več stroškov krila država, so pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prodaja tovornega vozila z možnostjo rednega servisa
MSRP - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodb, ki vsebujejo morebitne storitve po opravljenem nakupu. Standardi veliko večjo pozornost posvečajo ocenjevanju in predvidevanju, kako se bo pogodba uresničevala oz. oceni, koliko takih storitve bo izkoriščenih.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obrnjeno davčno breme – pogled SEU
ZDDV-1 v 76.a členu predpisuje, kdaj je davčni zavezanec kot prejemnik storitev plačnik davka. Čeprav imamo to določbo v zakonu že nekaj let, se v zvezi z njo še vedno pojavlja veliko vprašanj, v praksi pa tudi napačna raba. Ste se kdaj vprašali, zakaj je ta določba sploh v zakonu in kako je bil izbran nabor dobav, za katere obrnjeno davčno breme velja?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Javna obravnava novele Zakona o varstvu okolja
Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vse zainteresirane, da podaljšuje javno obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja za dodatna dva tedna, in sicer do 6. marca 2020.

Osnutek energetskega načrta pripravljen za sprejem na vladi
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo novo različico osnutka Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter njegovega okoljskega poročila, ki sledi javni obravnavi in ga mora zdaj potrditi še vlada. Javna obravnava načrta se je končala 16. februarja, ministrstvo pa je prejelo 64 sklopov pripomb in predlogov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Višina urne postavke začasnega ali občasnega dela
1. marca bo začela veljati Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo, ki določa, da v obdobju od 1. marca 2020 do 28. februarja 2021 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,05 evra, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2020 ne sme presegati 7.562,47 evra.

Makrobonitetno spremljanje strukture financiranja
1. aprila bo začel veljati Sklep o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja, ki določa najnižjo priporočeno vrednost razmerja med letno spremembo kreditov nebančnemu sektorju pred oslabitvami in letno spremembo vlog nebančnega sektorja, izraženega s količnikom GLTDF.

Ukrepi kmetijske politike
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020, ki velja od 22. februarja, določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike, vključno s kontrolami in upravnimi ukrepi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne ukrepe za neposredna plačila, ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), ukrep OMD in ukrep dobrobit živali (DŽ).

Borzni člani
Sprememba in dopolnitev > Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu, ki bosta začeli veljati 7. marca, dopolnjujeta 3. poglavje Sklepa z novim 8.a členom, ki ureja obveščanje Agencije za trg vrednostnih papirjev s strani borze o sprejemu novih borznih članov, prenehanju položaja borznega člana in seznamu borznih članov.

Pregled še drugih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
» Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2020; veljavnost od: 1.1.2020
» Uredba o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže; veljavnost od: 26.2.2020, uporaba od: 11.5.2020
» Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada; veljavnost od: 26.2.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 10 in 11
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Več denarja za občine in univerzalni otroški dodatek
Koalicijska pogodba, ki naj bi jo stranke nove koalicije po nekaterih informacijah že podpisale, napoveduje ključne ukrepe vlade. Med njimi so med drugim tudi dvig sredstev za občine, uvedba univerzalnega otroškega dodatka, uresničitev odločbe ustavnega sodišča glede enakopravnega financiranja osnovnih šol ter dograditev sistema financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

Trendi na pokojninskem področju lani odlični
Trendi na pokojninskem področju so bili lani odlični, je dejal generalni direktor Zpiza Marijan Papež. Rast povprečnega števila upokojencev je bila lani namreč ena najnižjih v zadnjih 29 letih. Državni proračun pa je zaradi višjih sredstev iz socialnih prispevkov lani v pokojninsko blagajno vplačal manj od načrtovanega zneska.

V sporih glede posojil v frankih sodišče sledi enotni praksi
Vrhovno sodišče je izdalo šesto odločbo v zvezi s krediti v švicarskih frankih in v njej potrdilo, da je banka izpolnila pojasnilno dolžnost. "Iz obrazložitve te odločbe je razvidno, da je sodna praksa vrhovnega sodišča premišljena in utemeljena ter najpomembneje enotna," so danes sporočili iz Združenja bank Slovenije (ZBS).

Slovenskim podjetjem omogočeno poslovanje prek Amazon Europe
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v zadnjih mesecih intenzivno delalo na omogočanju poslovanja slovenskim podjetjem preko spletne platforme Amazon Europe. Končna rešitev in začetek poslovanja je bilo sicer napovedano za november, vendar se je, zaradi vzpostavitve boljše uporabniške izkušnje podjetij, rok zamaknil. Slovenskim podjetjem je tako omogočeno poslovanje preko Amazon Europe.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pobot terjatev v stečajnem postopku
Revident (tožeča stranka) je vložil revizijo zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo tožbo revidenta zoper odločbo Davčne uprave RS s katero je davčni organ v postopku nadzora davčnega obračuna zavrnil zahtevek revidenta za vračilo davka na dodano vrednost (DDV). Vrhovno sodišče (VSRS Sodba X Ips 35/2019) je reviziji ugodilo. V obrazložitvi je pojasnilo, da če se zoper revidenta v obravnavanem trenutku ne bi vodil stečajni postopek, bi davčni organ, upoštevaje četrti odstavek 73. člena ZDDV-1, lahko pobotal revidentovo terjatev do države z njegovo obveznostjo in posledično zavrnil zahtevek za vračilo davka. Po začetku stečajnega postopka pa je takšen medsebojen pobot terjatev, ki so nastale pred in tistih, ki so nastale po začetku stečajnega postopka, po 264. členu ZFPPIPP izrecno prepovedan. Gre za odraz pravila o sočasnem in sorazmernem poplačilu vseh upnikov v stečaju, zaradi česar je dopustnost pobota v stečaju izjema, ki mora biti v zakonu izrecno določena. Sodišče prve stopnje je tako napačno uporabilo materialno pravo in napačno opredelilo trenutek nastanka revidentovih terjatev in posledično pobot napačno presodilo kot dopusten. Vrhovno sodišče je zato sodbo Upravnega sodišča spremenilo tako, da je odločbo davčnega organa odpravilo in zadevo vrnilo istemu organu v ponoven postopek.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava in nepridobitnih organizacij
AJPES poziva vse pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava, da predložijo letno poročilo v strukturirani obliki najkasneje do 2. marca 2020. Predložitev v tej obliki kasneje ne bo več mogoča in bo predmet prekrškovnega postopka.

Delodajalci, ne pozabite na odločbe o letnem dopustu
Tako kot vsako leto ste delodajalci do 31. marca dolžni pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delavce lahko obvestite tudi po elektronski poti na njihov službeni elektronski naslov.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   29
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2019:   1.855,25 €
 
in neto plača:   1.214,93 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.831,69 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.190,74 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Potni nalogi za službena potovanja - doma, tujina 5. 03. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene 17. 03. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.