c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2019, številka 37 / letnik XI.
 

Pravico delavca do povračil stroškov iz delovnega razmerja ureja ZDR-1, kolektivna pogodba s splošno veljavnostjo ali izvršilni predpis. V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo, katere posebnosti morate poznati pri obračunu povračil stroškov v zvezi z delom.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v tem tednu izdalo pojasnilo v zvezi z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost in informacijo, koliko bi znašali transferji in olajšave za različne tipe družin po ukinitvi omenjenega dodatka.

V izboru tedenskih strokovnih člankov najdete odgovor, ki ga je podalo Sodišče EU o evidentiranju delovnega časa zaposlenih, praktični primer vrednotenja, merjenja in izkazovanja sredstev in obveznosti po SRS 39, ter pojasnilo glede DDV obdavčitve ob pridobitvi blaga znotraj EU. Ne spreglejte še tedenskih zakonodajnih novosti.

Do jutri, 12. septembra 2019, se lahko prijavite na spletni seminar o pravicah zavezancev ob prihodu delovne inšpekcije, ki jih bo predstavil mag. Boštjan J. Turk. Naročniki portalov FinD-INFO in IUS-INFO si lahko spletni seminar ogledate brezplačno, vendar je prijava obvezna.

Vabimo vas k pregledu ostalih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES objavil tudi revidirana, konsolidirana in preiskana letna poročila
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pri obračunu povračil stroškov v zvezi z delom je potrebno poznati tudi posebnosti    
mag. Mojca Kunšek
   
Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Višina povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo ali z izvršilnim predpisom.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Ukinitev DDA - koliko bi znašali transferji in olajšave za različne tipe družin
Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujejo, da dodatek za delovno aktivnost (DDA), tako z vidika gospodarskih razmer kot stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, ni več ustrezno umeščen v institut denarne socialne pomoči (DSP). DDA je bil sprejet kot ''dodatek k DSP'' v času največje gospodarske krize leta 2011, ker je bila denarna socialna pomoč nizka in je znašala 230,00 €. Z DDA je takrat država izboljševala položaj socialno ogroženih.

Vrednotenje, merjenje in izkazovanje sredstev in obveznosti po SRS 39
Slovenski računovodski standard 39 (2016) Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji obravnava posebnosti računovodskih rešitev v organizacijah v stečaju ali likvidaciji ter sestavljanje računovodskih izkazov zanje. Po tem standardu veljajo za organizacije v stečaju ali likvidaciji tiste organizacije, za katere je bil na podlagi zakona uradno začet postopek stečaja ali prisilne likvidacije. Ta standard se ne uporablja za organizacije, ki prenehajo na podlagi predpisov o prenehanju po skrajšanem postopku.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Pojasnila glede dodatka za delovno aktivnost (DDA)
Zaradi odziva javnosti MDDSZ ponovno pojasnjuje predlagano ukinitev dodatka za delovno aktivnost (DDA). Ministrstvo navaja, da je njihova odgovornost tako skrb za socialno ogrožene, kot tudi spodbujanje ljudi k zaposlovanju. Ključni cilj ministrstva pri predlaganih spremembah je torej čimprejšnja aktivacija in vključitev prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP) na trg dela.

Ročno vodenje evidenc o izrabi delovnega časa ne zagotavlja nujno pravilnosti podatkov v evidencah
Poletni usmerjeni nadzor Inšpektorata RS za delo (IRSD) glede vodenja evidenc o izrabi delovnega časa v gostinstvu in gradbeništvu je pokazal, da je večina delodajalcev (90 odstotkov) sicer vodila evidence o izrabi delovnega časa, vendar jih je več kot 90 odstotkov (od tega 85 odstotkov v dejavnosti gostinstva) evidence vodila ročno (na papirju ali v tabelah v računalnikih), le manj kot 10 odstotkov jih je evidence vodilo elektronsko.

Sodišče EU o evidentiranju delovnega časa zaposlenih
Sodba Evropskega sodišča nalaga državam EU opredelitev konkretnih pravil za obvezno vzpostavitev objektivnega, zanesljivega in dostopnega sistema za evidentiranje dnevnega delovnega časa zaposlenih. Tudi za slovenskega zakonodajalca to pomeni nalogo za ustrezno ureditev tega področja in dopolnitev obstoječe zakonodaje, ki določa načine vodenja evidenc na področju dela, za delodajalce, ki še ne uporabljajo sistemov za evidentiranje, pa zahtevo po prilagoditvah.

SIR: Objava razpisa za vpis v program izobraževanja notranjih revizorjev javnega sektorja
Slovenski inštitut za revizijo organizira in razpisuje program izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Razpis za vpis na 1. in 2. stopnjo izobraževanja notranjih revizorjev javnega sektorja je objavljen tukaj.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pridobitev blaga znotraj Unije in DDV obdavčitev
Proizvodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo sanitarne tehnike dobavlja brizgane dele znotraj EU. Ker so deli izdelani samo za njih, morajo financirati tudi orodje, s katerimi se brizgajo deli, pri tem pa orodje ostane pri njihovem dobavitelju. Dobavitelj jim izda račun za izdelano orodje in brizgane dele. Razumejo, da bi moral biti kraj obdavčitve pri dobavitelju, ki to zavrača in meni, da gre za znotraj skupnostno dobavo - s tem orodjem bodo proizvajali proizvode, ki jim jih bodo kasneje prodali. Zanima jih, ali gre za znotraj skupnostno pridobitev, ali naj knjižijo račun, kot da ta promet ni obdavčen v Sloveniji?

FURS: Posebna ureditev mini VEM, M1SS in MOSS
Finančna uprava je FURS je izdal spremembo dokumenta - Posebna ureditev mini VEM, M1SS in MOSS za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Končni osnutek proračuna po najnovejših gospodarskih napovedih
Vladna ekipa in koalicijski poslanci so v ponedeljek na Brdu pri Kranju ponovili zavezo, da želijo s proračunsko porabo v prihodnjih dveh letih slediti fiskalnemu pravilu. Zgornja meja izdatkov je določena, dokončno bo vlada proračunske dokumente potrdila po objavi najnovejših gospodarskih napovedi, je povedal finančni minister Andrej Bertoncelj.

Mnenje fiskalnega sveta glede predlaganih sprememb pokojninske zakonodaje
Predlagane spremembe pokojninske zakonodaje dolgoročno prinašajo veliko povečanje javnih izdatkov, zato zahtevajo sprejem celovitih ukrepov za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti javnih financ, ugotavlja fiskalni svet. Vlado tudi poziva, naj javno in pregledno predstavi povečanje izdatkov. Za ministrstvo za delo so opozorila dobrodošla.

Odbor DZ znova o predlogu zakona o izbrisih v bankah
Parlamentarni odbor za finance bo nadaljeval obravnavo vladnega predloga zakona za zagotovitev učinkovitega sodnega varstva po izbrisih v sanaciji bank, ki jo je konec junija preložil. Pregledal bo nova dopolnila in priporočila zakonodajno-pravne službe DZ.

Levica s predlogom zakona za plačano odsotnost z dela zaradi spremstva prvošolcev
Levica je v parlamentarni postopek vložila predlog zakona, po katerem bi bili vsi zaposleni starši upravičeni do dneva plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolcev v šolo na prvi šolski dan.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uporaba smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o nepomembnih referenčnih vrednostih
Od 7. septembra velja Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o nepomembnih referenčnih vrednostih, s katerim Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu s prvim odstavkom 2. člena sklepa določa njihovo uporabo za upravljavce nepomembnih referenčnih vrednosti, prispevajoče osebe ter Agencijo za trg vrednostnih papirjev, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad omenjenimi subjekti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 15.6.2018, uporaba od: 14.9.2019 - sprememba
»  Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov; veljavnost od: 7.9.2019, uporaba od: 6.10.2019
»  Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 7.9.2019
»  Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku; veljavnost od: 1.6.2019, uporaba od: 30.9.2019
»  Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o nepomembnih referenčnih vrednostih; veljavnost od: 7.9.2019
»  Sklep o uporabi Smernic o zunanjem izvajanju; veljavnost od: 13.7.2019, uporaba od: 30.9.2019
»  Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice; veljavnost od: 13.7.2019, uporaba od: 30.9.2019 - sprememba
»  Kolektivna pogodba grafične dejavnosti; veljavnost od: 23.8.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 54
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Izvoz v sedmih mesecih višji za 14,6 odstotka, julij rekorden
Slovenija je v prvih sedmih mesecih letos izvozila za 20,77 milijarde evrov blaga, kar je 14,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Uvoz se je povečal za 12 odstotkov na 19,83 milijarde evrov, je sporočil statistični urad. Julij je bil rekorden - v letni primerjavi se je izvoz okrepil za 46,3 odstotka na 3,96 milijarde evrov.

Tuja podjetja ustvarila več kot četrtino slovenske dodane vrednosti
Tuja podjetja v Sloveniji so predlani predstavljala 5,6 odstotka vseh podjetji in ustvarila 27,2 odstotka dodane vrednosti, ustvarjene v Sloveniji, kar je približno toliko kot leto prej. Zaposlovala so 25,8 odstotka vseh zaposlenih v državi ter za raziskave in razvoj namenila 39 odstotkov izdatkov v Sloveniji za to dejavnost.

EU pri pobiranju DDV leta 2017 izgubila 137,5 milijarde evrov, Slovenija med uspešnejšimi
Države EU so leta 2017 zaradi neučinkovitosti pri pobiranju DDV izgubile 137,5 milijarde evrov prihodkov. Razlika med pričakovanimi prihodki od DDV in dejansko pobranim zneskom oz. t. i. imenovana vrzel pri pobiranju DDV se je v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko zmanjšala. Slovenija je bila pri zmanjševanju vrzeli med uspešnejšimi državami EU.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Negativna stimulacija
Tožena stranka (delodajalec) se je pritožila zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je razsodilo, da je tožena stranka dolžna tožnici obračunati razliko v plači v skupnem bruto znesku 4.455,78 EUR. Tožnica, ki je zaposlena pri toženi stranki, je zahtevala povrnitev negativno obračunane plače na podlagi poslovne uspešnosti tožene stranke. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 864/2018) je odločilo, da pritožba ni utemeljena. V obrazložitvi je pojasnilo, da iz določb konkretne pogodbe o zaposlitvi jasno izhaja, da je negativna stimulacija sicer dopustna, vendar iz naslova delovne uspešnosti, ne pa iz poslovne neuspešnosti podjetja in da teh dveh institutov ni mogoče enačiti. V postopku ni bilo sporno, da je bil negativni obračun plače opravljen edino na podlagi poslovne uspešnosti tožene stranke, in ne na temelju delovne neuspešnosti, zato je pritožbeno sodišče potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet
UJP obvešča, da je bila 7. septembra 2019 nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet z dopolnitvami, zavihka Nastavitve/podatki, in sicer z veljavnostjo gesla tudi za odklepanje PIN geselnika in dodano možnostjo SMS obveščanja za splošna obvestila.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10. 09. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 16. 09. 2019 > FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oziroma podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni
    • 18. 09. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 19. 09. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30. 09. 2019 > FURS: Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU (VATR-APP)
    • 30. 09. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2019:   1.717,78 €
 
in neto plača:   1.107,96 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.725,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,27 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na razpisana spletna seminarja:

Napovedani spletni seminarji
Mag. Boštjan J. Turk
Pravice zavezancev ob prihodu delovne inšpekcije 12. 09. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Kapital, rezerve in rezervacije 17. 10. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.