c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2019, številka 12 / letnik XI.
 

V osrednji temi tednika tokrat obravnavamo davčne obveznosti fizičnih oseb, ki se zaposlijo pri tujem delodajalcu in morajo poskrbeti za ustrezno prijavo dohodkov iz zaposlitve v Sloveniji (oseba je rezident Slovenije po 6. členu ZDoh-2). Dejstvo, da tuj delodajalec ob izplačilu dohodka že odtegne davščine v tujini, ne vpliva na obvezno prijavo dohodkov iz zaposlitve v Sloveniji.

Med aktualnimi članki izpostavljamo sodbo Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 168/2018, s katero je sodišče sprejelo pomembno odločitev glede razlage pravil dodatka za delovno dobo, ki dosedanje razumevanje dodatka v določenih okoliščinah spreminja.

Med izborom objav FURS izpostavljamo novo pojasnilo v zvezi z vprašanji davčnih zavezancev s področja DDV. V zadnjem tednu je FURS izdal tudi več pojasnil glede trošarin in objavil bistvene novosti Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah.

Le še danes se lahko prijavite na spletni seminar - Plača delavca - delovno pravna pravica in davčna obravnava, ki bo jutri, 21. 3. 2019, ob 10. uri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spletni seminar brezplačen.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu drugih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Pojasnilo FURS: Vprašanja davčnih zavezancev s področja DDV
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčne obveznosti fizične osebe, ki je zaposlena pri tujem delodajalcu    
Mojca Müller
   
Fizične osebe, ki se zaposlijo pri tujem delodajalcu, naj poskrbijo tudi za ustrezno prijavo dohodkov iz zaposlitve v Sloveniji. Dejstvo, da tuj delodajalec ob izplačilu dohodka že odtegne davščine v tujini, ne vpliva na obvezno prijavo dohodkov iz zaposlitve v Sloveniji. Navedeno velja samo v primeru, če je fizična oseba rezident Slovenije po 6. členu ZDoh-2. V kolikor fizična oseba »pretrga« vse osebne in ekonomske vezi s Slovenijo (uradna odjava davčnega rezidentstva), nima več davčnih obveznosti v Sloveniji.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Oblikovanje računovodskih kazalnikov na podlagi računovodskih podatkov v povezavi s PSR 8
Področje računovodskega analiziranja in oblikovanje računovodskih kazalnikov urejajo Pravila skrbnega računovodenja 8 in je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov. Ta pravila skrbnega računovodenja (PSR) se uporabljajo pri analiziranju računovodskih podatkov in oblikovanju računovodskih informacij kot podlage za odločanje.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Sodba Vrhovnega sodišča in dodatek za delovno dobo
Konec leta 2018 je bila izdana sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije VIII Ips 168/2018, s katero je sprejelo pomembno odločitev glede razlage pravil dodatka za delovno dobo. Na podlagi omenjene sodbe se tako dosedanje razumevanje dodatka v določenih okoliščinah spreminja.

FURS: Mednarodno obdavčenje
FURS je izdal spremembo dokumenta - Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z dodanima točkama 23.0 - Omejitve ugodnosti in 24.0 - Teritorialna veljavnost mednarodnih pogodb. Objavljen je tudi Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo od 1. januarja 2019 dalje.

FURS: Smernice za Brexit brez dogovora
Finančna uprava je objavila Smernice za pripravo na izstop Velike Britanije iz Evropske unije brez dogovora na področju prepovedi in omejitev ter na področju trošarin.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku
Vlada je na 23. redni seji določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku, katere glavni cilj je prenos evropskih direktiv, na podlagi katerih med drugim razširjamo področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje ter nadgrajujemo obstoječe mehanizme za reševanje čezmejnih davčnih sporov.

Predlagane spremembe na področju socialnega varstva, trga dela in pokojninskega sistema
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predloge sprememb treh zakonov, in sicer predloge sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, predloge sprememb Zakona o urejanju trga dela in predloge sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem varstvu.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Bistvene novosti Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 13/2019, z dne 1. 3. 2019, so bile objavljene spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah. V nadaljevanju finančna uprava izpostavlja bistvene novosti.

Nov zakon o nepravdnem postopku
Objavljen je bil Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1), ki bo začel veljati 15. aprila 2019. Novi zakon določa pravila, po katerih sodišče obravnava osebna stanja, družinska in premoženjska razmerja ter druge zadeve, ki se rešujejo v nepravdnem postopku. Nov zakon je bilo treba sprejeti predvsem zaradi uveljavitve Družinskega zakonika (DZ), ki prenaša pristojnost za odločanje v družinskih zadevah s centrov za socialno delo na sodišča. Tako se odpravlja dosedanja delitev, da v nekaterih družinsko pravnih vprašanjih odločajo različni organi. Enotna obravnava celotnega položaja družine pred enim sodiščem in po enotnih pravilih naj bi zagotovila hitrejše reševanje družinskih zadev.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti; veljavnost od: 7.3.2019
»  Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB; veljavnost: od: 8.3.2019
» Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja; veljavnost od: 9.3.2019
» Sklep o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa; veljavnost: od 16.3.2019 - sprememba
» Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Varuhu človekovih pravic RS; veljavnost: od 16.3.2019 - sprememba
» Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije; veljavnost: od 1.3.2019 - aneks
» Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi; veljavnost: od 15.3.2019 - razlaga

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 16
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Davek od dohodkov pravnih oseb morajo prijaviti tudi društva
Približuje se konec marca, ko morajo pravne osebe Finančni upravi RS (Furs) predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Obveznost velja za vse pravne osebe, tudi tiste, ki so v skladu z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb oproščene plačila davka od dohodkov iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, kot so društva in sindikati.

Nekateri kreditojemalci z »veriženjem kreditov« preslepili banke o svoji dejanski kreditni sposobnosti
Na Banki Slovenije so pri analizi anonimiziranih podatkov o sklepanju potrošniških posojil pri nekaterih kreditojemalcih zaznali primere prevar, da so v zelo kratkem obdobju sklenili več kreditnih poslov pri različnih bankah, pri čemer so zamolčali sklenitev kreditnega posla pri drugi banki. Na ta način so zlorabili takrat veljavne predpise, ki so od bank zahtevali poročanje o spremembi zadolženosti fizičnih oseb v roku treh dni. V nekaterih primerih so tako kreditojemalci banke preslepili glede svoje dejanske kreditne sposobnosti.

Z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada ceneje do bančnega kredita
Slovenski podjetniški sklad je v petek, 15. 3. 2019, v Uradnem listu RS št. 16/2019 objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 2019. Skupno v višini 79,2 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

GZS o nerealnih izhodiščih pri plačah
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je prejela predlog šestih reprezentativnih sindikalnih central za novo splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo. Kot so sporočili, bodo vsebino predloga še preučili, že po prvem branju pa ugotavljajo, da so predlogi, povezani s plačami, zelo visoki in niso realno izhodišče za pogajanja.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
>> Ukrepi za primer brexita brez dogovora
Države članice EU so v okviru priprav na možnost, da Velika Britanija unijo zapusti brez dogovora, sprejele vrsto ukrepov, s katerimi bi EU omilila posledice neurejenega brexita na področjih, kot so promet, ribištvo, prispevki za socialno varnost ter program izmenjave študentov Erasmus+.

>> Bruselj zadovoljen s sodelovanjem Slovenije v Cefu
Slovenski projekti, financirani prek instrumenta za povezovanje Evrope (Cef), so pomembni tako za državo kot celotno EU, je dejal vodja oddelka, pristojnega za Cef pri Evropski komisiji Andreas Boschen. Z dejavnostjo Slovenije na tem področju je zadovoljen. Se pa Bruselj po njegovih besedah zaveda zahtevnosti infrastrukturnih projektov.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost
Tožnik se je pritožil zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov zahtevek za uveljavitev plačila odškodnine. V pritožbi izpostavlja izpovedbe prič in poudarja, da jih je več izrecno potrdilo obstoj škodnega dogodka. Priče so potrdile, da so škodnemu dogodku botrovale poškodovane stopnice, ter da je bil na njih led in sneg; stopnišče pa je bilo slabo osvetljeno. Višje sodišče (VSL Sodba I Cp 2136/2018) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da je bil tožnikov padec plod nesrečnega naključja, ki je posledica običajnega rizika, ne pa protipravnega ravnanja zavarovanca toženca. Sodišče je, kljub ugotovljeni poškodovanosti roba ene od stopnic, zaključilo, da ni moč govoriti o povezavi med poškodovano stopnico in padcem. Te povezave tožniku ni uspelo prepričljivo izkazati. Enako velja tudi glede njegovih zatrjevanj o slabi osvetljenosti stopnišča ter odsotnosti ustreznega oprijemala.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej
Finančna uprava sporoča, da ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej. Rok za oddajo je 1. april 2019.
    • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
    • Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Letna in druga poročila
AJPES sporoča, da se izteka rok predložitve letnih poročil družb, zadrug, samostojnih podjetnikov, društev in političnih strank. Način predložitve letnih poročil je podrobneje določen v Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov. Podatke računovodskih izkazov predložite z vnosom prek spletne aplikacije, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa skupaj v eni PDF datoteki prav tako prek spletne aplikacije.

Poročanje o odpadni embalaži - do 31. marca 2019
Rok za poročanje je 31. marec tekočega leta za preteklo leto. Prvič poteka na ta način poročanje za leto 2018, in sicer od 1. februarja 2019 do 31. marca 2019.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 21.3.2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31. 3. 2019 > AJPES: Premoženjske bilance: posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov
    • 31.3.2019 > AJPES: Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)
    • 31. 3. 2019 > ARSO: Rok za poročanje o odpadni embalaži
    • 1.4.2019 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu; društva, gospodarske družbe
    • 1.4.2019 > AJPES: Letna poročila: gospodarske družbe, zadruge; samostojni podjetniki; društva; politične stranke

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2019:   1.729,15€
 
in neto plača:   1.115,98€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.774,68€
 
in neto plača za tromesečje:   1.154,98€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Samo še danes se lahko prijavite na spletni seminar - Plača delavca - delovno pravna pravica in davčna obravnava, na katerem se bomo posvetili nekaterim temam povezanim s pripravo obračuna plače delavcem ter njenim poročanjem davčnemu organu. Spletni seminar bo usmerjen praktično s poudarkom na dilemah in težavah, s katerimi se davčni zavezanci srečujejo v praksi. Vabljeni!

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Plača delavca – delovno pravna pravica in davčna obravnava 21. 03. 2019 10:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.