c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2019, številka 05 / letnik XI.
 

V osrednji temi današnjega tednika obravnavamo Predstavitev vrst poslovnega izida na praktičnem primeru v povezavi s pravili skrbnega računovodenja 4.

MGRT je zaradi zagotavljanja predvidljivega poslovnega okolja v primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU - BREXIT, pripravilo pregled informacij s področja notranjega trga in skupne trgovinske politike v povezavi z brexitom.

Med davčnimi novostmi izpostavljamo članek Ali je možno uveljavljati olajšavo za investiranje za nazaj? in novo pojasnilo finančne uprave glede odmere dohodnine za leto 2018. Posredovali so tudi obvestilo v zvezi s predlaganjem poročil o opravljenih telekomunikacijskih storitvah, storitvah oddajanja in elektronskih storitvah, ki jih morajo zavezanci oddati do konca januarja. Ne pozabite pa tudi na ostale roke oddaj, najdete jih v rubriki Rokovnik.

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Odmera dohodnine za leto 2018
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Predstavitev vrst poslovnega izida na praktičnem primeru v povezavi s PSR 4    
mag. Darinka Kamenšek
   
Področje vrst poslovnega izida, ki ga urejajo Pravila skrbnega računovodenja 4, je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov. Ta pravila urejajo vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporabljajo se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička in izgube ter denarnih izidov (čistih prejemkov/čistih izdatkov) različnih vrst.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Odslej enotna ureditev informacijske varnosti in varnosti omrežij ključnega državnega pomena
Z Zakonom o informacijski varnosti (ZInfV), ki velja od lanske pomladi, se namreč z začetkom leta 2019 vzpostavlja nacionalni CSIRT, kot nacionalna skupina za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij. ZInfV namreč ureja področje informacijske varnosti in ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah ter zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Ara - analiza sodnih odločitev
Čeprav so nekatere sankcije za kršitev pogodbenih obveznosti zakonsko že določene in pod zakonsko določenimi pogoji pripadajo pogodbi zvesti stranki neodvisno od morebitnih drugih dogovorov (103.-111. in 239.-246. člen Obligacijskega zakonika - OZ), se stranke pri sklepanju pogodb pogosto zatečejo k drugim institutom, ki utrdijo in zavarujejo tisto, kar je bilo med njimi sklenjeno, in jim dajo možnost, da se v primeru kršitev s strani nasprotne stranke zatečejo k njihovemu uveljavljanju.

Nespremenjene obrestne mere ECB
Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,00 %, 0,25 % oziroma -0,40 %. Svet pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ravni še vsaj čez poletje 2019.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ali je možno uveljavljati olajšavo za investiranje za nazaj?
Leto 2018 se je poslovilo in prihaja obdobje, v katerem bodo zavezanci pripravili obračune davka od dohodka pravnih oseb. Rok za pripravo obračuna je 1.4.2019. Skupaj z obveznostjo oddaje obračuna pa se pri zavezancih pojavljajo različna vprašanja. Med drugim tudi vprašanje, ali je možno uveljavljati olajšavo za investiranje za nazaj. Odgovor podajamo v nadaljevanju.

FURS: Predlaganje poročil o opravljenih telekomunikacijskih storitvah, storitvah oddajanja in elektronskih storitvah
Davčni zavezanci morajo poročilo oddati prek eDavkov na obrazcu DDV-TBE do konca januarja 2019.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada potrdila predlog rebalansa proračuna za 2019
Vlada je na 16. redni seji prejšnji teden soglasno potrdila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Prihodki in odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo - prihodki so načrtovani v višini 10,35 milijarde evrov, odhodki pa v višini 10,16 milijarde evrov. Nominalni presežek bo tako po načrtih dosegel 0,4 % BDP. Vlada s tem zasleduje ustrezno razmerje med zagotavljanjem stabilnosti javnih financ in skrbjo za državljane ter širši razvoj države.

ZSSS vlado pozval k spremembam davčne zakonodaje in socialnih transferjev
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na ministrstvo za finance in za delo ter na poslanske skupine naslovila dopis, v katerem jih poziva k spremembi zakona o dohodnini in dohodninske lestvice za leti 2019 in 2020 ter zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. S tem bi preprečili izničenje učinkov povišanja minimalne plače.

Kmetijskemu ministrstvu z rebalansom dodatna sredstva predvsem za razvoj podeželja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo po predlogu rebalansa letošnjega proračuna, ki ga je vlada potrdila prejšnji teden, dobilo osem odstotkov več sredstev od sprva predvidenih. Gre za 35,2 milijona evrov, namenjeni pa bodo predvsem večjemu obsegu izplačil v okviru programa razvoja podeželja.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2019
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju julij-december 2018 in v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji ostane osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. januarja 2019 dalje nespremenjen.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija; veljavnost od: 26.1.2019
    • Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti; veljavnost od: 26.1.2019, uporaba od: 1.1.2019 - sprememba
    • Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah; veljavnost od: 1.2.2019 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja; veljavnost od: 1.2.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 5
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Informacija o izstopu Združenega kraljestva iz EU – BREXIT
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z omenjenim členom Združeno kraljestvo od 29. marca 2019 predvidoma ne bo več članica Evropske unije. Splošna informacija o brexitu je objavljena na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve, ki je koordinator za brexit v Republiki Sloveniji.

Računsko sodišče namerava revidirati poslovanje Banke Slovenije
Računsko sodišče je izdalo sklep o izvedbi revizije na Banki Slovenije, o katerem se mora do četrtka izreči še Banka Slovenje, do tedaj pa postopka podrobneje ne komentirajo. Po neuradnih informacijah Dela nameravajo revizorji natančno pregledati postopke v zadnji sanaciji bank in poslovanje centralne banke v letih 2017 in 2018.

Davčna vrzel v EU 825 milijard evrov, v Sloveniji 2,6 milijarde evrov
EU zaradi davčnih utaj izgubi 825 milijard evrov na leto, kaže študija, ki so jo pred dnevi skupaj z načrtom za učinkovitejši boj proti davčnemu kriminalu predstavili evropski socialdemokrati (S&D). V Sloveniji je davčna vrzel ocenjena na 2,6 milijarde evrov, piše v študiji, ki jo je za S&D pripravil britanski profesor Richard Murphy.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost delodajalca za nezgodo pri delu
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje razsodilo, da je dolžna tožniku iz naslova nezgode pri delu plačati odškodnino v višini 7.000 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Višje sodišče (VDSS Sodba Pdp 406/2018) je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da tožena stranka tožnika ni ustrezno teoretično in praktično usposobila za delo, pri katerem se je poškodoval, da ni izvajala ustreznega nadzora nad opravljanjem dela in ni izdajala ustreznih navodil za varno delo. Na tej podlagi je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da je tožena stranka s tem kršila določbe 5., 17. in 19. člena ZVZD-1 in 4. in 5. člena Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme. V obravnavanem primeru so tako izpolnjeni vsi elementi krivdne odškodninske odgovornosti tožene stranke, protipravno ravnanje tožene stranke, krivda, vzročna zveza med opustitvijo varnostnih ukrepov in nastalo škodo ter nastanek škode.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Predlaganje poročil o opravljenih telekomunikacijskih storitvah, storitvah oddajanja in elektronskih storitvah
Davčni zavezanci morajo poročilo oddati prek eDavkov na obrazcu DDV-TBE do konca januarja 2019. Do namestitve obrazca na eDavke (o čemer boste davčni zavezanci obveščeni) se lahko poročilo odda prek sistema eDavki kot lastni dokument (NF-LD), pod »tip priloge« se izbere »Drugo« ter v »Opis priloge« navede, da gre za obrazec DDV-TBE. Vzorec obrazca je dostopen na naslednji povezavi.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31. 1. 2019 > FURS: Poročilo o opravljenih telekomunikacijskih storitvah oddajanja elektronskih storitvah na obrazcu DDV-TBE
    • 31. 1. 2019 > FURS: Dostava podatkov za odmero dohodnine
    • 31. 1. 2019 > FURS: Dostava podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
    • 31. 1. 2019 > FURS: Dostava podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize
    • 31. 1. 2019 > FURS: Dostava podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve VP in drugih deležev ter investicijskih kuponov
    • 31. 1. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 31. 1. 2019 > AJPES: Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2018
    • 10. 2. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2018:   1.812,73€
 
in neto plača:   1.186,25€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.707,60€
 
in neto plača za tromesečje:   1.111,88€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Spremembe ZDDV-1 v letu 2019 december 2018 29,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Zaključni račun in DDPO za leto 2018 januar 2019 29,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Novosti na področju SRS januar 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.