c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2019, številka 04 / letnik XI.
 

Prejšnji teden smo podrobneje predstavili zaključni račun in obračun davka od dohodka pravnih oseb ter na to temo izvedli spletni seminar, katerega posnetek si že lahko ogledate. Ta teden pa v osrednjo temo postavljamo ključne spremembe SRS in SRS 15 (2019).

Med davčnimi članki izpostavljamo poročanje o čezmejnih aranžmajih, uredil naj bi jih predlog novele Zakona o davčnem postopku, ki med drugim v slovenski pravni red prenaša Direktivo Sveta (EU) 2018/822 glede tovrstnega poročanja.

Do petka, 25. januarja, se lahko še prijavite na spletni seminar Novosti na področju SRS, z gospo Ido Kavčič, ki vam bo predstavila spremembe novega SRS (2019) in druge spremembe SRS, ki so začele veljati z letošnjim letom.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2018 je na voljo
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Novosti in spremembe Slovenskih računovodskih standardov    
Ida Kavčič, univ. dipl. ekon., spec. posl. ekon.
   
V Uradnem listu RS, št. 57/2018 je bil objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 – Prihodki, ki je nadomestil prvotni SRS 15 (2016). Uporaba je obvezna od 1.1.2019 dalje, pred tem datumom pa je uporaba dovoljena, pri čemer je potrebno predčasno uporabo razkriti v pojasnilih k računovodskim izkazom. Novosti se nanašajo na prihodke od prodaje s kupci, kot del poslovnih prihodkov. Po analogiji z MSRP 15 jih bomo razdelili v pet korakov: opredelitev pogodbe, opredelitev izvršitvenih obvez, določitev transakcijske cene, razporeditev transakcijske cene na izvršitvene obveze in izpolnitev izvršitvenih obvez oz. pripoznavanje prihodkov.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Neenakomerna porazdelitev delovnega časa
Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev. Za izravnavo ur s prenašanjem v naslednja referenčna obdobja ni podlage, zato se morajo ure, za katere ni prišlo do popolne izravnave znotraj referenčnih obdobij, kompenzirati.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Razmejitev odgovornosti in nalog pri popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
Pri izvedbi popisa kot člani popisnih komisij pogosto sodelujejo zaposleni, katerih rokovanje z zalogami sodi v opis njihovih del in nalog (npr. blagajnik je član popisne komisije za popis blagajne in denarnih sredstev, skladiščnik ali oseba iz računovodstva, ki je odgovorna za knjiženje materialnih računov in denarnih sredstev) in niso neodvisni od funkcije knjigovodstva in manipuliranja z materialnimi in denarnimi sredstvi. Pravne osebe lahko določijo sestavo popisnih komisij z internimi akti.

Prvič enoten seznam nevladnih organizacij v javnem interesu
Zaživela je pomembna novost na področju delovanja nevladnih organizacij. Na portalu AJPES je javnosti prvič na enem mestu dostopen in javno objavljen seznam nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Poročanje o čezmejnih aranžmajih – transparentnost ali odvečno administrativno breme?
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L), ki v slovenski pravni red med drugim prenaša Direktivo Sveta (EU) 2018/822 glede poročanja o čezmejnih aranžmajih. Prvo poročanje je sicer predvideno v juliju 2020, vendar retroaktivno za aranžmaje, ki se izvajajo od 25.6.2018.

FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji
FURS je izdal nov dokument - Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji, v katerem med drugim pojasnjujejo osnovne postopke glede pogoja oziroma zahtevka za vračilo DDV, obdobje vračila in rok za vložitev ter rok za odločitev. V dokument so vključena tudi pogosta vprašanja in odgovori.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog zakona o poslovni skrivnosti
Vlada Republike Slovenije je na 14. redni seji (10. 1. 2019) določila besedilo predloga Zakona o poslovni skrivnosti in ga poslala v obravnavo v Državni zbor. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 glede varstva nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem.

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah v izogib kazni
Odbor DZ za finance je prejšnji teden za sprejem na plenarni seji pripravil predlog zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, s katerim se bo skladno z evropsko direktivo uredilo postopke za podeljevanje koncesij za gradnje in koncesij za storitve. S sprejemom zakona Slovenija že zamuja, zato ji grozi denarna kazen.

ZSSS: Zaradi prenove minimalne plače potrebne spremembe pri dohodnini in socialnih transferih
Za dosledno izvrševanje sprememb > zakona o minimalni plači bodo že letos potrebne spremembe na področju davčne zakonodaje in socialnih transferov, da se ne izničijo učinki povišanja minimalne plače, opozarja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Med drugim bi bilo treba zvišati mejo upravičenosti do najvišje splošne dohodninske olajšave.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Napredovanje javnih uslužbencev fiskalnega sveta in računskega sodišča
12. januarja sta začela veljati Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev fiskalnega sveta v plačne razrede in sprememba > Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev fiskalnega sveta določa način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni razred. Javni uslužbenci fiskalnega sveta napredujejo vsaka tri leta, če izpolnjujejo predpisane pogoje, izplačilo plač na podlagi napredovanja pa se izvaja od 1. decembra v letu, ko je uslužbenec izpolnil pogoje za napredovanje. Izplačilo plač na podlagi napredovanja od 1. decembra v letu napredovanja v višji plačni razred pa je tudi vsebina spremembe Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča.

Razreševanje stavkovnih zahtev
11. januarja je bil objavljen Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, ki so ga sklenili Vlada RS, Policijski sindikat Slovenije in Sindikat Policistov Slovenije. Vlada se je v sporazumu med drugim zavezala k naročilu izvedbe primerjalne analize vrednotenj delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici). Neodvisna strokovna analiza naj bi se pripravila na podlagi najnižje uvrščenih delovnih mest v vseh tarifnih razredih, skladno s prilogo.

KP javnega zavoda RTV Slovenija in KP za poklicne novinarje
11. januarja sta bila objavljena Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija in Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje. Aneksa sledita vsebini Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil sklenjen med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in tako določata novo uvrstitev delovnih mest v višje plačne razrede. Aneks št. 6 h KP javnega zavoda RTV Slovenija pa dodatno ureja še vprašanji jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi.

KP komunalnih dejavnosti
1. januarja se je začela uporabljati nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti. Zneski najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih so se povečali za 3,75 %, minimalna višina regresa za letni dopust pa se je povečala za 20 evrov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2019 dalje; veljavnost od: 1.1.2019
    • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2018; veljavnost od: 1.12.2018
    • Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo; veljavnost od: 19.1.2019
    • Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada; veljavnost od: 19.1.2019 - sprememba
    • Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija; veljavnost od: 26.1.2019
    • Revalorizacija minimalne letne tarife; veljavnost od: 1.1.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 4
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Podjetniški sklad z vavčerji za spodbudo podjetij
Slovenski podjetniški sklad letos začenja nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer bo podjetjem prek vavčerjev sofinanciral določene storitve. V petih letih bo na voljo skupno 22,5 milijona evrov. Prve vavčerje bodo objavili predvidoma ta petek.

Začasni ukrepi za zaščito evropskega trga pred povečanim uvozom jekla ostajajo v veljavi
Članice EU so do julija 2021 podaljšale začasne zaščitne ukrepe pri uvozu jeklenih izdelkov v EU. Ukrepi, ki jih je Evropska komisija uvedla julija lani, so odziv na preusmerjanje izvoza jekla iz drugih držav na trg EU zaradi carin, ki so jih uvedle ZDA. Gre za 25-odstotne tarifne kvote, ki jih bodo uvedli, ko bo uvoz presegel določeno vrednost.

Prek eDavkov do informacije o (ne)plačilu prispevkov
Zaposleni lahko odslej na svojih mobilnikih preverjajo, ali jim delodajalec plačuje prispevke za socialno varnost. To namreč omogoča Fursova mobilna aplikacija eDavki, ki ima sicer skupno skoraj 30 uporabnih funkcionalnosti.

Varčevalni ukrepi kot pomemben dejavnik za izhod iz krize
Kriza je močno poslabšala stanje v slovenskih javnih financah, hkrati s primanjkljajem se je povečal tudi dolg države. Da bi zmanjšala obseg in tudi strukturo javnih izdatkov, je vlada leta 2012 pripravila vrsto varčevalnih ukrepov. Te je nato kljub obuditvi gospodarske rasti odpravljala le postopoma, nekateri so postali trajni.

Za deficitarne poklice tisoč štipendij
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je na spletni strani in na portalu eUprava objavil nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020. Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. junija do 20. septembra. Sklad bo podelil 1000 štipendij po 100 evrov mesečno.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vračilo preveč izplačanih sredstev
V predmetnem sporu je tožeča stranka od toženke zahtevala vračilo preveč plačanih stroškov za prevoz na delo in z dela. Sodišče prve stopnje je zahtevek zavrnilo, zato se je tožeča stranka pritožila. Višje sodišče (VDSS Sodba Pdp 309/2018) je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je sodišče prve stopnje upoštevalo 130. člen ZDR-1, ki nalaga delodajalcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ter določbe ZJF in ZUJF, da je potrebno upoštevati najkrajšo in najcenejšo pot. Pri tem pa ni upoštevalo pravne podlage, ki jo je navajala toženka v odgovoru na tožbo, in sicer 191. člena OZ, ki določa, da kdor kaj plača, čeprav ve, da ni dolžan, nima pravice zahtevati nazaj, razen če si je pridržal pravico zahtevati nazaj, ali če je plačal, da bi se izognil sili. Tožeča stranka ni zatrjevala, da si je pridržala pravico zahtevati nazaj ali da je toženki plačala stroške prevoza na delo in z dela, da bi se izognila sili. Odgovornosti za preplačilo tako ne more prevaliti na toženko, ki se je zanesla na pravilnost izplačila.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2018:   1.812,73€
 
in neto plača:   1.186,25€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.707,60€
 
in neto plača za tromesečje:   1.111,88€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabimo vas, da se nam pridružite na spletnem seminarju, na katerem bomo obravnavali novosti na področju SRS. Predavateljica bo podrobneje predstavila ključne novosti na področju SRS 15(2019) in spremembe SRS (2016), pri čemer se glavnina sprememb nanaša na najeme.

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Novosti na področju SRS 25. 01. 2019 10:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.