c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2018, številka 35 / letnik X.
 

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) je 21. avgusta 2018 objavil nove Smernice za izvajanja ZPPDFT, ki določajo naloge in zakonsko predpisane ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Med zavezanci so po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev (4. člen).

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo davčni vidik pri določanju ustrezne tržne cene pri prodaji nepremičnin, kar je velikokrat težko, saj je v zadnjem obdobju nepremičninski trg precej dinamičen.

Med izbranimi zakonodajnimi novostmi pa opozarjamo na objavljen Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki, ki se začne uporabljati s 1. 1. 2019.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Nove Smernice za izvajanje ZPPDFT za računovodske servise in davčne svetovalce
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Določitev ustrezne prodajne cene nepremičnine za davčne namene    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Določanje ustrezne prodajne cene (tržne cene) pri prodaji nepremičnin, je v zadnjem času, ko je nepremičninski trg precej spremenjen, velikokrat težko. V nadaljevanju opozarjamo, na kaj je potrebno paziti pri določanju ustrezne prodajne cene nepremičnine za davčne namene.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Objava prostega delovnega mesta pri podaljšanju pogodbe za določen čas
Podjetje ima z delavcem sklenjeno pogodbo za določen čas enega leta, ki se izteka. Pogodbo želijo podaljšati še za določen čas enega leta. Zanima jih, ali je ob podaljšanju pogodbe za določen čas potrebna nova objava prostega delovnega mesta, čeprav bodo podaljšali pogodbo že zaposlenemu delavcu.

Postopki zaposlitve tujcev po sporazumu z BIH podaljšani
Zavod RS za zaposlovanje obvešča vse delodajalce, ki so v mesecu avgustu začeli s postopkom zaposlitve delavcev na podlagi Sporazuma z BIH, da se bodo postopki zaposlitve podaljšali vsaj za 15 dni. Agencija za rad i zapošljavanje BIH, ki je po Sporazumu pristojna za izbiro in potrjevanje predlaganih kandidatov, jih je obvestila, da v času od 27. avgusta do 7. septembra 2018, zaradi odsotnosti ne bodo mogli tekoče izvajati svojih nalog in pristojnosti po omenjenem Sporazumu. Gre za preverjanje pogojev in potrjevanje predlaganih kandidatov, brez česar pa izdaja delovnih dovoljenj ni možna.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčna obravnava prejetega računa za pogonsko gorivo in cestnine od dobavitelja iz EU
Slovenski davčni zavezanec - avtoprevoznik dobi od dobavitelja iz EU račune za pogonsko gorivo in cestnine z obračunanim DDV-jem (tujim), nato pa vlaga zahteve za vračilo le-tega. Zanima ga, ali mora račune zavesti v DDV-O in opraviti samoobdavčitev v netu znesku, ali so računi sploh predmet DDV-O.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zelena luč DZ porabi 35 milijonov evrov viška sredstev ZZZS za zdravstvene storitve
Poslanci so prejšnji teden sprejeli spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države, s čimer bodo omogočili porabo 35 milijonov evrov, kolikor jih bo predvidoma ZZZS imel letos dodatno na voljo, za zdravstvene storitve oz. skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Proti spremembi odloka so glasovali poslanci SDS.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Objavljen SRS 15 – Prihodki (2019)
V Uradnem listu RS, št. 57/2018 je bil z dne 24.08.2018 objavljen Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki, ki se začne uporabljati s 1. 1. 2019. Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih prihodkov, finančnih prihodkov in drugih prihodkov. Obdeluje razvrščanje prihodkov, pripoznavanje prihodkov, začetno računovodsko merjenje prihodkov in razkrivanje prihodkov. Povezan je predvsem s Slovenskima računovodskima standardoma SRS 11 in SRS 21. Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvijo ključnih pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) ter Uvodom v Slovenske računovodske standarde in Okvirom SRS (2016).

Aneks št. 13 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
Od 25. avgusta velja Aneks št. 13 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, ki se uporablja od 1. julija 2018 dalje. V točki 1. Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodajo novi osemnajsti, devetnajsti in dvajseti odstavek, ki določajo, da se izhodiščne plače za založniško in knjigotrško dejavnost po posameznih tarifnih razredih s 1. julijem 2018 povečajo za 1 %, medtem ko ostajajo izhodiščne plače za časopisno-informativno in revijalno dejavnost nespremenjene in veljajo zneski iz Aneksa št. 12.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 11.8.2018 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 14.10.2017, uporaba od: 1.10.2018 - sprememba
    • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; veljavnost od: 15.8.2018, uporaba od: 15.8.2018
    • Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti; veljavnost od: 25.8.2018, uporaba od: 1.7.2018 - sprememba
    • Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije; veljavnost od: 8.8.2018, uporaba od: 1.9.2018
    • Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18-20); veljavnost od: 25.8.2018 - sprememba
    • Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov; veljavnost od: 1.9.2018 - sprememba
    • Slovenski poslovnofinančni standard 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij; veljavnost od: 1.9.2018
    • Slovenski poslovnofinančni standard 2 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah; veljavnost od: 1.9.2018
    • Slovenski poslovnofinančni standard 3 - Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin; veljavnost od: 1.9.2018
    • Slovenski poslovnofinančni standard 8 - Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje; veljavnost od: 1.9.2018
    • Pojasnilo 1 - Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca; veljavnost od: 1.9.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 57
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Gospodarsko razpoloženje avgusta na letni ravni slabše
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila avgusta pri 10,5 točke in se na mesečni ravni ni spremenila, od vrednosti v lanskem avgustu pa je bila nižja za 1,1 odstotne točke. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila avgusta sicer za 11,8 odstotne točke nad dolgoletnim povprečjem, kažejo objavljeni podatki statističnega urada.

Število oddanih vlog za registracijo znamke EU v porastu
Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je med letoma 2010 in 2017 prejel več kot 956.000 vlog za registracijo znamke EU. Povprečna letna stopnja rasti je bila v tem obdobju 5,9-odstotna, skupno pa 49-odstotna. Največ vlog so vložile Nemčija, ZDA in Velika Britanija, je razvidno iz poročila EUIPO.

Za (so)financiranje raziskovalnih projektov v prihodnjem letu okoli 12 milijonov evrov
Javna agencija za raziskovalno dejavnost je v uradnem listu objavila razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za prihodnje leto. Razpis je namenjen za financiranje manjših temeljnih raziskovalnih in aplikativnih ter podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Na voljo bo predvidoma 12 milijonov evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Gospodarska škoda zaradi zapore ceste
Tožnika sta vložila tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe zoper odločbo občinske uprave, s katero je bila določena izvedba prometne ureditve na lokalni cesti, saj naj bi jima z izvršitvijo nastala nepopravljiva škoda. Opravljanje njune poslovne dejavnosti bi bilo z izvedbo zapore ceste onemogočeno ali bistveno oteženo, kar bi jima povzročilo izpad proizvodnje in dohodka. Sodišče prve stopnje je zahtevo za izdajo začasne odredbe s sklepom zavrnilo, saj je presodilo, da za izdajo začasne odredbe ni podan pogoj težko popravljive škode iz drugega odstavka 32. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). Tožnika sta zoper navedeni sklep sodišča vložila pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov, vrhovno sodišče pa je s sklepom I Up 135/2018 odločilo, da ta ni utemeljena. V zahtevi za izdajo začasne odredbe nista uveljavljala drugega kot potencialni nastanek materialne škode, ta pa sama po sebi praviloma ne pomeni težko popravljive škode.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Rešenih že več kot 66 % vseh vloženih ugovorov
Finančna uprava sporoča, da je bilo rešenih že več kot 66 % vseh vloženih dohodninskih ugovorov, preostali pa bodo najkasneje do 31. oktobra. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe o odmeri dohodnine. Prav tako bo v 30 dneh od datuma vročitve izvršeno vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31.8.2018 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) - za gospodarske družbe, zadruge in društva
    • 10.9.2018 > AJPES > Mesečno statistično poročanje eTurizem

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2018:   1.654,00€
 
in neto plača:   1.073,47€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.660,47€
 
in neto plača za tromesečje:   1.076,72€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Nina Velkavrh
Plačljiv spletni seminar Aktualna praksa DKOM pri presoji referenčnih zahtev januar 2018 29,90€ Naročilo
Aljaž Jadek
Naročniški spletni seminar Kaj so pametne pogodbe? marec 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.