c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2018, številka 31 / letnik X.
 

Z današnjim dnem sta z redno letno uskladitvijo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom za 2 odstotka višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek.

V osrednjo temo tokrat postavljamo novelo Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A), s katero se uvaja nova definicija socialnega podjetništva, širi izvajanje socialnega podjetništva in odpravlja nejasnosti glede poročanja ter ohranjanja statusa socialnih podjetij.

Med zakonodajnimi novostmi pa izpostavljamo obravnavo predloga zakona o trgu finančnih instrumentov in še dveh spremljajočih zakonov v DZ po nujnem postopku.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
S 1. avgustom višja denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pogrebnina in posmrtnina
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kmalu več preglednosti o poslovanju socialnih podjetij    
mag. Mojca Kunšek
   
Konec februarja 2018 so začele veljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A), s katerimi se uvaja nova definicija socialnega podjetništva in širi izvajanje socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih aktivnosti. Zakon tudi odpravlja nejasnosti glede poročanja in ohranjanja statusa socialnih podjetij, poenostavlja registracijo socialnih podjetij in vzpostavlja enotno evidenco socialnih podjetij, ne glede na področje, ki ga socialno podjetje pokriva.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Portal E-Vem z novo elektronsko storitvijo: Oddaja vloge za dovoljenje za prebivanje in delo tujcev
Letos junija je v storitvi E-Vem oz. SPOT (Slovenska POslovna Točka) zaživela nova storitev: možnost oddaje e-vloge za prva dovoljenja za prebivanje in delo za tujce. Delodajalci so to možnost z veseljem pozdravili, saj so pričakovali, da bo zadeva delovala na podoben način kot se že sedaj oddajajo ostale vloge preko e-Vem sistema (prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje, spremembe oz. odjave delavcev,…). In kako postopek poteka?

Izračun odpravnine
Kako delavcu izračunamo odpravnino pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, če je bil 10 let zaposlen za krajši delovni čas, zadnjih 6 mesecev pred odpovedjo pa za polni delovni čas ali če je bil 10 let zaposlen za polni delovni čas, zadnjih 6 mesecev pred odpovedjo pa za krajši delovni čas? Delavec ni delal krajši delovni čas od polnega v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
ECB brez sprememb v denarni politiki
Svet Evropske centralne banke (ECB) skladno s pričakovanji prejšnji teden ni spremenil denarne politike, potem ko je junija nakazal začetek umika iz programa za odkupovanje obveznic. Ključna obrestna mera v evrskem območju tako ostaja nespremenjena pri nič odstotkih, tam pa naj bi ostala še čez poletje prihodnje leto.

Julija na letni ravni 1,9-odsotna inflacija
Cene življenjskih potrebščin so se julija na letni ravni povišale za 1,9 odstotka, k skupnemu dvigu pa so največ prispevale višje cene pogonskih goriv. V primerjavi z junijem pa so poletne sezonske razprodaje obleke in obutve inflacijo znižale, tako da smo na mesečni ravni beležili 0,9-odstotno deflacijo, kažejo podatki statističnega urada.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčni vidik povračil stroškov v primeru dela v dveh državah članicah
Slovensko pravo pozna dva načina opravljanja dela delavcev v tujini, in sicer napotitev in službeno pot. Institut napotitve urejata tako Zakon o delovnih razmerjih kot tudi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, pri čemer pa le slednji podaja natančnejšo definicijo napotenega delavca.

FURS pojasnilo: Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja)
Finančna uprava je izdala nov dokument - Varovanje podatkov (davčna tajnost, osebni podatki, razkritja), v katerem pojasnjujejo obdelovanje podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost, vključno z osebnimi podatki zavezancev v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog zakona o trgu finančnih instrumentov v DZ po nujnem postopku
Kolegij predsednika DZ je včeraj določil, da bo DZ predlog zakona o trgu finančnih instrumentov obravnaval po nujnem postopku. V obravnavi bosta tudi predloga zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki sta s prvim zakonom vsebinsko tesno povezana. Čeprav je bilo slišati precej kritik, je kolegij z večino odločil, da je treba minimizirati finančno škodo, ki bi lahko nastala za državo.

Ureditev upokojevanja javnih uslužbencev s pogoji za upokojitev po mnenju vlade ustrezna
Vlada, ki opravlja tekoče posle, je prejšnji teden na redni seji sprejela dodatni odgovor na prošnjo varuha človekovih pravic za stališče glede dela zakona o ukrepih na področju plač, ki se nanaša na upokojevanje javnih uslužbencev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Po njenem mnenju dodatni ukrepi niso potrebni.

ZZZS bo lahko porabil dodatnih 35 milijonov za zdravstvene storitve
Vlada, ki opravlja tekoče posle, je prejšnji teden predlagala spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država in zvišala letošnje odhodke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za 35 milijonov evrov. S spremembo bo lahko ZZZS porabil višek sredstev iz zdravstvene blagajne za zdravstvene storitve.

Državni proračun v prvem polletju s skoraj 181 milijoni evrov presežka
Državni proračun je v prvem polletju zabeležil 180,9 milijona evrov presežka, je sporočila vlada, ki je sprejela polletno poročilo o izvrševanju državnega proračuna. Po dosedanjih ocenah bi lahko ob koncu leta proračunski presežek dosegel 227 milijonov evrov, kar je precej več od načrtov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zakon o zaščiti NLB
V Uradnem listu RS št. 52/2018 je bil 27. julija 2018 objavljen Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB), ki naj bi zaščitil NLB v primeru rubeža premoženja. Zakon tako določa, da se iz sklada za nasledstvo NLB povrne finančna vrednost, če pride do prisilnih izvršb na premoženje NLB na Hrvaškem in ne vzpostavlja državnih jamstev za prenesene devizne vloge. Zakon je tudi podlaga, da bo NLB državi lahko izplačala dividende, načrtovane v višini 189,1 milijona evrov, za kar čaka soglasje Evropske centralne banke ter izvedbo delne privatizacije banke, ki jo Slovenija načrtuje v letošnjem letu. Zagotovila naj bi, da se prodaja izvede po tržnih pogojih, brez negativnega vpliva prenesenih deviznih vlog na prodajno ceno.

Usklajena višina minimalnega dohodka od julija 2018
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2018, se v skladu s 3. členom > Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2018 znaša 392,75 evrov, uporablja pa se od 1. avgusta 2018.

Prispevki za starševsko varstvo
4. avgusta bo začela veljati dopolnitev > Pravilnika o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, ki v tabelo v 2. členu med vrste dohodka dodaja še del plače za poslovno uspešnost, nad zneskom določenim v 44. členu ZDoh-2, in del plače za poslovno uspešnost, v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Kolektivna pogodba za lesarstvo
Aneks št. 1 k Tarifni prilogi > Kolektivne pogodbe za lesarstvo, ki se začne uporabljati 1. avgusta, spreminja višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih, in sicer se najnižje osnovne plače povečajo za 2,7 odstotka. Po novem tako znaša najnižja osnovna plača za tarifni razred I. (enostavna dela) 462,65 evra, za razred VII. (visoko zahtevna dela) pa znaša 907,13 evra.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB); veljavnost od: 27.7.2018
    • Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2018; veljavnost od: 1.7.2018, uporaba od: 1.8.2018
    • Sklep o uporabi Smernic o scenarijih za teste izjemnih situacij v skladu s členom 28 uredbe o skladih denarnega trga; veljavnost od: 4.8.2018
    • Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo; veljavnost od: 4.8.2018 - sprememba
    • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; uporaba od: 15.8.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 52
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Postopek prodaje dolžnikovega premoženja
Zaradi zmotne uporabe materialnega prava se je upnik pritožil zoper dodatni sklep, s katerim je sodišče prve stopnje odločilo, da se izvede nezavezujoče zbiranje ponudb na podlagi neposrednih pogajanj zaradi prodaje premoženja, kot to izhaja iz upraviteljevega predloga. Višje sodišče (VSL sklep Cst 308/2018) je pritožbi ugodilo in razveljavilo izpodbijani sklep ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. V obrazložitvi je pojasnilo, da je upravitelj dolžan predlagati tak postopek prodaje, za katerega meni, da je v konkretnem primeru najbolj primeren in ustrezen, v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi ter cenitvami v spisu. Upravitelj mora upoštevati relevantno dejansko stanje (višino ponujene cene, likvidacijske vrednosti, dotedanje neuspešne prodaje ...), in to ne glede na to, ali posamezni upnik šteje, da mu takšna prodaja ne ustreza. Toda v konkretnem primeru je upnik vnaprej napovedal, da se s predlagano prodajo ne bo strinjal, ter za svojo odločitev navedel tehtne argumente. Če upnik vnaprej odkloni soglasje k prodaji, potem takšna prodaja ne more biti v skladu z načelom ekonomičnosti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Rok za doplačilo dohodnine se izteče 1. avgusta 2018
Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 5. 2018 in imajo doplačilo dohodnine, FURS obvešča, da se rok za plačilo izteče 1. 8. 2018. Zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 2. 7. 2018, pa zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10.8.2018 > AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2018
    • 10.8.2018 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 14.8.2018 > SURS: Intrastat poročilo
    • 15.8.2018 > GURS: Poročanje v Evidenco trga nepremičnin (najemi, prodaje)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v avgustu 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,38%
 
 
 
Deflacija v juniju 2018  
 
- na mesečni ravni:   -0,9%
 
- na letni ravni:   1,9%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2018:   1.663,23€
 
in neto plača:   1.077,77€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.666,03€
 
in neto plača za tromesečje:   1.079,90€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Uroš Škufca
Naročniški spletni seminar Elektronsko javno naročanje po določilih ZJN-3 maj 2018 29,90€ Naročilo
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Vse o mobingu junij 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.