c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2018, številka 30 / letnik X.
 

Slovenski inštitut za revizijo je na svojih spletnih straneh ponudil javnosti v razpravo predloge sprememb > Slovenskih računovodskih standardov SRS (2016). Med drugim je v obravnavi računovodska obravnava žetonov (ICO), ki jo postavljamo v tokratno središče. V Uradnem listu št. 48/2018 pa so bile objavljene spremembe nekaterih Slovenskih poslovnofinančnih standardov, ki začnejo veljati 1. septembra 2018.

V današnjem tedniku izpostavljamo tudi določbe DDV zakonodaje v zvezi z brezplačnim dajanjem blaga in obveznostjo obračuna DDV ter pojasnjujemo, kdaj obračunati DDV pri danem popustu, neobdavčenem brezplačnem dajanju blaga ali podaritvi blaga.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Policija opozarja računovodje na direktorske prevare
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      V obravnavi tudi računovodska obravnava žetonov (ICO)    
mag. Mojca Kunšek
   
Slovenski inštitut za revizijo je na svojih spletnih straneh ponudil javnosti v razpravo predloge sprememb > Slovenskih računovodskih standardov SRS (2016), ki se nanašajo na predloge sprememb SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva, SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva, SRS 3 (2016) - Finančne naložbe, SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine, SRS 8 (2016) - Kapital, SRS 14 (2016) - Odhodki, SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih. Prav tako pa je v javni razpravi tudi Pojasnilo k SRS 11 (2016) – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ali zaznavamo manj kršitev v delovnih razmerjih?
Inšpektorat RS za delo je pred dnevi objavil svoje poročilo za leto 2017. Ključna ugotovitev je, da je sicer res, da je Slovenija prebrodila gospodarsko krizo, se pa na področju delovnopravne zakonodaje še naprej srečujemo s številnimi kršitvami pravic delavcev. V letu 2017 so inšpekcijske službe posebno pozornost namenile izplačevanju plač in regresa, zato so odstopanja od prejšnjih poročil in ugotovitev na tem področju največja.

Gasilcem v nočnem turnusu pripada višje nadomestilo za prehrano
Mariborsko delovno sodišče je pritrdilo poklicnim gasilcem, ki že več let opozarjajo, da bi jim moralo za čas nočnega dela pripadati 50 odstotkov višje nadomestilo za prehrano. V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so prepričani, da so s tem direktorji poklicnih gasilskih enot ostali brez izgovora, da za izplačilo nimajo pravne podlage.

Za povezavo izobraževanja s potrebami trga dela 21,4 milijona evrov
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2018-2022. Za izvedbo programa bo namenjenih 21,4 milijona evrov.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Preimenovanje in pripojitev družbe ter veljavnost že sestavljenih dolgoročnih izjav dobavitelja
Dne 11. 7. 2018 so na FURS prejeli vprašanje v zvezi z veljavnostjo že sestavljenih dolgoročnih izjav dobavitelja in so podali naslednje pojasnilo.

Evropska komisija uvedla začasne zaščitne ukrepe za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla
V Uradnem listu Evropske unije L 181/2018 z dne 18. 7. 2018 je bila objavljena Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/1013 z dne 17. julija 2018 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Vpliv popustov in rabatov na obračun DDV
Skladno z ZDDV-1 je načeloma jasno, da se naknadni popusti oziroma rabati odštevajo od davčne osnove. To pomeni, da se od njih DDV ne obračunava. Še vedno pa se v praksi dogaja, da zavezanci pozabljajo na določbe DDV zakonodaje v zvezi z brezplačnim dajanjem blaga in obveznostjo obračuna DDV. Kdaj popust, kdaj neobdavčeno brezplačno dajanje blaga ter kdaj podaritev blaga zahteva obračun DDV, pojasnjujemo v nadaljevanju.

Pridobitev in registracija novega in rabljenega prevoznega sredstva znotraj Unije ter obveznost predložitve obrazca DDV-PPS
V zadnjem času je FURS prejela precej vprašanj v zvezi z obveznostjo predložitve obrazca DDV-PPS. Zaradi navedenega v nadaljevanju pojasnjujejo zakonsko ureditev pri pridobitvi prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji, postopek predložitve obrazca DDV-PPS ter ostala vprašanja, ki so se izpostavila v okviru te problematike s strani registracijskih organov.

FURS pojasnilo: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin
Finančna uprava je izdala nov dokument - Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin (Vprašanja in odgovori), v katerem med drugim pojasnjujejo obdavčitev prenosa lastninske pravice na nepremičnini ob razdelitvi solastnine.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odločitev ustavnega sodišča z daljnosežnimi in konkretnimi posledicami za odvzem premoženjske koristi
Pravosodno ministrstvo še ni preučilo odločitve ustavnega sodišča (Odločba U-I-6/15, Up-33/15, Up-1003/15), ki je zaradi retroaktivnosti razveljavilo del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Kljub temu, da je za protiustavnega spoznalo en člen zakona gre po oceni ministrstva za odločitev, ki ima daljnosežne in konkretne posledice za odvzem premoženjske koristi.

V javni obravnavi predloga novel zakonov o DDV in davku od dohodkov pravnih oseb
Ministrstvo za finance je to sredo v javno obravnavo posredovalo predlog novele zakona o davku na dodano vrednost in predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. S predlogoma zakonov se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki jih je država dolžna prenesti do konca letošnjega leta. Predloge bodo sprejemali do 1. septembra.

Ministrstvo znova poskuša z novelo energetskega zakona
Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog novele energetskega zakona. Predlog je zaradi nujne implementacije evropskih direktiv in ustavne odločbe letos že dvakrat bil v DZ, a ni prestal obravnave. Sprejem predlaganih sprememb je nujen, da se preprečijo negativne posledice za delovanje države.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Nova pravila za preprečevanje pranja denarja
5. julija je začela veljati t. i. peta direktiva o preprečevanju pranja denarja. Nova pravila, ki jih je Evropska komisija predlagala julija 2016, prinašajo več preglednosti glede dejanskega lastništva podjetij in obravnavajo tveganja, povezana s financiranjem teroristov. Strožje zahteve glede preglednosti med drugim zadevajo poln javni dostop do registrov dejanskih lastnikov podjetij, večjo preglednost registrov dejanskih lastnikov trustov in povezanost obeh registrov. Med pomembnimi izboljšavami so tudi omejitev uporabe anonimnih plačil s predplačniškimi karticami, vključno z menjalnimi platformami za virtualne valute v okviru pravil o preprečevanju pranja denarja, več zahtev glede preverjanja strank, zahteve po strožjem preverjanju tretjih držav z visokim tveganjem ter več pooblastil za nacionalne finančno obveščevalne enote in tesnejše sodelovanje med njimi. Nova pravila prav tako krepijo sodelovanje in izmenjavo informacij med nadzorniki za področje preprečevanja pranja denarja in bonitetnimi nadzorniki, vključno z Evropsko centralno banko.

V veljavi zakon o drugem tiru
V veljavo je 21. 7. 2018 po številnih ovirah stopil zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki omogoča gradnjo drugega tira in črpanje že pridobljenih nepovratnih evropskih sredstev. Zakon je DZ sprejel maja lani, državljani smo o njem dvakrat odločali na referendumu.

Poslanci z zakonom zaščitili državno naložbo v NLB
DZ je prejšnji teden sprejel zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB. Zakon določa, da se iz sklada za nasledstvo NLB povrne finančna vrednost, če pride do prisilnih izvršb na premoženje NLB na Hrvaškem. Večina poslancev je soglašala z zaščito naložbe, sprejemu zakona so nasprotovali v Levici in SNS.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv); veljavnost od: 15.3.2018, uporaba od: 1.7.2018
»  Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1); veljavnost od: 21.7.2018 - sprememba
»  Pojasnilo 1 - Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca; veljavnost od: 1.9.2018
»  Slovenski poslovnofinančni standard 8 - Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje; veljavnost od: 1.9.2018
»  Slovenski poslovnofinančni standard 3 - Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin; veljavnost od: 1.9.2018
»  Slovenski poslovnofinančni standard 2 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah; veljavnost od: 1.9.2018
»  Slovenski poslovnofinančni standard 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij; veljavnost od: 1.9.2018
»  Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij; veljavnost od: 19.7.2018
»  Pravilnik o preizkusu znanja za osebe z mednarodno zaščito brez dokazil o izobrazbi; veljavnost od: 19.7.2018
»  Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij; veljavnost od: 19.7.2018 - sprememba
»  Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice; veljavnost od: 19.7.2018 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za lesarstvo; veljavnost od: 21.7.2018, uporaba od: 1.8.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 49 - 51
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Razveljavitev sodb glede posojil v frankih
Vrhovno sodišče RS (VSRS Sklep II Ips 201/2017) je razveljavilo sodbi sodišč prve in druge stopnje v zadevi glede ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe v švicarskih frankih ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Sodišči prvih dveh stopenj sta tožnikove trditve o neizpolnitvi pojasnilne dolžnosti zavrnili z razlago, da je kreditna pogodba vsebovala izjavo, da je tožnik seznanjen z valutnim tveganjem. Vrhovno sodišče je potrdilo, da sklenitev pogodbe v tuji valuti ni nasprotovala prisilnim predpisom, da podlaga posla ni nedopustna in da ni šlo za oderuški posel. V obrazložitvi je pa navedlo, da pojasnilna dolžnost banke glede obstoja valutnega tveganja ni izčrpana že z vključitvijo tovrstne določbe v samo pogodbo, temveč je ključna presoja, ali je bilo valutno tveganje tožniku v zadostni meri vsebinsko pojasnjeno. Bistvena posebnost kreditne pogodbe v tuji valuti je možnost spremembe mesečne obveznosti za stranko ob spremembi menjalnega tečaja. Gre za pomembno odstopanje od običajnega kreditnega razmerja in posledično dodatno tveganje za finančni položaj potrošnika v času trajanja kreditnega razmerja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
eDavki - 4 dni hitrejše vračilo dohodnine
Zavezanci, ki so uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane elektronsko prek sistema eDavki, bodo prejeli vračilo dohodnine 24. 7. 2018. To pomeni, da bo 35.040 zavezancev prejelo vračilo dohodnine v skupni višini 32.058.247,54 EUR (povprečno vsak 915 EUR) 24. 7. 2018, vsi ostali pa kasneje, najpozneje do 30. 7. 2018.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31.7.2018 > FURS: Rok za vložitev dohodninske napovedi
    • 31.7.2018 > FURS: Obračun davka na finančne storitve (DFS)
    • 31.7.2018 > AJPES: Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2018
    • 10.8.2018 > AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2018
    • 10.8.2018 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2018:   1.663,23€
 
in neto plača:   1.077,77€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.666,03€
 
in neto plača za tromesečje:   1.079,90€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Aljaž Jadek
Naročniški spletni seminar Kaj so pametne pogodbe? marec 2018 29,90€ Naročilo
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Vse o mobingu junij 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.