c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2018, številka 28-29 / letnik X.
 

V današnjem tedniku izpostavljamo davčni vidik izplačil dividend slovenskega zavezanca, ki želi izplačati dividende matični družbi s sedežem v Avstriji, izplačilo pa je mogoče izpeljati na več načinov. Ker je tokratna številka dvojna vam v branje ponujamo tudi večje število davčnih in finančnih člankov.

Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo podpis panožne kolektivne pogodbe za trgovino. Ta med drugim prinaša zaprtje trgovin na praznike, povišanje plač ter višje dodatke na nedeljsko delo.

Finančna uprava RS pa je izdala javni poziv za vložitev dohodninske napovedi za leto 2017 zavezancem, ki na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imel v letu 2017 obdavčljive dohodke, zato morajo vložiti napoved dohodnine najpozneje do 31. julija 2018.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Javni poziv za vložitev dohodninske napovedi za leto 2017
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčni vidik izplačila dividend avstrijski matični družbi    
Mojca Müller
   
Družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Sloveniji (v nadaljevanju zavezanec) želi izplačati dividende za leto 2017 matični družbi iz Avstrije. Avstrijska družba je 100-odstotni lastnik zavezanca, lastništvo traja že od leta 1997. Avstrijska družba je zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v Avstriji. Zavezanca zanima, ali je potrebno v tem konkretnem primeru odtegniti in plačati davčni odtegljaj ob izplačilu dividend avstrijski matični družbi.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Priznavanje prihodkov s praktičnim primeru skladno s pet-stopenjskim pristopom
V skladu z MSRP 15 so prihodki od prodaje blaga pripoznani in evidentirani v računovodskih izkazih na podlagi petstopenjskega postopka.

Transakcije pravnih oseb na finančnih trgih le še z LEI
Konec junija se je končalo obdobje možnosti uveljavljanja 6-mesečnega odloga za pridobitev LEI kode za vse tiste zavezance, ki so zavezani poročanju po določbah Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, v nadaljevanju MiFIR).

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti ostaja nespremenjena
Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 30. junij 2018, znaša 8 odstotkov.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčna osnova za obračun DDV od storitev, ki jih opravi davčni zavezanec iz druge države članice EU
Prejeli smo vprašanje naročnice o določitvi davčne osnove za obračun slovenskega DDV od storitve, ki jo je slovenskemu davčnemu zavezancu opravil davčni zavezanec iz druge države članice, pri tem pa obračunal DDV te države. Natančnejše pojasnilo podajamo v nadaljevanju.

Omejitev ustanavljanja družb s strani davčnega dolžnika
Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H) je bila v slovenski pravni red implementirana določba 10.a člena, ki omejuje ustanavljanje podjetij s strani oseb, ki so bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov, ali so javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov, ki ga urejajo določbe 20. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Kdaj so kulturne storitve oproščene plačila DDV?
V zvezi z oprostitvami plačila DDV od določenih storitev v javnem interesu smo prejeli vprašanje naročnika. Zanima ga, ali je organiziranje andragoških in pedagoških programov muzejev oproščeno plačila DDV skladno s 13. točko 42. člena ZDDV-1 ali ne. Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.

Nadzor na javnih prireditvah - FURS spremlja pravilnost izdajanja in potrjevanja računov ter ustreznost podlag za delo
Finančna uprava RS bo tudi v letošnjem letu izvajala ciljne poostrene nadzore v okviru različnih javnih prireditev (koncerti, sejmi, festivali, srečanja, veselice, tabori, shodi ipd.), saj pri teh obstajajo večja tveganja za kršitve dela in zaposlovanja na črno ter kršitve izdajanja in davčnega potrjevanja računov. Poostreni nadzori bodo usmerjeni predvsem na pravilnost izdajanja in davčnega potrjevanja računov ter ustreznost podlag za delo, hkrati pa se bo preverjalo tudi spoštovanje drugih predpisov iz pristojnosti FURS.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odbor DZ o predlogu zakona za zaščito NLB
Skupni odbor DZ bo danes odločal o predlogu zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB. Če mu bo prižgal zeleno luč, bo DZ o njem odločal v četrtek. Sprejem zakona poteka po nujnem postopku, saj je pomemben v luči načrtovane letošnje prodaje vsaj polovice NLB in pri tem dosežene cene.

V trgovini podpisali novo panožno kolektivno pogodbo
Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije so prejšnji teden podpisali novo kolektivno pogodbo za trgovino. Ta med drugim prinaša zaprtje trgovin na praznike, povišanje plač ter višje dodatke na nedeljsko delo.

Vlada sprejela nov finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada
Na včerajšnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada sprejela poslovni in finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada za letos in prihodnje leto. Sklad iz svojega namenskega premoženja za posamezno leto načrtuje spodbude v skupni vrednosti 28 milijonov evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Upravno sodišče s sodno odločbo v primeru Interseroha
Upravno sodišče je odločilo o tožbi Interseroha zoper spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz lanskega leta. To pomeni, da bo Agencija RS za okolje (ARSO) lahko znova spremenila okoljevarstveno dovoljenje Interserohu, kar naj bi začasno rešilo težave s kopičenjem odpadne embalaže na dvoriščih centrov za ravnanje z odpadki.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Spremembe na področju štipendij
V Uradnem listu št. 45 je bil objavljen nov Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij ter nekaj sprememb drugih pravilnikov, ki prav tako urejajo štipendije, vsi pa se začnejo uporabljati za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019. Vložitev vloge za dodelitev državne štipendije je predvidena na enotni ali posebni vlogi za dodelitev, objavljeni na spletni strani ministrstva. Vloži se ob prvi dodelitvi državne štipendije za posamezno raven izobraževanja, o nadaljnjem prejemanju državne štipendije pa center za socialno delo odloči po uradni dolžnosti. Povprečno oceno za dijake in podatke o zaključku izobraževanja center za socialno delo pridobiva iz uradnih evidenc.

Spremembe višine povračil stroškov v dejavnosti trgovine Slovenije
Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, so skladno s 6. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije objavili novo Višino povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1.7.2018 dalje znašajo - prehrana med delom 4,37 evra, službena potovanja 6,31 evra (6-8 ur); 9,01 evra (8-12 ur) in 17,78 evra (nad 12 ur).

Odmera davka na promet nepremičnin
1. julija je začel veljati nov Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin, katerega sestavni del je obrazec Napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki ga mora davčni zavezanec izpolnjenega predložiti Finančni upravi RS v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti.

Spremenjena višina regresa za prehrano po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
1.julija je začel vejati nov Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, ta sedaj znaša 3,88 evra.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv); veljavnost od: 15.3.2018, uporaba od: 1.7.2018
    • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT); veljavnost od: 1.7.2018 - sprememba
    • Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1); veljavnost od: 15.3.2018, uporaba od: 1.7.2018 - sprememba
    • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot); veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.7.2018 - sprememba
    • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti; veljavnost od: 1.7.2018
    • Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij; veljavnost od: 19.7.2018 - sprememba
    • Pravilnik o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice; veljavnost od: 19.7.2018 - sprememba
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 7.7.2018
    • Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo; veljavnost od: 7.7.2018
    • Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin; veljavnost od: 7.7.2018, uporaba od: 1.8.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 44 - 48
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vlada SDH naložila začetek prodajnih postopkov za NLB
Vlada je prejšnji teden kot skupščina SDH upravi holdinga naložila, naj ponovno začne postopke za prodajo NLB. Ta naj se izvrši po metodi javne ponudbe delnic (IPO) s ciljem, da se do konca tega leta proda najmanj 50 odstotkov plus eno delnico, preostali del do 75 odstotkov minus ene delnice pa do konca prihodnjega leta, je razvidno iz objave na AJPES.

Bruselj in organi za varstvo potrošnikov od Airbnb zahtevajo spoštovanje pravil
Evropska komisija in organi za varstvo potrošnikov EU zahtevajo od Airbnb, da svoje pogoje poslovanja uskladi s pravili EU o varstvu potrošnikov in pregledno navaja cene. Evropska komisarka za pravosodje in potrošnike Vera Jourová je danes poudarila, da priljubljenost spletne platforme ne sme biti izgovor za nespoštovanje pravil.

Povprečna plača za maj nižja od aprilske
Povprečna plača za maj je znašala bruto 1663,23 evra, neto pa 1077,77 evra. V primerjavi s plačo za april je bila nižja, nominalno za 0,1 odstotka, realno pa za 1,3 odstotka. Najvišjo povprečno plačo so imeli v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, kažejo v ponedeljek objavljeni podatki statističnega urada.

Maja nekoliko več delovno aktivnih
V Sloveniji je bilo konec maja 872.266 delovno aktivnih oseb. To je za 0,3 odstotka več kot aprila in tri odstotke več kot maja lani. Število delovno aktivnih moških se je maja v mesečni primerjavi povečalo za 0,4 odstotka na približno 476.800, število delovno aktivnih žensk pa za 0,3 odstotka na približno 395.500.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odpravnina ob upokojitvi
Tožnica je vložila pritožbo zober sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek, da ji je tožena stranka dolžna obračunati in izplačati odpravnino ob upokojitvi v višini treh njenih povprečnih plač v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter povrniti pravdne stroške. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 856/2017) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je za presojo upravičenosti do odpravnine po tretjem odstavku 179. člena ZUJF ključno, da je tožnica izpolnila pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine za ženske že dne 25. 8. 2015, pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine za moške pa je izpolnila 25. 8. 2016. Tožnica se je upokojila 1. 9. 2016 na podlagi lastne pisne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tožnica se torej kljub izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev za ženske (dne 25. 8. 2015) v predpisanem roku dveh mesecev ni upokojila, zato ni upravičena do odpravnine po tretjem odstavku 179. člena ZUJF, ampak le do odpravnine po prvem odstavku istega člena. Tožena stranka je tako pravilno tožnici izplačala odpravnino ob upokojitvi v višini dveh plač.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izplačilo letnega dodatka za leto 2018 bo 31. julija
Letni dodatek za leto 2018 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije večini uživalcev izplačal skupaj z julijskimi pokojninami 31. julija 2018. Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja bo letni dodatek izplačan na podlagi 69. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 19.7.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.7.2018 > FURS: Rok za vložitev dohodninske napovedi
    • 31.7.2018 > AJPES: Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2018

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2018:   1.663,23€
 
in neto plača:   1.077,77€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.666,03€
 
in neto plača za tromesečje:   1.079,90€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
Regres za prehrano med delom po KPND (od 1.7.2018) - spremenjeno   3,88€/dan
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Aljaž Jadek
Naročniški spletni seminar Kaj so pametne pogodbe? marec 2018 29,90€ Naročilo
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Vse o mobingu junij 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.