c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2018, številka 22 / letnik X.
 

Osrednjo temo današnjega tednika namenjamo tristranskimi poslom. Sodišče EU je namreč izdalo težko pričakovano sodbo C-580/16, v kateri je pojasnilo, da je pomembno, katero ID za DDV zavezanec uporabi pri tristranskem poslu.

Na spletni strani informacijskega pooblaščenca so objavili nove aktualne informacije o GDPR in nove obrazce - Evidenca dejavnosti obdelave pri obdelovalcih podatkov, Evidenca dejavnosti obdelave za upravljalce ter obrazec Uradnega obvestila o kršitvi varnosti osebnih podatkov. Obrazci so dostopni tudi na portalu FinD-INFO.

Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2017 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku aprila. FURS bo še v mesecu maju odposlal drugo tranšo informacijskih izračunov.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
IP: Seznam dejanj obdelav osebnih podatkov, za katere velja zahteva po izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Ali je pomembno katero ID za DDV zavezanec uporabi pri tristranskem poslu    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
V zvezi s tristranskimi posli se še vedno pojavlja veliko vprašanj in tudi sodna praksa Sodišča EU je skopa. Vendar pa je zdaj jasno malo več. Sodišče EU je namreč izdalo težko pričakovano sodbo, v kateri je pojasnilo, da je pomembno, katero ID za DDV zavezanec uporabi pri tristranskem poslu. V nadaljevanju zelo na kratko povzemamo omenjeno Sodbo Sodišča EU C-580/16.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Sodna praksa: Ugotavljanje izgubljenega dobička
Izgubljen dobiček je tisti dobiček, ki bi ga bilo mogoče utemeljeno pričakovati glede na normalen tek stvari ali glede na posebne okoliščine, ki pa ga zaradi oškodovalčevega dejanja ali opustitve ni bilo mogoče doseči. Pri izračunu izgubljenega dobička se upošteva dobiček, ki je bil ustvarjen do škodnega dogodka, pa tudi fiksni stroški (kot je amortizacija), saj predstavljajo del celotne dejavnosti gostinskega lokala ter se nanašajo na pravne posle, s katerimi je oškodovanec računal, da bo ustvaril dobiček.

Informacija v zvezi s sprejeto spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih
Žal dvig denarne socialne pomoči avtomatično ni mogoč in upravičenci bodo morali na pristojni center za socialno delo prinesti vlogo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Upoštevanje občinskih predpisov pri odmeri NUSZ
Davčni organ izdaja odločbe o NUSZ po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki veljata na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo.

Brezplačna pridobitev kriptografskih žetonov v okviru izdaje novih kriptografskih žetonov
To pojasnilo se nanaša na prejeta vprašanja, povezana z obdavčitvijo fizičnih oseb, ki v okviru ponudbe novih žetonov (ang. ICO -initial coin offering) brezplačno pridobijo kriptografske žetone.

FURS pojasnilo: Brošura o dohodku iz dejavnosti
Finančna uprava je izdala nov dokument - Brošura o dohodku iz dejavnosti (Podrobnejši opis) z navedeno spremembo, da se pri ugotavljanju davčne osnove upošteva prihodke ob njihovem nastanku (poslovni dogodki se pripoznajo, ko se pojavijo, in ne šele ob plačilu).

FURS pojasnilo: Rezidenti države pogodbenice (Vprašanja in odgovori)
FURS je izdal nov dokument - Rezidenti države pogodbenice (Vprašanja in odgovori), s posodobljenim pojasnilom o postopku urejanja rezidentskega statusa ob prihodu v Slovenijo oziroma odhodu iz Slovenije.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Komisija DZ bo organom pregona naznanila sume kaznivih dejanj
DZ bo po četrtkovem sprejetju sklepov in bistvenih ugotovitev končnega poročila preiskave suma pranja denarja v bankah še v tem sklicu DZ organom pregona naznanila sume kaznivih dejanj. To se bo zgodilo v prihodnjih 10 dneh, je ta teden napovedal predsednik komisije Jani Möderndorfer (SMC).

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Gradbeni zakon prinaša številne rešitve za investitorje
S 1. junijem 2018 se začne uporabljati nov Gradbeni zakon (GZ), ki prinaša zmanjševanje investicijskega tveganja, večjo pravno varnost, integracijo postopkov, usklajevanje varstvenih in razvojnih interesov, informatizacijo postopkov, odpravlja administrativne ovire in krepi odgovornost udeležencev pri graditvi. Določbe zakona tako natančno urejajo postopke, na podlagi katerih se bo pridobilo gradbeno dovoljenje, potrebna bo manj obsežna dokumentacija, ki jo bo možno dobiti po skrajšanem postopku. Zakon prinaša tudi boljši nadzor nad gradnjami, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, saj uvaja obveznost prijave začetka gradnje in seznanitev inšpekcije. Nov zakon bo omogočil tudi legalizacijo neproblematičnih gradenj, pri katerih se bo ugotovilo, da so odstopanja od gradbenega dovoljenja glede na določbe zakona dopustna, tako bo zanje mogoče vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja.

Spremembe na področju prostorske zakonodaje
1. junija 2018 se začne uporabljati tudi nov Zakon o urejanju prostora (ZUrep-2), ki razveljavlja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) ter Zakon o umeščanju prostorskih ureditev v prostor (ZUPUDPP). ZUreP-2 nadgrajuje že uveljavljen sistem pravil o državnem in občinskem prostorskem načrtovanju ter ukrepe zemljiške politike, ki trenutno veljajo, v prvi vrsti pa je njegov namen krovno urediti področje ter vzpostaviti jasen in pregleden sistem prostorskih aktov, predvsem na način, da se jasno ločijo strateški in izvedbeni prostorski akti. Z namenom racionalne rabe prostora, ki je eno izmed temeljnih načel, se v nov zakon vpeljuje pravilo vrednotenja vplivov posamezne prostorske odločitve na gospodarstvo, okolje in družbo. V zakonu je zato na novo določeno tudi načelo prevlade ene javne koristi nad drugo, v primeru, ko pride do navzkrižja interesov dveh javnih koristi.

Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
Stališče Revizijskega sveta o revizorjevem pregledu in poročanju o letnem poročilu ima tri cilje: opisati namen in osnovne prvine revizijskih postopkov pri revizorjevem pregledu letnega poročila v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe; prikazati temeljne oblike in prvine revizorjevega poročanja o pregledu letnega poročila ter določiti dodatne zahteve pri poslovodski predstavitvi. Stališče, ki bo začelo veljati 2. junija, se začne uporabljati pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil obdobij, ki se končajo 31. 12. 2016 ali kasneje. Z uveljavitvijo tega Stališča preneha veljati Stališče 1, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 18/11.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Gradbeni zakon (GZ); veljavnost od: 17.11.2017, uporaba od: 1.6.2018
    • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2); veljavnost od: 17.11.2017, uporaba od: 1.6.2018
    • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre); veljavnost od: 5.5.2018, uporaba od: 1.6.2018 - sprememba
    • Zakon o sodnih taksah (ZST-1); veljavnost od: 26.5.2018 - sprememba
    • Splošni pogoji poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije; veljavnost od: 25.5.2018
    • Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi; veljavnost od: 25.5.2018
    • Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna; veljavnost od: 26.5.2018 - sprememba
    • Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu; veljavnost od: 21.4.2018, uporaba od: 1.6.2018
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.6.2018 - sprememba
    • Stališče 1 revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu; veljavnost od: 1.6.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 35
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Še zadnji dan za doplačilo dohodnine iz prvega svežnja
Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2017 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku aprila. Vsi skupaj morajo državi vrniti 43,2 milijona evrov. Še ta mesec bodo šli na pošto informativni izračuni za preostale zavezance. Kdor izračuna ne bo prejel, mora napoved vložiti sam.

Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2017 40,0-odstotna
Davčna obremenitev stroškov dela je bila v letu 2017 v Sloveniji 40,0-odstotna, kar je za 1,4 odstotne točke višje kot v letu 2016. Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2017 zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 40,0 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 60,0 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2017 je bila za 1,4 odstotne točke višja kot v letu 2016.

Podjetja osrednje Slovenije lani s 16 odstotkov več neto čistega dobička
Družbe iz osrednjeslovenske regije so lani ustvarile 1,483 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 16 odstotkov več kot predlani. Njihovi prihodki so porasli za 12 odstotkov na 43,454 milijarde evrov. Število zaposlenih se je povečalo za šest odstotkov na okoli 180.000, povprečna plača je bila 6,5 odstotka nad državnim povprečjem.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Evropski parlament potrdil spremembe za večjo zaščito napotenih delavcev
Evropski poslanci so včeraj podprli spremembe evropske direktive o napotenih delavcih. Cilj reforme je napotenim delavcem zagotoviti ustrezno raven socialne zaščite, hkrati pa vzpostaviti pogoje za pošteno konkurenco med delodajalci iz različnih držav EU, so zapisali v evropskem parlamentu.

Predlog za razdelitev kohezijskih evrov po letu 2020
Evropska komisija je včeraj predstavila podroben proračunski predlog za razdelitev kohezijskih sredstev v letih 2021-2028. Zaradi novih prioritet, kot so migracije in varnost, bo sredstev v prihodnje manj, po bruseljskih izračunih za sedem odstotkov. Slovenijo predlagani rezi skrbijo, s podrobno oceno pa čaka na proračunski predlog.

Nova pravila za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov v morju
Bruselj je ta teden predstavil nova pravila za zmanjšanje količine plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na evropskih obalah in morjih. Prepovedani bodo plastični izdelki za enkratno uporabo, če bodo na voljo alternativni proizvodi, ki bodo cenovno dostopni. Gre npr. za plastične vatirane palčke, plastični pribor, plastične krožnike in slamice.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Veljavnost sporazuma o odpravnini
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero ji je sodišče prve stopnje naložilo, da mora tožniku izplačati odpravnino v višini 20.000 evrov. V pritožbi zatrjuje, da sporazum, na podlagi katerega naj bi bil tožnik upravičen do odpravnine, sploh ni bil veljavno sklenjen. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS Sodba Pdp 888/2017) in v izpodbijanem delu potrdilo prvostopenjsko sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da je bil sporni sporazum veljavno sklenjen med tožnikom in tedanjo zakonito zastopnico tožene stranke, ki je bila na podlagi sklepa nadzornega sveta tožene stranke imenovana za vršilko dolžnosti direktorja tožene stranke. Zato tožniku na podlagi tega sporazuma pripada odpravnina v dogovorjenem znesku.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Pravilno ravnanje v primeru zavrnitve vloge zaradi neoddanih REK obrazcev ali davčnega dolga
Na portalu eVem so v zadnjem času zaznali povečano število zahtevkov glede neporavnanih obveznosti pri postopku za namen pridobitve potrdila A1. Pojasnjujejo, da mora stranka na FURS-u po rešitvi osnovne težave pridobiti potrdilo korespondenco C140 - Potrdilo za izdajo A1 potrdila. Ko finančna uprava potrdi izdajo tega potrdila, se v računalniških evidencah izbriše omejitev za pridobitev potrdil A1, kar se upošteva ob ponovni oddaji vloge.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 25.5.2018 > Uskladitev poslovanja s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba GDPR)
    • 30.5.2018 > FURS: Ne pozabite na plačilo dohodnine
    • 10.6.2018 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 30.6.2018 > FURS: Posredovanje informacij o finančnih računih nerezidentov
    • 30.6.2018 > FURS: Posredovanje informacij o finančnih računih na podlagi FATCA sporazuma

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2018:   1.670,69€
 
in neto plača:   1.083,00€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.656,02€
 
in neto plača za tromesečje:   1.075,70€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Napoteni delavci - opravljanje dela v dveh ali več državah april 2018 29,90€ Naročilo
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Spletna prodaja blaga in DDV maj 2018 29,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
DDV klavzule
Pomagajte si s Klavzulami DDV na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.