c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2018, številka 09 / letnik X.
 

Z ekološko osveščenostjo družb se vedno pogosteje uporabljajo vozila na električni pogon, ki se pojavljajo tudi kot službena vozila. V današnjem tedniku tako podrobneje pojasnjujemo, kako zaposlenemu povrniti stroške polnjenja takšnega vozila doma.

Danes se izteka rok za predložitev napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala, obresti in IFI ter rok za vpis v register nastanitvenih obratov pri AJPES.

Med zakonodajnimi novostmi tega tedna pa opozarjamo na sprejeto novelo zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki se bo začela uporabljati v mesecu marcu.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Dodatne poenostavitve na eDavkih - oddaja obrazcev brez podpisne komponente
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Povračilo stroškov zaposlenim za uporabo električnih vozil    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Vedno več so v uporabi vozila na električni pogon. Posledično se takšna vozila pojavljajo tudi kot službena vozila. Na tej podlagi se postavlja vprašanje, kako zaposlenemu povrniti stroške za polnjenje službenega vozila na električni pogon, ko zaposleni napolni vozilo doma.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Pojasnilo glede plačila stavke
MJU je prejel vprašanja v zvezi z obveznostjo plačila stavke javnim uslužbencem in podaja stališče glede plačila stavke.

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem javnih uslužbencev
V okviru pristojnosti Ministrstva za javno upravo in zaradi zagotavljanja pravilnega in enakega odločanja uporabnikov proračuna, v nadaljevanju ministrstvo podaja odgovore na najbolj pogosta in aktualna vprašanja s področja ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev in njihovega napredovanja v plačne razrede.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Obvestilo in poročilo CbCR
Bliža se oddaja DDPO obračunov. Kot vsako leto imamo tudi letos "nov" DDPO obrazec in posledično novo verzijo Silvester Pelias. Obračun DDPO za leto 2017 zadnjič oddajamo na programu Silvester. Naslednje leto bomo dobili nov program in upajmo, da bo sprememba na bolje (uvoz določenih podatkov, saj trenutni program tega ne omogoča). Novost letošnjega DDPO obrazca je obvestilo CbCR (country by country reporting), ki je priloga k DDPO obračunu.

Družbe na zalogo, plaščne družbe in veriženje podjetij
Akterji na trgu podjetništva praviloma ustanavljajo gospodarske družbe zaradi pridobivanja dobička. Najbolj priljubljena je družba z omejeno odgovornostjo. Primerna je za koncentracijo manjšega kapitala. Ni pa nujno, da je razlog za ustanovitev d. o. o. pridobivanje dobička - lahko se ustanovi tudi na zalogo in aktivira kasneje. Prispevek predstavlja primerjalnopravne rešitve kontrolirane dopustnosti družb na zalogo in plaščnih družb s poudarkom na družbi z omejeno odgovornostjo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Če intenzivno trgujete s kriptovalutami, se morate vpisati v poslovni register
Finančna uprava RS kriptovalute za namene dohodnine obravnava kot premično premoženje. Upoštevajoč navedeno se lahko dohodek posameznika, ki izvira iz trgovanja s kriptovalutami, šteje kot dohodek iz dejavnosti, ki je tudi obdavčen. Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, se mora vpisati v poslovni register.

FURS: Brošura o dohodku iz dejavnosti
Finančna uprava je včeraj objavila nov dokument - Brošura o dohodku iz dejavnosti, v kateri med drugim pojasnjujejo pomen določbe o povezanih osebah za preprečevanje zlorab na področju normiranosti.

FURS: Vračilo trošarine za energente porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
Finančna uprava je izdala nov dokument - Vračilo trošarine za energente porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, s spremembo normativne porabe goriva za gozdne površine, kjer se izvajajo dela za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Protikorupcijska novela primerna za nadaljnjo obravnavo
Državni zbor je potrdil, da je predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog ustvarja pogoje za učinkovitejše delo KPK oziroma pravni okvir za krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes. Vedndar KPK z vladnim predlogom ni zadovoljna, češ da ne rešuje ključnih vprašanj za delovanje komisije.

Ministrstvo po zavrnitvi energetskega zakona za sprejem vsaj nekaterih sprememb
Po zavrnitvi predloga novele energetskega zakona v DZ resorno ministrstvo za infrastrukturo proučuje možnosti, da bi DZ sprejel vsaj nekatere predvidene spremembe, s katerimi bi uredili prenos evropskih direktiv in odpravili neskladnost z ustavo.

Usklajevanje urne postavke za študentsko delo
Odbor DZ za delo, ki je danes na zahtevo Levice obravnaval vprašanje vrednotenja študentskega dela, je sklenil ministrico za delo pozvati, da se najnižja bruto urna postavka za študentsko delo uskladi do zakonskega roka, torej do 1. aprila. Ostalih predlaganih sklepov Levice ni podprl.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Priznanje sodne odločbe po noveli Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L)
Novela > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki bo začela veljati 25.3.2018, prinaša vrsto sprememb na področju učinkovitega izvajanja uredb in pravnih aktov EU, med drugim Uredbo 1215/2012/EU, ki predvideva priznanje sodne odločbe, izdane v drugih državah članicah, in sicer bo možno predlagati, da se tuja sodna odločba prizna brez kakršnega koli posebnega postopka in je izvršljiva brez razglasitve izvršljivosti v skladu s pravili, ki so določena za postopek zavrnitve izvršitve v izvršilnem postopku. V postopku bo tako možno vložiti zahtevo za zavrnitev priznanja, podati predlog za odločitev, da ni razlogov za zavrnitev priznanja ali podati predlog za zavrnitev izvršitve (a42.b člen). Dodano je tudi novo poglavje za izvajanje Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (petindvajseto a) poglavje) z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (Uredba 655/2014/EU). Novela uvaja spletne dražbe prodaje premičnin in nepremičnin (93.a člen), ter izboljšuje inštitut seznama dolžnikovega premoženja in prenavlja register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Prepoved zaračunavanja nadomestil za plačila s karticami že velja
Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki je začel veljati 22.2.2018, bo prispeval k večji varnosti in ugodnostim za potrošnike. Novi zakon med plačilne storitve vključuje novi obliki storitev, ki se izvajata prek interneta, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih. Po novem so prepovedana posebna nadomestila za plačilo s kreditno ali plačilno kartico, ki jih za sprejem kartice kot plačilnega instrumenta zahtevajo trgovci, in sicer pri plačilih z vsemi plačilnimi karticami, ki jih potrošnikom v Sloveniji izdajajo ponudniki plačilnih storitev.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ); veljavnost od: 22.2.2018 - sprememba
    • Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN); veljavnost od: 22.2.2018 - sprememba
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 22.2.2018 - sprememba
    • Sklep o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital; veljavnost od: 24.2.2018, uporaba od: 20.3.2018
    • Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2018; veljavnost od: 24.2.2018, uporaba od: 1.1.2018
    • Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018; veljavnost od: 24.2.2018
    • Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2018; veljavnost od: 1.3.2018
    • Pravilnik o zaposlitvenih centrih; veljavnost od: 1.3.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 10 - 12
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS ugotovil številne kršitve glede izplačila plač
Finančna uprava RS je med 5. in 20. februarjem obravnavala 360 zavezancev, pri katerih je preverjala izplačevanje plač in predložitev obrazcev, na podlagi katerih obračunajo prispevke. Kot so ugotovili nadzorniki, jih 137 plač ni izplačalo, v 50 primerih pa so izplačali plače, ne pa tudi prispevkov.

Od marca možnost plačila državi brez dodatnih stroškov
Od 1. marca bo več kot 500 različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na 11 lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila, so sporočili z ministrstva za finance.

Začetek zbiranja vlog za kmetijske subvencije
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je ta teden začela kampanjo zbiranja vlog za kmetijske subvencije, ki jih morajo kmetje oddati do 6. maja. Zamudniki bodo vloge lahko oddali do 31. maja, a se za vsak dan zamude izplačilo zmanjša.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Davčna izvršba z rubežem dolžnikove terjatve
Upravno sodišče je ugodilo tožbi ter odpravilo sklep in odločbo FURS, zadevo pa vrnilo istemu organu v ponoven postopek (UPRS Sodba I U 363/2015-24). Sodišče je v obrazložitvi pojasnilo, da je davčna izvršba z rubežem dolžnikove terjatve po 173. členu ZDavP-2 dopustna le, če obstaja pravnomočen izvršilni naslov, iz katerega izhaja obstoj terjatve, oziroma če se dolžnik davčnega dolžnika strinja, da terjatev davčnega dolžnika do njega obstaja, ali če obstoju terjatve ne ugovarja pravočasno in obrazloženo. Pri tem je davčni organ vezan na pravnomočno odločitev sodišča, kolikor je z njo odločeno o vprašanju, ki je kot predhodno opredeljeno v prvem odstavku 147. člena ZUP, in na stališče Vrhovnega sodišča, da spora med davčnim dolžnikom in tretjo osebo o obstoju denarne terjatve iz civilnopravnega razmerja ne sme reševati sam.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Le še danes čas za vpis v register nastanitvenih obratov
Z današnjim dnem se izteče rok, do katerega se morajo nastanitveni obrati vpisati v register pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Od četrtka naprej bo poleg vpisa v register obvezno tudi elektronsko posredovanje podatkov o gostih in prenočitvah prek novega sistema eTurizem.

Skrajšan vprašalnik o poslovanju poslovnih subjektov
S ciljem zmanjšanja administrativnih bremen je vprašalnik za statistično raziskovanje Četrtletno poslovanje poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) skrajšan in vsebuje za polovico manj spremenljivk. Aplikacija ČPPS na portalu AJPES bo za poročanje za I. četrtletje 2018 na voljo 10. 4. 2018.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 28.2.2018 > FURS: Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala, obresti in IFI
    • 28.2.2018 > AJPES: Vpis v register nastanitvenih obratov
    • 22.3.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2017:   1.723,13€
 
in neto plača:   1.129,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.700,64€
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,76€
 
Minimalna plača:   824,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Matija Jamnik
Brezplačen seminar za naročnike 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo januar 2018 50,00€ Naročilo
Ida Kavčič
Brezplačen seminar za naročnike Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2017 januar 2018 29,90€ Naročilo
Nina Velkavrh
Plačljiv spletni seminar Aktualna praksa DKOM pri presoji referenčnih zahtev januar 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Izplačevanje in obdavčitev povračil stroškov v zvezi z delom
Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar, na katerem boste izvedeli vse o ustrezni višini povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja za vaše zaposlene glede na delovnopravne podlage v gospodarstvu in javnem sektorju, obdavčitvi stroškov v zvezi z delom oz. meji in pogojih, ob izpolnitvi katerih so le-ti neobdavčeni, pravilnem načinu izpolnjevanja potnih nalogov in obračunov potnih stroškov, ter najpogostejših napakah na tem področju. Seminar bo v sredo, 7.3.2018 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.