c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2017, številka 50 / letnik IX.
 

Praznični mesec december je mesec obdarovanj, zato v tokratni osrednji rubriki obravnavamo obdavčitev daril. Prav tako delodajalci ob koncu leta ugotavljajo uspešnost poslovanja in se na tej podlagi odločajo, ali bodo delavcem izplačali nagrado za njihovo delo. To lahko storijo v skladu s sprejeto novelo ZDoh-2, ki omogoča davčno ugodnejša izplačila plač iz poslovne uspešnosti. Za naročnike portala FinD-INFO pa smo pripravili tudi Pravilnik o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost, ki ste ga mnogi iskali.

Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo davčne novosti, ki nas čakajo v letu 2018, saj so bile v Uradnem listu RS, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, objavljene novele Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), Zakona o davčnem postopku(ZDavP-2K), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O) ter Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A), ki se začnejo uporabljati s 1.1.2018.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Pravilnik o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obdavčitev daril    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Prihaja čas obdarovanj in tema obdavčitve daril je spet aktualna. O obdavčitvi daril smo že pisali, in sicer v letu 2014, ko smo obdavčitev daril predstavili precej na široko. Kaj se je od takrat spremenilo in kako je z obdavčitvijo daril, ki jih podarite prejemnikom v tujino?
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Konec leta in možnosti nagrajevanja delavcev
Ob koncu koledarskega leta številni delodajalci ugotavljajo, kako uspešno leto je za njimi, ter se na tej podlagi odločajo, ali bodo delavcem izplačali nagrado za njihovo delo in "so-prispevek" k uspešnosti družbe. V takšnih primerih gre vsebinsko za izplačilo, ki se nanaša na uspešno delovanje delodajalca kot celote, v praksi pa je to izplačilo običajno poimenovano kot 13. plača, božičnica, letna nagrada ...

Kdo "odpusti" direktorja
Problematična so zlasti vprašanja, povezana s prenehanjem statusnopravnega položaja in posledičnim prenehanjem pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb ter razmerje med tema položajema. Eno takih, ki doslej v teoriji ni bilo deležno podrobnejše obravnave, je vprašanje, kdo oziroma kateri subjekt ali organ je tisti, ki v imenu in za račun družbe (delodajalca) nastopa pri podaji odpovedi pogodbe o zaposlitvi poslovodni osebi.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odkup blagovne znamke od fizične osebe
Podjetje želi kupiti blagovno znamko od fizične osebe (ki je hkrati lastnica in direktorica tega podjetja), in sicer bi v celoti kupilo poslovno idejo, zaščiteno blagovno znamko, domeno, celostno grafično podobo, recepture in načrt proizvodnega procesa produkta od fizične osebe. Zanima jih, kakšni davki se odvedejo ob nakupu te blagovne znamke in kaj je treba storiti ob nakupu blagovne znamke.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ za uvedbo informativnega izračuna na CSD
DZ je včeraj sprejel novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki na centrih za socialno delo uvaja informativni izračun za letne pravice. Gre za avtomatizirani izračun, cilj pa je poenostavitev in racionalizacija postopkov odločanja o letnih pravicah. Med temi sta denimo otroški dodatek in državna štipendija.

Sprejet nov zakon o motornih vozilih
DZ je včeraj prav tako sprejel zakon o motornih vozilih, ki v slovenski pravni red prinaša predvsem implementacijo evropskih določb direktiv s področja vozil, in sicer o rednih tehničnih pregledih vozil, o dokumentih za registracijo vozil in o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil.

Dodeljevanje spodbud za zaposlovanje starejših brezposelnih podaljšano za dve leti
V DZ so včeraj sprejeli novelo zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, s katero se podaljša možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca. Podaljšal se bo za dve leti.

Predlog za dvig minimalne plače končal parlamentarno pot
Predlog novele zakona o minimalni plači, s katerim je želela Levica minimalno plačo do leta 2019 zvišati na 700 evrov, je končal parlamentarno pot. Poslanci so z sprejeli sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V obravnavi so mu očitali predvsem pomanjkanje socialnega dialoga.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2S
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018. FURS podaja podrobne informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2S.

Novosti, ki jih prinaša novela ZDavP-2K
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/17, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2K), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 9. 12. 2017.

Novosti, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2O), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.

Novosti, ki jih prinaša novela ZDavPR-A
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (novela ZDavPR-A), ki začne veljati 1. 1. 2018.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 9.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
»  Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 9.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
»  Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 9.12.2017 - sprememba
»  Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1); veljavnost od: 9.12.2017 - sprememba
»  Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov; veljavnost od: 9.12.2017
»  Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 9.12.2017 - sprememba
»  Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč; veljavnost od: 9.12.2017
»  Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter načina izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev; veljavnost od: 9.12.2017
»  Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS); veljavnost od: 9.12.2017 - sprememba
»  Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; veljavnost od: 9.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
»  Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta; veljavnost od: 9.12.2017 - sprememba
»  Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz; veljavnost od: 12.12.2017, uporaba od: 1.1.2018
»  Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo; veljavnost od: 12.12.2017, uporaba od: 1.1.2018
»  Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije; veljavnost od: 12.12.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
»  Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017; veljavnost od: 12.12.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 69 in 70
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Javni zavodi lahko z novo aplikacijo hitreje pripravijo javna naročila
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je izdelala aplikacijo Katalog živil za javno naročanje, ki javnim zavodom omogoča hitro in učinkovito pripravo javnega naročila. Aplikacija vsebuje podatke ponudnikov in njihovih proizvodov ter jih geografsko umešča na zemljevid Slovenije. Doslej se je registriralo 166 zavodov, so sporočili iz zbornice.

Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi nezakonitega premoženja
Svet Evropske unije se je zedinil glede poglavitnih rešitev o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi nezakonito pridobljenega premoženja med državami EU. S tem želijo izboljšati čezmejno izvrševanje odredb o zamrznitvi in odredb o zaplembi premoženja in posledično izboljšati boj proti kriminalu, vključno s terorizmom.

Zaživela aplikacija za vpis v register dejanskih lastnikov
AJPES je v ponedeljek zagnal aplikacijo za vpis podatkov v register dejanskih lastnikov. Pravne osebe bodo te morale vnesti do 19. januarja, ko bodo podatki o dejanskih lastnikih, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu, javni. Vsi podatki bodo dostopni nadzornikom in organom pregona kaznivih dejanj.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odvzem ID številke za DDV
Tožnik je kar dvakrat uveljavljal odbitek vstopnega DDV po računu, ki ne izkazuje dejansko nastalega poslovnega dogodka. Ponovitev kršitve je tista okoliščina, na podlagi katere je organ utemeljeno sklepal, da bo tožnik ID številko tudi v bodoče uporabil v goljufive namene, saj inšpekcijski postopek očitno ni dosegel svojega (tudi preventivnega) namena. Cilj inšpekcijskih pregledov je zagotoviti kontrolni sistem plačevanja davkov in ob morebitnem neplačilu ustrezno ukrepati, vendar vseh zavezancev ni mogoče nadzirati glede vseh obveznosti v vseh časovnih obdobjih niti to ne bi bilo smiselno. Zato je za delovanje celotnega sistema pomembno, da zavezanci za davek ravnajo skladno s predpisi o obdavčenju in davčnemu organu posredujejo podatke, ki so resnični, pravilni in popolni (10. člen ZDavP-2). Upravno sodišče je na podlagi navedenega tožnikov zahtevek zavrnilo (UPRS Sodba I U 1056/2017-10).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Novi vrsti dohodka na REK-1a obrazcu
Na podlagi Zakona o vajeništvu (ZVaj) so na FURS uvedli dve novi vrsti dohodka, in sicer 1021 in 1022, ki veljata za dohodke izplačane od 3. 12. 2017, dalje.

Kontrolni podatki VIR.VDC za leto 2017
FURS sporoča, da bo oddaja podatkov VIR.VDC za leto 2017 bo omogočena od 14.12.2017 dalje.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  21.12.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
»  FURS: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2017:   1.604,38€
 
in neto plača:   1.047,14€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.601,74€
 
in neto plača za tromesečje:   1.046,14€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino oktober 2017 29,90 EUR Naročilo
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe PZDDV-1 in aktualna sodna praksa sodišča EU s področja DDV november 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Konferenca računovodij, finančnikov in davčnikov
Že leta poslušamo, da moramo vsi zategovati pas, ker smo preveč trošili. Ampak kdo je res trošil in kdo plačuje ceno za krizo, ki je izbruhnila septembra 2008? Trošila in zadolževala se je bogataška elita zgornjega enega odstotka, ceno za njeno lakomnost pa plačuje preostalih 99 odstotkov prebivalstva, najbolj od vseh socialno ogroženi, v manjši meri pa tudi srednji razred. V proračunskih izdatkih je zmanjkalo prostora za socialo - za pokojnine, štipendije, socialno podporo za brezposelne. Takšno reševanje krize je pomenilo veliko prerazdelitev od 99 odstotkov prebivalstva v korist enega odstotka bogate elite in s tem povečanje neenakosti v družbi. Zategovanje pasu je samo politična krinka za egoistične interese elite. Vabimo vas na Konferenco RDF, ki bo v sredo, 20.12.2017 ob 9. uri, Modra dvorana v poslovni stavbi Domus Medica v Ljubljani

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.