c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2017, številka 48 / letnik IX.
 

Včeraj so v Državnem zboru potrdili novele štirih davčnih zakonov, med njimi tudi ključno novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki vsebuje ukrepe za zajezitev zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti, in prinaša davčno razbremenitev zaposlenih, ki so napoteni na delo v drugo državo, ter oprostitev plačila dohodnine od 13. plače in božičnice do višine povprečne plače v Sloveniji. V osrednji temi današnjega tednika tako izpostavljamo aktualen članek - Oprostitev plačila dohodnine pri izplačilu poslovne uspešnosti.

Vljudno ste vabljeni k prijavi na nov spletni seminar: Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP, ki bo 5. decembra 2017 ob 13. uri.

Vabimo vas k branju aktualnih vsebin in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
AJPES: Poslovni register Slovenije je v celoti integriran v sistem povezovanja poslovnih registrov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Oprostitev plačila dohodnine pri izplačilu poslovne uspešnosti    
Katja Novak
   
Stranka sprašuje, pod kakšnimi pogoji se lahko zaposlenim v letu 2017 izplača poslovna uspešnost brez plačila dohodnine.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kaj šteti v delovno dobo za izračun dodatka za delovno dobo
Delavka, zaposlena v zavarovalništvu, sprašuje, kaj se pri delodajalcu šteje v delovno dobo, od dopolnitve katere je odvisna višina dodatka za delovno dobo. Ali se v delovno dobo šteje le čas efektivnega dela v delovnem razmerju doma ali v tujini ali tudi na primer čas, ko je delavec upravičen do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčna obravnava plačila, ki ga podjetje nakaže fizični osebi na Hrvaško
Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi z davčno obravnavo plačila, ki ga slovensko podjetje nakaže hrvaški fizični osebi za izdajo strokovne knjige, in sicer z vidika ZDoh-2. Naročnica je še dodala, da hrvaški izdajatelj knjige omogoča objavo oglasa v knjigi.

Prepozna identifikacija za namene DDV, obveznost obračunavanja DDV in pravica do odbitka DDV
Finančna uprava je posredovala novo pojasnilo na vprašanje, kako naj ravna davčni zavezanec, ki se je prepozno identificiral za namene DDV, in ali ima davčni zavezanec, ki je od takega davčnega zavezanca prejel račun z obračunanim in izkazanim DDV na računu pravico do odbitka.

FURS: Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji (Podrobnejši opis), s pojasnili spremembe glede priglasitve začetka opravljanja dejavnosti v tujini.

FURS: Priročnik za izračunavanje uvoznih dajatev – TARIC
FURS je objavila novo izdajo dokumenta - Priročnik za izračunavanje uvoznih dajatev - TARIC (Podrobnejši opis), s pojasnili glede enotnega in pravilnega izračunavanja uvoznih dajatev pri sprostitvi blaga v prosti promet Unije.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ sprejel paket prenovljene davčne zakonodaje
DZ je včeraj sprejel novele štirih davčnih zakonov, s katerimi vlada nadaljuje prestrukturiranje davčnega sistema. Ključna med njimi je novela zakona o dohodnini, ki je po besedah finančne ministrice Mateje Vraničar Erman usmerjena v izboljšanje konkurenčnosti Slovenije.

Vlada potrdila predlog novele zakona o evidentiranju nepremičnin
Vlada je v ponedeljek na dopisni seji potrdila predlog novele zakona o evidentiranju nepremičnin, katere cilj bo zagotoviti bolj kakovostne podatke v javnih evidencah zaradi množičnega vrednotenja nepremičnin.

Določeno besedilo novele zakona o davku na tonažo
Vlada je določila besedilo predloga sprememb zakona o davku na tonažo (ZDTon-B) , ki določa shemo državne pomoči na področju mednarodnega pomorskega prometa, ki je je bila priglašena in s strani Evropske komisije odobrena za obdobje od 1. januarja 2008 dalje. Zaradi izteka desetletnega obdobja bo Slovenija priglasitev sheme pri Evropski komisiji podaljšala, predlog sprememb zakona pa podrobneje določa predvsem način, kako se dohodki od prodaje ladje vključijo v sistem ugotavljanja davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb, če pogoji reinvestiranja po zakonu o davku na tonažo niso izpolnjeni.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Vzpostavitev registra dejanskih lastnikov
S Pravilnikom o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov, ki stopi v veljavo 9.12.2017, je določen način vpisa podatkov v register, nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom, posredovanja javnih podatkov v svetovni splet ter vzdrževanja in upravljanja registra. Vpis, sprememba ali izbris podatkov v registru za posamezni poslovni subjekt se izvede prek spletne aplikacije na portalu AJPES (4. člen). V 6. členu pravilnika je določen način nadzora dejanskega lastnika nad gospodarskim subjektom, ki se ga opredeli v obliki prevladujočega deleža dejanskega lastnika, in sicer kot poslovni delež, lastništvo delnic, glasovalne in/ali druge pravice. Podatki o poslovnih subjektih in njihovih dejanskih lastnikih, ki so z zakonom določeni kot javni podatki, so javnosti brezplačno dostopni na portalu AJPES (9. člen).

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije
Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo, ki začne veljati in se uporabljati 1.12.2017, nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije. Hkrati določa tudi najnižji znesek regresa za letni dopust, ki znaša 850 € in velja do določitve novega zneska. Vse ostale točke Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o kazenskem postopku (ZKP); veljavnost od: 24.11.2017 - sprememba
    • Zakon o graditvi objektov (ZGO-1); veljavnost od: 17.11.2017; uporaba od 1.6.2018 - sprememba
    • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN); veljavnost od: 26.11.2017 - sprememba
    • Zakon o vajeništvu (ZVaj); veljavnost od: 3.6.2017, uporaba od: 3.12.2017
    • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu; veljavnost od: 25.11.2017, uporaba od: 3.12.2017 - sprememba
    • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja; veljavnost od: 11.11.2017, uporaba od: 3.12.2017 - sprememba
    • Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter načina izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev; veljavnost od: 9.12.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 65 in 66
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Delež davkov in prispevkov v članicah OECD na novem rekordu
Delež davkov in prispevkov v bruto domačem proizvodu (BDP) članic Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) se je povzpel na novo rekordno vrednost. Državljani in podjetja so po še začasnih podatkih lani v povprečju za te namene odšteli 34,3 odstotka BDP. V Sloveniji je ta delež nekaj nad povprečjem.

Gotovina med Slovenci zelo priljubljena
Od vseh držav območja z evrom je gotovina najbolj priljubljena v Nemčiji, kaže študija ECB. Lani so Nemci v denarnici nosili v povprečju 103 evre, kar je 38 evrov več od povprečja območja. Zelo priljubljena je tudi v Sloveniji, ki se je uvrstila na prvo mesto po deležu oseb, ki imajo doma v gotovini shranjenih več kot 1000 evrov.

Tuje neposredne naložbe lani večje za 11,5 odstotka
V Sloveniji je bilo konec minulega leta za 12,9 milijarde evrov tujih neposrednih naložb, kar je 11,5 odstotka več kot konec leta 2015. Slovenskih neposrednih naložb v tujini je bilo za 5,7 milijarde evrov, kar je 3,7 odstotka več kot leto pred tem, kaže analitični prikaz Banke Slovenije.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odlog davčne izvršbe
Upravno sodišče je tožbo davčnega zavezanca zavrnilo (UPRS Sodba I U 1300/2016-9) in v obrazložitvi pojasnilo, da o odlogu davčne izvršbe v zvezi z vloženo pritožbo zoper odmerno odločbo skladno s 87. členom ZDavP-2 finančni organ odloči izključno uradoma, in ne na zahtevo stranke. Enako velja za odločanje o zadržanju začete davčne izvršbe v zvezi z vloženo pritožbo zoper sklep o davčni izvršbi (154. člen ZDavP-2). Odlog izvršbe oziroma zadržanje začete izvršbe, o kateri odloča finančni organ uradoma, je po naravi stvari mogoč le ob vloženi pritožbi zoper odmerno odločbo oziroma ob vloženi pritožbi zoper sklep o davčni izvršbi, ne pa tudi v primeru pritožbe zoper upravni akt, s katerim se tožniku davek ne nalaga oziroma s katerim se davčna obveznost prisilno ne izterjuje, kot je to v obravnavanem primeru.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Delodajalci v nadzoru Fursa oddali več obračunov prispevkov za socialno varnost
Finančna uprava je v poostrenem nadzoru septembra posebno pozorno obravnavala delodajalce, ki obračuna prispevkov za izplačilo plač niso predložili za dva ali več mesecev. Nadzor so izvedli pri 453 delodajalcih, 43,7 odstotka od teh je naknadno predložilo predpisane obračune prispevkov.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2017:   1.604,38€
 
in neto plača:   1.047,14€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.601,74€
 
in neto plača za tromesečje:   1.046,14€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Dolgoročna sredstva v bilanci so neopredmetena dolgoročna sredstva, opredmetena dolgoročna sredstva, naložbene nepremičnine in finančne naložbe. Na spletnem seminarju bomo prikazali nekaj najpogostejših knjižb za navedene postavke, kot tudi nekaj manj običajnih knjižb. Pod neobičajne knjižbe razumemo knjižbe, ki se redko zgodijo v podjetju in smo vedno v dilemi kako jih evidentirati. Takšni poslovni dogodki so povezani z evidentiranjem stroškov razvoja, evidentiranjem stavbne pravice, prenosom nepremičnine iz osnovnega sredstva na naložbeno nepremičnino, evidentiranjem sofinanciranja osnovnega sredstva ali vlaganjem v tuja osnovna sredstva in še bi jih lahko našteli. Primere knjižb bomo predstavili v povezavi s SRS in povezali tudi z MSRP-ji.

Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP 5. 12. 2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Društva - letno poročilo z davčno bilanco
Vas skrbi priprava letnega poročila in davčne bilance za društva? Se sprašujete, na kaj vse morate biti pozorni pri zaključevanju poslovnega leta, kaj vključiti med pridobitne in kaj nepridobitne prihodke? Imate poslovne dogodke, pa ne veste, kakšen je lahko njihov vpliv na davčno bilanco? Obiščite seminar, ki ga organizira Inštitut za računovodstvo in skupaj boste poiskali odgovore na vaša vprašanja. Seminar bo potekal v petek, 8. decembra 2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo Vesna Bartolj Maver.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.