c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2017, številka 47 / letnik IX.
 

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo obdavčitev študentskega dela in pričakovane spremembe s 1.1.2018, ki jih obravnavamo z vidika koncesijskih dajatev, obveznih socialnih prispevkov, dohodnine in davka na dodano vrednost.

Med zakonodajnimi novicami odmevata veta državnih svetnikov na spremembe zakona o financiranju občin in na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019.

Vabimo vas k branju aktualnih vsebin, ki smo jih pripravili za vas!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Usposabljanje na delovnem mestu za skoraj 1300 brezposelnih mladih
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obdavčitev študentskega dela in pričakovane spremembe po 1.1.2018    
Mojca Müller
   
Pred letom 2015 je veljalo študentsko delo za najcenejšo obliko zaposlovanja. Po 1. februarju 2015 pa je zakonodajalec študentsko delo dodatno obdavčil z obveznimi socialnimi prispevki delodajalca, spremenjena je bila tudi višina koncesijske dajatve.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kaj šteti v delovno dobo za izračun dodatka za delovno dobo
Delavka, zaposlena v zavarovalništvu, sprašuje, kaj se pri delodajalcu šteje v delovno dobo, od dopolnitve katere je odvisna višina dodatka za delovno dobo. Ali se v delovno dobo šteje le čas efektivnega dela v delovnem razmerju doma ali v tujini ali tudi na primer čas, ko je delavec upravičen do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti?

Obveznost vpisa v evidenco brezposelnih
Z novelo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki je začela veljati 21.10.2017 (navedena določba se bo začela uporabljati tri mesece kasneje), je zakonodajalec delavcu naložil obvezo prijave v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka. Tako se po novem možnost prijave delavca pri zavodu v času teka odpovednega roka, spreminja v obveznost.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdobje popravka vstopnega DDV
Stranka oddaja nepremičnino v najem, zato ji letno obračunavajo popravek DDV, ki so ga pri investiciji odbili. Predmet pogodbe je tudi oprema, pri kateri upoštevajo 5-letni čas popravka. Izgradnja nepremičnine je trajala dve leti (do 2011), v najem je bila dana februarja 2012. Popravke DDV opravljajo od leta 2012. Zanima jih, do kdaj izračunavajo odbitek DDV-ja za opremo?

     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Veto na spremembe financiranja občin in izvrševanje proračuna
Državni svetniki so na predlog interesne skupine lokalnih interesov včeraj izglasovali odložilni veto na spremembe zakona o financiranju občin in veto na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. Menijo, da zakona neprimerno urejata financiranje občin oz. sta zanje škodljiva.

Na osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi skoraj sto pripomb
V javni razpravi osnutka zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo so na ministrstvu za zdravje prejeli nekaj manj kot sto pripomb. Po besedah generalne direktorice direktorata za dolgotrajno oskrbo Tatjane Buzeti so prejeli precej dobrih predlogov, ki jih bodo skušali vnesti v zakon. Medtem so v Slovenskem zavarovalnem združenju kritični do osnutka zakona in opozarjajo, da ne naslavlja celovito vprašanja dolgotrajne oskrbe, ampak temelji na novi dajatvi, ki v praksi ne bo prinesla nič več pravic ali boljše oskrbe.

Znižanje DDV na predkrizno raven in dodatna znižana stopnja
Poslanci SDS so prejšnji teden v parlamentarno obravnavo vložili predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV). S predlogom želijo stopnje DDV vrniti na predkrizno raven, saj so bile višje stopnje ukrep za čas krize, poleg tega pa želijo uvesti dodatno znižano stopnjo DDV, je na novinarski konferenci dejal poslanec SDS Andrej Šircelj.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta proračuna za leti 2018 in 2019
DZ je prejšnji teden sprejel spremenjeni državni proračun za leto 2018 in proračun za leto 2019 s spremljajočimi dokumenti. Čeprav proračuna v skladu z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu zasledujeta postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov, se načrtovani izdatki povečujejo, a počasneje od rasti prihodkov.

Novela zakona o visokem šolstvu
Včeraj je v veljavo stopila novela zakona o visokem šolstvu, ki vrača socialne pravice vsem študentom, ki so v začetku oktobra na podlagi 69. člena zakona ostali brez njih. Takšnih študentov je po podatkih ministrstva za izobraževanje okoli 600.

Učinkovitejše pravno varstvo pri javnem naročanju
Spremembe in dopolnitve > Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki bodo začele veljati 26. novembra, povečujejo učinkovitost javnega naročanja in zagotavljajo skladnost z novim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). Ena bistvenih novosti je informatizacija postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo ter drugimi sodelujočimi v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku. Novela prinaša bolj jasno in z instituti ZJN-3 skladno ureditev taks za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek ter zagotovitev primernejših in učinkovitejših pravnih sredstev za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila. Državna revizijska komisija bo poleg tega lahko sklicala ustno obravnavo, ki je namenjena predvsem temu, da lahko vsi vpleteni, ne samo na podlagi pisnih dokumentov, ampak tudi na podlagi konkretnih osebnih razlag, bolje predstavijo svoja stališča.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 21.11.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); 20.11.2017 veljavnost od: 20.5.2017, uporaba od: 20.11.2017 - sprememba
    • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1); veljavnost od: 20.5.2017, uporaba od: 20.11.2017 - sprememba
    • Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON; veljavnost od: 21.11.2017
    • Pravila borze; veljavnost od: 20.11.2017 - sprememba
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 18.11.2017
    • Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18-20); veljavnost od: 21.11.2017 - sprememba
    • Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest; veljavnost od: 22.11.2017 - sprememba
    • Uredba o cestninskih cestah in cestnini; veljavnost od: 22.11.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 64 in 65
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Poziv delodajalcem k izplačilu 13. plače
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pozvala delodajalce, da v skladu z določili kolektivnih pogodb in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja v novembru in decembru zagotovijo izplačilo 13. plač. Ob tem so delodajalce spomnili, da so izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja davčno razbremenjena.

Odprava geografskega blokiranja pri spletnem nakupovanju
Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so dosegli politični dogovor o odpravi neupravičenega geografskega blokiranja pri spletnem nakupu proizvodov ali storitev. Dogovor pomeni, da bodo evropski potrošniki lahko po spletu kupovali nove električne naprave, najemali vozilo ali rezervirali vstopnice za koncert na tujem tako kot doma.

Bruselj v Sloveniji znova ugotavlja tveganja proračunske neskladnosti
V Sloveniji še vedno obstajajo tveganja proračunske neskladnosti z evropskimi pravili, ugotavlja Evropska komisija v današnji oceni osnutka slovenskega proračunskega načrta za prihodnje leto. V skupini držav s tveganji iz preventivne faze procesa spremljanja javnih financ so poleg Slovenije še Belgija, Italija, Avstrija in Portugalska.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odlog davčne izvršbe
Upravno sodišče je tožbo davčnega zavezanca zavrnilo (UPRS Sodba I U 1300/2016-9) in v obrazložitvi pojasnilo, da o odlogu davčne izvršbe v zvezi z vloženo pritožbo zoper odmerno odločbo skladno s 87. členom ZDavP-2 finančni organ odloči izključno uradoma, in ne na zahtevo stranke. Enako velja za odločanje o zadržanju začete davčne izvršbe v zvezi z vloženo pritožbo zoper sklep o davčni izvršbi (154. člen ZDavP-2). Odlog izvršbe oziroma zadržanje začete izvršbe, o kateri odloča finančni organ uradoma, je po naravi stvari mogoč le ob vloženi pritožbi zoper odmerno odločbo oziroma ob vloženi pritožbi zoper sklep o davčni izvršbi, ne pa tudi v primeru pritožbe zoper upravni akt, s katerim se tožniku davek ne nalaga oziroma s katerim se davčna obveznost prisilno ne izterjuje, kot je to v obravnavanem primeru.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Podaljšan rok vračila SEPA z direktno obremenitvijo
UJP obvešča, da so objavljeni novi Splošni pogoji poslovanja s SEPA direktno obremenitvijo prek UJP, s katerimi se za banke rok za vračilo že izvršenega plačila SEPA z direktno obremenitvijo v medpodjetniški shemi B2B z dveh dni podaljša na tri dni. Sprememba začne veljati 14. decembra 2017.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
23.11.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2017:   1.604,38€
 
in neto plača:   1.047,14€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.601,74€
 
in neto plača za tromesečje:   1.046,14€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino oktober 2017 29,90 EUR Naročilo
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe PZDDV-1 in aktualna sodna praksa sodišča EU s področja DDV november 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Napotitev delavcev na delo v tujino
Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar Napotitev delavcev na delo v tujino, na katerem bodo predstavljene zakonske osnove, pomembne za pravilno napotitev delavca na delo v tujino. Velik poudarek bo podan novemu Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev, ki s 1. 1. 2018 prinaša nova pravila, pomembna za napotovanje delavcev na delo v tujino. Predstavljen bo vidik slovenske zakonodaje, ki ureja status napotenega delavca ter splošne opombe, na kaj je potrebno paziti v tujini oziroma kdaj je v tujini priporočljivo najeti lokalnega svetovalca. Seminar bo potekal v petek, 1.12.2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Irena Kamenščak.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.