c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2017, številka 46 / letnik IX.
 

Skladno s spremenjenim PZDDV-1, ki je stopil v veljavo 16.9.2017, se spreminjajo nabavna oziroma lastna cena blaga za donirano hrano, dovoljenje za vodenje davčnega skladišča in dovoljenje za pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila. Spremembe bo davčna svetovalka Natalija Kunstek predstavila tudi na jutrišnjem spletnem seminarju: Spremembe PZDDV-1 in aktualna sodna praksa Sodišča EU s področja DDV, na katerega se lahko še prijavite!

V osrednji davčni rubriki tega tedna izpostavljamo članek Razveselite zaposlene z davčno ugodnejšo božičnico, ki pojasnjuje izplačilo davčno ugodnejše božičnice.

Med sprejeto zakonodajo pa v današnjem tedniku opozarjamo na novosti: Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki bosta stopila v veljavo konec tedna, ter predlog pokojninske novele in spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov.

Uredništvo FinD-INFO vam želi prijetno branje!

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
GDPR določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kaj spreminja spremenjeni PZDDV-1?    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Skladno s spremenjenim PZDDV-1, ki je stopil v veljavo 16.9.2017, se spreminjajo tri področja, in sicer: nabavna oziroma lastna cena blaga za donirano hrano (38. člen), dovoljenje za vodenje davčnega skladišča (88. – 93. člen) in dovoljenje za pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila (162. – 164. in 166. člen).
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Register dejanskih lastnikov predvidoma še v tem mesecu
Slovenija bo na podlagi novembra lani uveljavljenega novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) predvidoma še ta mesec vzpostavila register dejanskih lastnikov, ki bo dodatno pripomogel k zagotavljanju transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem onemogočanju zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Razveselite zaposlene z davčno ugodnejšo božičnico
Približuje se čas obdarovanj, ko se lahko delodajalci odločijo tudi za izplačilo letos davčno ugodnejše božičnice.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ začel proračunsko razpravo
DZ je začel proračunsko razpravo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZPIRS1819). Gospodarska gibanja so ugodna in vlada po desetletju primanjkljajev lahko spet načrtuje proračunski presežek, kljub temu pa v veljavi še ostajajo nekateri v krizi sprejeti ukrepi. DZ bo z razpravo nadaljeval danes z obravnavo predloga zakona o izvrševanju obeh proračunov ter preostalih proračunskih dokumentov, glasovanje pa je napovedano za četrtek.

Predlog Zakona o spodbujanju investicij v zadnji fazi
Predlog Zakona o spodbujanju investicij, ki med drugim uvaja nov sistemski način spodbujanja naložb, je v zadnji fazi priprav, je ta teden v DZ pojasnil premier Miro Cerar. Predlog zakona prinaša izenačitev domačih in tujih investitorjev pri dodeljevanju spodbud za naložbe.

Predlog Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank vlada pošilja v DZ
Vlada je prejšnji teden prav tako potrdila predlog Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), ki predpisuje postopek sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti, ki sledi odločbi ustavnega sodišča.

Z novelo Zakona o revidiranju do bolj kakovostne revizije
Vlada je prejšnji teden določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju (ZRev-2), s katero se natančneje opredeljuje vloga pooblaščenih revizorjev, krepi njihovo neodvisnost in izboljšuje javni nadzor nad njimi ter posledično prispeva k večjemu zaupanju v to, da je delo revizorjev opravljeno strokovno in na visoki kakovostni ravni.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje spet kot pred letom 2013
DZ je prejšnji teden sprejel pokojninsko novelo, ki sta jo vložili koalicijski SD in DeSUS. V skladu z njo se bo čas prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje znova štel v pokojninsko dobo brez dokupa. Novela se bo začela uporabljati 1. januarja 2018.

Spremenjena uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov
Vlada je sprejela spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ta sledi novemu zakonu o vajeništvu, ki se bo začel uporabljati 3. decembra in uvaja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zakon o vajeništvu (ZVaj) v četrtem odstavku 20. člena določa najnižje mesečne zneske vajeniške nagrade (250 evrov za prvi letnik, 300 evrov za drugi letnik in 400 evrov za tretji letnik), zato se v Uredbi spreminjajo zneski plačil vajencem za obvezno praktično delo, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Enostavneje do gradbenega dovoljenja
Gradbeni zakon (GZ), ki bo stopil v veljavo 17. novembra 2017 in se začel uporabljati 1. junija 2018, je bil sprejet s ciljem skrajšanja postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, za katerega bo potrebna manj obsežna dokumentacija. Po novem ne bo več treba pridobiti gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov in za začasne objekte. Gradnja, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, se bo zaključila z uporabnim dovoljenjem, katerega bo pri vseh objektih, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivi na okolje, mogoče nadomestiti z izjavami projektanta, vodje gradnje in izvajalca. Večjo varnost za investitorje bo omogočilo obvezno svetovanje na upravnih enotah še pred vložitvijo zahtev za dovoljenja, poleg tega bo mogoče dobiti predodločbo glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki bo v nadaljnjem postopku zavezujoča (33. in 34. člen). Zakon naj bi zagotovil bolj učinkovit nadzor, med drugim z uvedbo obveznosti prijave začetka gradnje, pri kateri bo treba predložiti projekt za izvedbo ter o začetku del seznaniti inšpekcijo in upravne organe (63. člen). Za nadzor gradnje objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, bodo po novem pristojne občinske inšpekcije. GZ ureja možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj (117. člen) - za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1998, bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, pri čemer bo moral lastnik med drugim plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Urejanje prostora
S 17. novembrom bo stopil v veljavo nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki se bo začel uporabljati 1. junija 2018 in ureja vrsto rešitev za učinkovito urejanje prostora. Zakon med drugim prinaša mehanizem za usklajevanje pogosto nasprotnih javnih interesov v prostoru, in sicer bo v primerih, ko nastane kolizija javnih interesov in na strokovni ravni ni možno doseči usklajene rešitve, mnenje podajala novoustanovljena vladna komisija za prostorski razvoj, ki se bo posvetovala s prav tako novoustanovljenim prostorskim svetom. Zakon določa enoten postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena s konceptom celovitega dovoljenja ter uvaja institut lokacijske preveritve, prek katerega bo občina lahko prilagodila obliko in velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, dopustila individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in izvedbo dopolnilnih posegov v prostor, ali omogočila začasno rabo prostora. Občinski prostorski načrt bo po novem razbremenjen določenih vsebin - strateški del bo prešel v regionalni prostorski plan ali v občinski prostorski plan, ki bo obvezen le za mestne občine, izločila pa se bo tudi vsebina novo vpeljanega odloka o urejanju podobe naselij in krajine, ki bo urejal negradbene posege v prostor.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o tujcih (ZTuj-2); veljavnost od: 11.11.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT); veljavnost od: 11.11.2017, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 17.11.2017 - sprememba
    • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu; veljavnost od: 25.11.2017, uporaba od: 3.12.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 62 in 63
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Poziv k okrepitvi boja proti izogibanju plačila davkov
Evropski poslanci so finančne ministre držav EU in Evropski svet pozvali, naj okrepijo boj proti izogibanju plačevanja davkov. V razpravi, katere povod je bila objava Rajskih dokumentov, so ministrom očitali, da se ne smejo izgovarjati na pravila o zagotavljanju anonimnosti. Svet pa so pozvali, naj se ne izogiba odgovornosti.

Slovenija z drugo najvišjo rastjo industrijske proizvodnje v EU
Industrijska proizvodnja v območju evra se je septembra v primerjavi z avgustom po sezonsko prilagojenih podatkih skrčila za 0,6 odstotka, v EU pa za 0,5 odstotka. Na letni ravni je proizvodnja v uniji narasla za 3,6 odstotka, pri čemer je Slovenija zabeležila drugo najvišjo rast med članicami EU, kažejo včeraj objavljeni podatki Eurostata.

ESMA poziva k previdnosti pri zbiranju kapitala z digitalnimi valutami
Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) opaža izjemno povečanje primerov zbiranja kapitala z izdajo žetonov, katerih nakup se najpogosteje izvede z digitalnimi valutami. Vse vpletene tako pozivajo, naj skrbno preučijo, ali so njihove dejavnosti regulirane, vlagatelje pa, da so pri investiranju v te produkte previdni.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Institut samoprijave
Upravno sodišče (UPRS Sodba II U 371/2017-23) je ugodilo tožbi davčnega zavezanca in odločilo, da je izpodbijana odločba, s katero je davčni organ odmeril tožeči stranki dohodnino brez upoštevanja stroškov za prehrano in prevoz na delo, nepravilna in nezakonita. Upoštevaje stališče Vrhovnega sodišča RS (VSRS Sklep X Ips 63/2017), da se napoved vložena na podlagi samoprijave vsebinsko v ničemer ne razlikuje od pravočasno vložene davčne napovedi, je namreč ostalo dejansko stanje v tem delu nerazčiščeno. Zato je sodišče izpodbijano odločbo odpravilo in zadevo vrnilo davčnemu organu, da v ponovljenem postopku dejansko stanje dopolni z ugotovitvijo glede tega, v kakšni višini stroški dela, ki jih je uveljavljala tožeča stranka v davčni napovedi, znižujejo davčno osnovo in ob upoštevanju vseh ostalih podatkov, ki so potrebni za odmero davka in s katerimi razpolaga davčni organ, ugotovi pravilno davčno osnovo in dohodnino ponovno odmeri.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Kontrola REK obrazcev - polja M01 - M10
ZPIZ je v mesecu novembru 2017 vzpostavil dodatne logične kontrole na dopolnitvah oziroma popravkih podatkov na obračunu davčnega odtegljaja v rubrikah M01 do M10. Posledica tega je večje število napak na poročanih podatkih za mesec september 2017. Zavod bo na podlagi dopolnjenih kontrol ponovno kontroliral vse poročane podatke za obdobje od 1. 1. 2017 dalje.

Koktejl registrskih sprememb in poročanj
AJPES sporoča, da bodo na njihovih izpostavah v času od 6. do 20. novembra 2017 potekali dnevi odprtih vrat s predstavitvami za seznanitev poslovnih subjektov z novostmi AJPES. Obenem boste zavezanci seznanjeni tudi, kako lahko že od 19. novembra dalje vpišete dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
18.11.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2017:   1.613,62€
 
in neto plača:   1.051,73€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.602,98€
 
in neto plača za tromesečje:   1.045,45€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Na spletnem seminarju bomo predstavili spremembe PZDDV-1, ki je začel veljati 16.9.2017. Vendar pa se določbe, ki se nanašajo na pavšalno nadomestilo ter novi Priloga XII in Priloga XIII začnejo uporabljati 1. januarja 2018. Opozorili bomo tudi na nekatere obstoječe določbe ZDDV-1, ki v letu 2018 prenehajo veljati ter na najnovejšo sodno prakso sodišča EU s področja DDV (oprostitev stroškov prevoza pri uvozu, oprostitev dobave blaga znotraj skupnosti,…). Naročnik portalov FinD-INFO in IUS-INFO si lahko spletni seminar ogledate brezplačno!

Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe PZDDV-1 in aktualna sodna praksa sodišča EU s področja DDV 16. 11. 2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Delavnica o DDV, vključno z novostmi v letu 2017
Inštitut za računovodstvo vas vabi na enodnevno delavnico o DDV na kateri boste obravnavali zahtevnejše primere, povezane z DDV, tako s področja opravljanja storitev, dobav in pridobitev blaga, uvoza in izvoza… Poudarek bo na praktičnih primerih, kot tudi vpisovanju v davčne evidence in obrazce DDV-O, RP-O in PD-O. Delavnica bo potekala 29. novembra na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa jo bo Maja Dolinar Dubokovič.

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.