c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2017, številka 41 / letnik IX.
 

Točke VEM se bodo preimenovale v točke za podporo poslovnim subjektom, kot to določa novela > Zakona o poslovnem registru (ZPRS-1), ki hkrati spreminja tudi postopke in informacijske rešitve pri oddaji prijave, predloga ali druge vloge poslovnih subjektov za vpis v sodni register. Bistvene spremembe, ki jih prinaša novela ZPRS-1, izpostavljamo v današnji osrednji temi - V središču. Med zakonodajnimi novicami ne prezrite vladnega predloga novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki prevedeva vpeljavo informativnega izračuna za pravice iz javnih sredstev. Vabimo vas tudi k ogledu arhiva spletnih seminarjev, saj smo v zadnjih dneh obravnavali dve aktualni temi: Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino ter Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Informativni izračun za socialne pravice
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novelo ZPRS-1B do sprememb tudi pri delovanju točk VEM    
mag. Mojca Kunšek
   
Od 14. oktobra veljata noveli Zakona o sodnem registru (ZSReg-G) in Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B), ki spreminjata pristojnosti delovanja in poimenovanje točk VEM v točke »za podporo poslovnim subjektom«.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpravnina ob upokojitvi
Zaposleni se namerava v letošnjem letu starostno upokojiti in ga zanima, kakšna je višina ter kakšni so pogoji za izplačilo odpravnine. Ali je dopustno, da delodajalec delavcu ob upokojitvi izplača nižjo odpravnino, kot je določena z zakonom?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Finančna uprava z izterjavo praviloma začne v nekaj dneh po zapadlosti terjatve
Ministrstvo za finance je, zaradi pojavljanja določenih netočnih informacij v zvezi s postopki izvršbe, objavilo sporočilo, v katerem so pojasnili, da je bil od leta 2014 na področju učinkovitosti pobranih dajatev in obvladovanja davčnega dolga dosežen velik napredek v smeri povečanja prostovoljnega plačevanja dolga in tudi ažurnosti postopkov izvršbe.

FURS: Notranji trg
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Notranji trg (3. izdaja), v katerem so navedene spremembe glede dolgoročne izjave dobavitelja, če ta redno dobavlja pošiljke blaga in je status porekla blaga isti.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Nekatere pravice so nekoliko spremenjene
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju prenaša pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zakonsko raven. Pri tem pa so nekatere pravice nekoliko spremenjene, na nekaterih področjih se pravice širijo in rešujejo težave, ki so se v preteklosti pokazale v praksi.

Ponovno glasovanje o noveli ZKP-N
Vlada meni, da so očitki Državnega sveta glede novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) zmotni in neutemeljeni. V svojem mnenju pojasnjuje, da ključne rešitve predloga novele ZKP-N ne posegajo v pogoje za sodno preiskavo, na drugi strani pa prinašajo številne pozitivne ukrepe: krepijo osumljenčevo pravico do vpogleda v dokazno gradivo, uvajajo obvezno obrambo pri zaslišanju osumljenca pred državnim tožilcem in policijo v določenih primerih ter zagotavljajo, da sodišče ne more opreti sodbe zgolj na zaslišanje osumljenca ali priče pred državnim tožilcem in policijo.

Odbor za notranje zadeve skozi proračunska dokumenta za leti 2018 in 2019
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je kot zainteresirano delovno telo seznanil s predlogom sprememb poračuna za leto 2018 in predlogom proračuna za leto 2019. Poslanci večjih pripomb na proračunska dokumenta niso imeli, prav tako niso sprejeli nobenih predlogov dopolnil za odbor za finance.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj
Nov Zakon o kolektivih tožbah (ZKolT), ki bo začel veljati 21. oktobra in se začel uporabljati pol leta zatem, bo posameznikom, ki jih je oškodovalo isto podjetje ali organizacija, omogočil, da zoper to vložijo skupinsko tožbo. Kolektivna tožba lajša dostop do sodnega varstva zlasti v zadevah, v katerih je posamezna škoda tako majhna, da se potencialnim tožnikom ne bi zdelo vredno uveljavljati posamičnega zahtevka.

Povečanje pristojnosti inšpektorjev za delo
Kot del mini reforme trga dela je bila sprejeta novela > Zakona o inšpekciji dela, ki stopi v veljavo 21. oktobra. Spremembe in dopolnitve zakona prinašajo povečanje pristojnosti inšpektorjev v primeru, ko inšpektor za delo ugotovi, da se je delo opravljalo na podlagi pogodb civilnega prava ob podanih elementih delovnega razmerja. Inšpektor ob izdaji prepovedne odločbe izda še odredbo, da mora delodajalec delavcu v roku treh delovnih dni vročiti vsebinsko ustrezno pogodbo o zaposlitvi. V kolikor delodajalec ne spoštuje odredbe inšpektorja, je predvidena tudi denarna sankcija.

Hitrejša aktivacija pri iskanju nove zaposlitve
21. oktobra stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki določajo obveznost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka, z namenom čim hitrejše aktivacije posameznikov z vidika iskanja nove zaposlitve. Med drugim se dopolni 32. člen z novim tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom, ki določajo, da prejmejo nižje in srednje izobraženi prejemniki denarnega nadomestila spodbudo za zaposlovanje v višini 20 odstotkov (za največ 12 mesecev), v primeru, da v času upravičenosti sklenejo delovno razmerje s polnim delovnim časom in pod pogojem ohranitve zaposlitve za polni delovni čas. Med drugim je dodan tudi nov 65.a člen, ki v primeru kršitve obveznosti iz 129. člena zavarovancu zniža denarno nadomestilo za 30 odstotkov, vendar ne na manj kot 350 eurov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1); veljavnost od: 21.10.2017 - sprememba
    • Zakon o Vladi Republike Slovenije (ZVRS); veljavnost od: 21.10.2017 - sprememba
    • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot); veljavnost od: 21.10.2017, uporaba od: 21.4.2018 - sprememba
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 7.10.2017
    • Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del; veljavnost od: 7.10.2017 - sprememba
    • Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa; veljavnost od: 9.10.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 55
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nadzorniki finančnega trga opozarjajo na tveganja pri virtualnih valutah
Odbor za finančno stabilnost, v katerem so Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in ministrstvo za finance, opozarja na tveganja, ki jih prinaša kupovanje, hramba in vlaganje v virtualne valute. Te valute in njihovo izdajanje namreč niso sistemsko regulirane in nadzorovane.

FURS razširil seznam storitev v nagradni igri zbiranja računov
Na finančni upravi so razširili seznam storitev, ki prinašajo možnost za sodelovanje v žrebanju nagradne igre Vklopi razum, zahtevaj račun že samo z enim računom. Za posebno nagrado v višini 10.000 evrov se je mogoče odslej potegovati tudi z računom od obiska vedeževalcev in cvetličarn, kot tudi vožnje s taksijem.

IMF napoved letošnje rasti slovenskega BDP popravil na štiri odstotke
Mednarodni denarni sklad (IMF) v najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih Sloveniji za letos napoveduje štiriodstotno gospodarsko rast, kar je eno odstotno točko več kot v zadnji aprilski napovedi. V prihodnjem letu naj bi se rast upočasnila na 2,5 odstotka, kar je še vedno 0,2 odstotne točke več od aprilske napovedi.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Rok za izdajo odločbe
Tožnik je zoper odločbo Ministrstva za finance, ki je le delno ugodilo njegovi pritožbi na odločbo davčnega organa v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, vložil tožbo na Upravno sodišče, ki je tožbo zavrnilo (UPRS Sodba I U 176/2016-64). V obrazložitvi je pojasnilo, da po 141. členu ZDavP-2 od dneva začetka postopka do izdaje odločbe ne sme preteči več kot šest oziroma devet mesecev, če se davčna osnova ugotavlja z oceno. Vendar pa to ne pomeni, da je treba postopek ustaviti, oziroma da odločba ne bi smela biti izdana. Rok, ki ga za izdajo odločbe v davčnem inšpekcijskem nadzoru določa ZDavP-2, je enako kot rok za izdajo odločbe po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, instrukcijski in ne prekluziven, kot vztraja tožnik. To pa pomeni, da je odločba lahko izdana tudi po preteku predpisanega roka in da iz tega razloga ni nezakonita in da jo je kot takšno treba odpraviti.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2017:   1.593,10€
 
in neto plača:   1.039,55€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.603,00€
 
in neto plača za tromesečje:   1.045,12€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Brezplačen seminar za naročnike Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1 september 2017 29,90 EUR Naročilo
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino oktober 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Izplačevanje in obdavčitev povračil stroškov v zvezi z delom v zasebnem in javnem sektorju
Ali veste, v kakšni višini ste dolžni vašim zaposlenim izplačevati povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, kot so prehrana med delom, prevoz na delo, dnevnice, kilometrina, terenski dodatek, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ipd.? Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar, kjer boste obravnavali različne primere izplačil stroškov v zvezi z delom, pri katerih se v praksi pojavlja precej vprašanj, tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju. Seminar bo potekal v četrtek, 26.10.2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.