c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2017, številka 36 / letnik IX.
 

O obdavčitvi promocije zdravja na delovnem mestu smo že pisali, z novelo ZDoh-2R pa se je nekoliko spremenil vidik dohodnine, zato v osrednji temi pojasnjujemo, ali se v okviru izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu štejejo za boniteto izobraževanja in usposabljanja, ki jih delodajalec zagotovi zaposlenim?

Izpostavljamo tudi novelo Zakona o javnih agencijah (ZJA-A), ki naj bi uredila delovanje javnih agencij in je v javni razpravi le še do 8. septembra 2017.

Finančna uprava RS pa v drugi polovici septembra napoveduje poostrene nadzore nad delodajalci, ki ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost, in tudi opozarja na ponovno povečano število lažnih klicev, v katerih se oseba lažno predstavi za uradnega uslužbenca FURS. Svetujejo, da v tem primeru ne nakazujete denarja in takoj obvestite policijo.

Napovedujemo in vabimo vas tudi k prijavi na novi spletni seminar: Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1 in branju novosti, ki smo jih pripravili v današnjem tedniku!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za socialno varnost
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kdaj se plačila v okviru promocije zdravja na delovnem mestu obravnavajo kot boniteta po ZDoh-2?    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
O obdavčitvi promocije zdravja na delovnem mestu smo pisali že lani, in sicer v članku »Zakaj izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu z davčnega vidika ni nujno ugodno«. Z novelo ZDoh-2R, ki je začela veljati 1.1.2017, se nekoliko spreminja vidik dohodnine, zato o tem pišemo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Veljavnost kolektivne pogodbe
V pogodbah o zaposlitvi, pripravljenih še v času veljavnosti panožne kolektivne pogodbe, ki ne velja več, se izrecno sklicujejo na to kolektivno pogodbo, tako kot to zahteva Zakon o delovnih razmerjih. Ali je zaradi tega sklica kolektivna pogodba za delavce res še vedno zavezujoča, čeprav je vmes že prenehala veljati?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Z novelo ZJA do poenotenega delovanja vseh javnih agencij
Vse do 8. septembra je v javni razpravi predlog novele Zakona o javnih agencijah (ZJA-A), ki naj bi uredila delovanje javnih agencij na tistih segmentih njihovega delovanja na katere je opozorilo Računsko sodišče RS v revizijskem poročilu "Učinkovitost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov", št. 3264-3/2013/178 z dne 18. 5. 2015.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V DZ o trgu dela in centrih za socialno delo
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo danes obravnaval predloga novel zakona o inšpekciji dela in zakona o urejanju trga dela, ki sta del mini reforme trga dela, ter novele zakona o socialnem varstvu, ki prinaša reorganizacijo centrov za socialno delo.

Predlog Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili predlog novega, moderniziranega Zakona o varstvu potrošnikov. Obstoječi zakon (ZVPot) je bil sprejet že leta 1998 in je bil večkrat korenito spremenjen, zaradi česar je postal nepregleden. Predstavljene so nekatere bistvene novosti, ki jih prinaša predlog zakona.

Zahtevna pogajalska jesen med vlado in sindikati javnega sektorja
Pred vlado in sindikati javnega sektorja so naporna pogajanja, v katerih jih poleg dogovora o odpravi plačnih nesorazmerij čaka več odprtih vprašanjih. Vladna stran pa želi po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja ključne stvari dogovoriti že v septembru in do konca oktobra podpisati dogovore, da bi lahko zaključili s pripravo proračuna.

Podprli nadzor računskega sodišča nad Banko Slovenije
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je prejšnji teden podprl predlog dopolnitve zakona o Banki Slovenije, ki uvaja nadzor nad banko s strani računskega sodišča. Odbor je podprl tudi predlog dopolnitve zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, po katerem bodo lastništvo naložb SDH prenesli na državo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Postopke na točki eVem bodo odslej opravljali tudi strokovno-tehnični javni uslužbenci
Na podlagi spremembe > Pravilnika o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci, bodo od 9. septembra javni uslužbenci na strokovno-tehničnem delovnem mestu lahko opravljali tudi postopke na točki VEM.

Spremembe kolektivnih pogodb
Zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, je bilo v Uradnem listu št. 46/17 objavljenih več aneksov h kolektivnim pogodbam, ki spreminjajo določitev plačnih razredov nekaterih javnih uslužbencev.

Pravice do izplačila višje plače
Na podlagi drugega odstavka 13. člena ZSPJS sta se spremenili > Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter > Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Javni uslužbenci na spremenjenih delovnih mestih po prvi uredbi pridobijo pravico do izplačila višje plače 1. julija 2017, po drugi uredbi pa glede na uvrstitev v plačni razred 1. julija oziroma 1. oktobra 2017 (prehodna določba).

Za razvoj majhnih kmetij do 5.000 evrov pomoči
Od 2.9.2017 je v veljavi Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, ki ureja pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Namen ukrepa je izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij in njihov potencial za pridelavo, predelavo oz. trženje kmetijskih proizvodov ter povečati produktivnost in ekonomsko ter okoljsko učinkovitost. Posamezni upravičenci bodo lahko prek javnega razpisa prejeli do 5000 evrov enkratne nepovratne finančne pomoči, ki se bo izplačala v dveh obrokih.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih; veljavnost od: 2.9.2017
    • Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev; veljavnost od: 2.9.2017 - sprememba
    • Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva; veljavnost od: 3.9.2017, uporaba od: 1.1.2018
    • Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil; veljavnost od: 9.9.2017 - sprememba
    • Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Zakon o upravnem sporu (ZUS-1); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Zakon o sodnih taksah (ZST-1); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Zakon o nepravdnem postopku (ZNP); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba
    • Zakon o pravdnem postopku (ZPP); veljavnost od: 14.3.2017, uporaba od: 14.9.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 46 - 47
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Koriščenje olajšave za raziskave in razvoj lani upadlo
Število podjetij, ki koristijo davčno olajšavo za raziskave in razvoj, se je zadnja leta stalno povečevalo, podatki za lani pa kažejo na padec. V marsikaterem podjetju niso prepričani, ali so do te olajšave upravičeni, v pomoč so jim lahko smernice, ki so jih pripravili na Finančni upravi RS.

Slovenija julija z najvišjo rastjo trgovine na drobno v EU
Obseg trgovine na drobno v območju z evrom se je julija na mesečni ravni zmanjšal za 0,3 odstotka, v EU pa za 0,2 odstotka. Glede na julij lani pa je po sezonsko prilagojenih podatkih v območju z evrom porasel za 2,6 odstotka in v EU za 2,7 odstotka. Slovenija je tako na mesečni kot na letni ravni beležila najvišjo rast med državami članicami.

Pol milijona evrov za lažje napovedovanje potreb na trgu dela
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev spletnega portala eVŠ. Skupna višina sredstev za izvedbo projekta znaša 500.000 evrov, 400.000 evrov prispeva Evropski socialni sklad.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odpoved pravici do regresa
Tožnik se je pritožil zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za obračun regresa za letni dopust v višini 783,00 evrov bruto, ker se je zmotno oprlo na trditev toženke, da je podpisal sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi z navedbo, da so med njima poravnane vse obveznosti. Višje sodišče je njegovi pritožbi ugodilo (VDSS Sklep Pdp 800/2016), izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje. V obrazložitvi je pojasnilo, da se tožnik v sporazumu o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ni mogel veljavno odpovedati vtoževanemu regresu za letni dopust niti vtoževanim razlikam v plači, ki so mu bile od plače odtegnjene brez njegovega pisnega soglasja, kot to zahteva drugi odstavek 136. člena ZDR-1.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
OPOZORILO: Spet povečano število lažnih klicev
Finančna uprava RS je v zadnjih dneh ponovno zaznala več primerov poskusov goljufive poslovne prakse, v katerih se osebe lažno predstavljajo za uradne uslužbence Finančne uprave RS in obljubljajo večjo vsoto denarja proti vnaprejšnjemu plačilu na roke. FURS svetuje, da ne vplačujte denarja in takoj obvestite policijo.

Podaljšanje roka za prijavo posledic suše v letu 2017 do 8. septembra
Škoda se prijavi na obrazcu 2, ki ga je mogoče dobiti na spletni strani ali v sprejemni pisarni pristojne občine. Oškodovanci morajo izpolnjen in podpisan obrazec oddati v sprejemni pisarni pristojne občine, in sicer osebno. Upoštevane bodo tudi vloge, prispele po pošti, s poštnim žigom 8. september. Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev so na voljo pristojne kmetijske svetovalne službe.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v septembru  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,22%
 
 
 
Inflacija v avgustu 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,2%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2017:   1.062,21€
 
in neto plača:   1.045,06€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.602,36€
 
in neto plača za tromesečje:   1.044,65€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je stopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali po novem ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1 28. 09. 2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Delavnica o DDV, vključno z novostmi v letu 2017
Inštitut za računovodstvo vas vabi na enodnevno delavnico o DDV, kjer bodo obravnavali zahtevnejše primere, povezane z DDV, področja opravljanja storitev, dobav in pridobitev blaga, uvoza in izvoza. Poudarek bo na praktičnih primerih, vpisovanju v davčne evidence in obrazce DDV-O, RP-O in PD-O. Reševali bodo tudi konkretne primere slušateljev. Delavnica bo potekala v torek, 19.9.2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa jo bo predavateljica Maja Dolinar Dubokovič.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.