c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2017, številka 08 / letnik IX.
 

V osrednji temi današnjega tednika povzemamo pomembnejše določbe ZDDPO-2 o priznavanju odhodkov za namene izračunavanja davčne osnove za DDPO, saj se bliža rok za oddajo obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Med davčnimi temami izpostavljamo še strokovni članek glede priprave davčnega obračuna pri prenosu dejavnosti. Finančna uprava pa poziva davčne zavezance k vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala, obresti, dividend in IFI, saj je rok za oddajo le še do konca meseca. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Davčno priznani odhodki za DDPO v letu 2016    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Bliža se rok za oddajo obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), zato v nadaljevanju povzemamo pomembnejše določbe ZDDPO-2 o priznavanju odhodkov za namene izračunavanja davčne osnove za DDPO.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Novosti izdelave in predložitve letnega poročila samostojnih podjetnikov
Pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 bodo tudi podjetniki morali upoštevati zadnje spremembe > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Temeljna novost pri predložitvi letnega poročila so poenoteni obrazci bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse vrste poslovnih subjektov. Pravne osebe (razen pravnih oseb javnega prava) bodo odslej predložile podatke odslej v evrih s centi, kar je usklajeno s predložitvijo podatkov za davčni organ.

Pogodba ali račun
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje za podjetje, ki ima sklenjeno sponzorsko pogodbo z različnimi klubi (nogometno društvo, košarkarski klub). Nekateri klubi so davčni zavezanci, drugi ne. Enkrat letno jim nakažejo določen znesek in sprašujejo, ali morajo za to nakazilo izstaviti račun ali je za knjiženje dovolj pogodba?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčni obračun pri prenosu dejavnosti s podjetnika na podjetnika prevzemnika
V skladu z 72.a členom ZGD-1 lahko podjetnik v času svojega življenja prenese podjetje na drugo fizično osebo (podjetnik prevzemnik). V praksi se največkrat pojavljajo situacije, ko podjetnik zaradi upokojitve prenese dejavnost na družinskega člana. Če so izpolnjeni vsi pogoji v skladu z 51. členom ZDoh-2, se lahko prenos dejavnosti šteje za davčno nevtralen prenos. Davčno nevtralni prenos podjetnik priglasi pri pristojnem davčnem uradu, tako kot to določa 303. člen ZDavP-2.

FURS: Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
Finančna uprava je objavila seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo od 1. 1. 2017, ter seznam v Sloveniji ratificiranih mednarodnih pogodb, ki še ne veljajo in se ne uporabljajo.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Sprejet je zakon o čezmejnem izvajanju storitev
DZ je v ponedeljek sprejel zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki med drugim predvideva preprečevanje zlorab na področju napotitve delavcev v tujino. Največ dilem je bilo povezanih z bremeni podjetij. V delu opozicije so namreč prepričani, da zakon neupravičeno kaznuje vse obrtnike in bo povzročil gospodarsko škodo.

Nov zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu
Prav tako je bil v DZ sprejet zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu. Zakon omogoča dodatno racionalizacijo odločanja pristojnih organov v postopkih overjanja javnih listin, lažje uveljavljanje pravic strank ter uresničevanje načela hitrosti in ekonomičnosti postopka.

Novela zakona o trgu finančnih instrumentov
Sprejeta je novela zakona o trgu finančnih instrumentov, s katero se natančneje določa, kdo lahko hrani in vodi vrednostne papirje za račun strank kot samostojno dejavnost. S tem se želi preprečiti, da bi te storitve opravljale tudi osebe, ki niso pod nadzorom ATVP in niso vključene v sistem jamstva za terjatve vlagateljev.

Spremembe financiranja skupnih občinskih uprav
Spremembe financiranja občin, ki jih pripravljajo na ministrstvu za javno upravo, posegajo tudi na področje skupnih občinskih uprav, vendar je predlagana rešitev pri občinskih zastopnikih naletela na nasprotovanje. Tako so se minuli teden predstavniki ministrstva na to temo sestali s predstavniki združenj občin, z namenom, da bi predlog v tem delu popravili.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ukrepi kmetijske politike za letos
Od 18. februarja velja Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017, ki določa postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom ter pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike, vključno s kontrolami in upravnimi kaznimi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne kazni za neposredna plačila ter različne ukrepe. V njej je določeno tudi zbiranje podatkov o posebnih kulturah za namen ugotavljanja katastrskega dohodka posebnih kultur za izvajanje zakonov o dohodnini in o davčnem postopku. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pa bo na podlagi te uredbe od 27. februarja do 6. maja zbirala vloge za kmetijske subvencije. Zbirno vlogo morajo oddati vsi upravičenci, ki uveljavljajo kakršnekoli ukrepe kmetijske politike.

Začetek veljavnosti mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Kazahstanom
V uradnem listu RS-MP 1-3/2017 (RS 7/2017) je bilo objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BKZIDO). Konvencija je začela veljati 30.12.2016. V skladu z določbami drugega odstavka 28. člena se Konvencija uporablja v zvezi z davki, odtegnjenimi pri viru, za dohodek, dosežen 1. januarja 2017 ali po njem in v zvezi z drugimi davki za davke, obračunane za obdobje, ki se začne 1. januarja 2017 ali po njem.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 7 - 8
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Sklad za nakupe slabih bančnih posojil s soglasji za delovanje
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je dala vsa potrebna soglasja za začetek delovanja slovenskega sklada, ki se bo ukvarjal z nakupi slabih bančnih posojil. Sklad, ki ga je sicer ustanovil Alpen Invest in še išče upravljalce, pa tudi vlagatelje, naj bi predvidoma zaživel v roku enega meseca.

Črni seznam davčnih oaz
Finančni ministri EU so včeraj v Bruslju pregledali napredek pri vzpostavljanju evropskega črnega seznama davčnih oaz, ki naj bi bil nared do konca tega leta in ki velja za pomemben mejnik v boju proti davčnim zlorabam.

Javni razpis za garancije za posojila s subvencijo obrestne mere
Slovenski podjetniški sklad je v uradnem listu št. 8/2017 objavil javni razpis za garancije za bančna posojila s subvencijo obrestne mere z oznako P1 plus 2017. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo 84,5 milijona evrov garancij in 7,5 milijona evrov za subvencioniranje obrestne mere.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Obročno plačilo davčnega dolga
V konkretnem primeru je bilo po ugotovitvah pristojnih davčnih organov prve in druge stopnje o enaki zahtevi tožnika, za obročno plačilo davčnega dolga in na isti pravni podlagi že (večkrat) odločeno. Kot ugotavlja sodišče tožnik ugotovitvi, da je bila o njegovem zahtevku že večkrat odločeno in da je bila izdana tudi že zavrnilna odločba, tudi v tožbi ne ugovarja, tako kot tudi ne ugovarja nadaljnji ugotovitvi davčnih organov, po kateri se pravno in dejansko stanje, na katero se opira zahtevek, od omenjene odločitve naprej ni spremenilo. Sodišče po pregledu spisov in izpodbijanega sklepa tudi ni našlo nepravilnosti, na katere pazi po uradni dolžnosti, zato je tožbo na podlagi 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo (UPRS sodba I U 352/2016).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Nova različica programa Silvester Fineus
Na portalu eDavki je bila objavljena nova različica programa Silvester Fineus 8.0.0.6. Na voljo je za pripravo obračunov za obdobja obračuna od vključno 1. januarja 2016. Vložitev obračuna, pripravljenega v tej različici, je prek eDavkov možna od 16. februarja 2017.

Zahtevek za vračilo DDV, plačanega v Italiji obvezno s prilogo
FURS je posredovala sporočilo pristojnega organa Republike Italije, da bodo pri vseh zahtevkih za vračilo DDV (obrazec VATR APP), vloženih od vključno 16. 2. 2017 dalje zahtevali obvezno prilogo - kopije vseh računov, na podlagi katerih davčni zavezanci zahtevajo vračilo DDV v njihovi državi. V primeru, da davčni zavezanec k zahtevku ne bo priložil vseh prilog, bo pristojni organ Republike Italije zahtevek zavrnil zaradi tehnične napake na obrazcu VATR-APPE.

Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil za leto 2016
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo po javni objavi letnega poročila na spletnem portalu plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 23.2.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 28.2.2017> AJPES: Letno poročilo za pravne osebe javnega prava - predložitev
    • 28.2.2017 > AJPES: Letno poročilo za nepridobitne organizacije - predložitev
    • 28.2.2017 > FURS: Napoved dohodnine od obresti za leto 2016 na obrazcu
    • 28.2.2017 > FURS: Napoved dohodnine od dividend za leto 2016 na obrazcu
    • 28.2.2017 > FURS: Napoved dohodnine od kapitalskih dobičkov za leto 2016 na obrazcu
    • 28.2.2017 > FURS: Napoved dohodnine od oddajanja premoženja v najem za leto 2016 na obrazcu
    • 28.2.2017 > FURS: Napoved dohodkov od odsvojitve IFI za leto 2016 na obrazcu

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2016:   1.653,67€
 
in neto plača:   1.074,27€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.636,51€
 
in neto plača za tromesečje:   1.060,63€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Priprava letnega poročila za leto 2016 December 2016 29,90 EUR Naročilo
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije January 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Samostojni podjetnik – od A do Ž
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar, na katerem boste dobili odgovor na vprašanje - Ustanoviti s.p. - da ali ne?, ki bo ponudil praktične nasvete in konkretne odgovore za razjasnitev vaših želja in problemov. Seminar bo v sredo, 8. marca na Brezovici pri Ljubljani, predavateljica je Vesna Bartolj Maver.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.