c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2017, številka 02 / letnik IX.
 

Ministrstvo za finance je sporočilo, da ostaja višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti nespremenjena in znaša 8 odstotkov. V osrednjo temo današnjega tednika postavljamo prave in neprave oprostitve po ZDDV-1. Izpostavljamo pa tudi vrsto pojasnil finančne uprave, ki so jih objavili na spletni strani v začetku letošnjega leta. Vabimo vas na novo razpisan spletni seminar - Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini - primer Nemčije, ki bo 26. januarja 2017. Vabljeni k branju današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Za prenos premoženja z računov pri KDD čas še do aprila
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Prave in neprave oprostitve po ZDDV-1    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Pri oproščenih transakcijah razlikujemo med tako imenovanimi nepravimi in pravimi oprostitvami. V nadaljevanju pojasnjujemo razliko med njimi in podajamo obseg pravih oprostitev.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
V letu 2017 več plačanih dni očetovskega dopusta
Očetje bodo imeli na voljo skupno 25 dni plačanega očetovskega dopusta in 25 dni neplačanega očetovskega dopusta.

Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja za delo v tujini
Finančna uprava je v novo izdanem pojasnilu - Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve, z dne 10.1.2017 - opredelila spremembe glede uveljavljanja stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja, ki ga zavezanec prejema za delo v tujini od 1.1.2017.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ureditev prodaje blaga na daljavo znotraj Evropske unije
O prodaji blaga na daljavo oziroma pošiljčnih poslih govorimo, kadar dobavitelj (sam ali druga oseba za njegov račun) odpošlje blago iz ene države članice v drugo državo članico osebi, ki ni davčni zavezanec (t.i. končnemu kupcu), oziroma davčnemu zavezancu, katerega pridobitve blaga znotraj Unije niso predmet DDV. Najpogostejše oblike pošiljčnih poslov so prodaja blaga preko spleta in telefona ter TV prodaja in kataloška prodaja.

Prodaja premičnin
Lastnik in direktor podjetja je kot fizična oseba kupil večjo količino blaga na dražbi stečaja. Zdaj bi rad blago kot fizična oseba prodal v svoje podjetje po višjih cenah. Blago bi knjižil na podjetju kot zalogo, terjatev do sebe kot fizične osebe bi kompenziral s kreditom, ki ga je dobil od podjetja. Ali bo potreboval status samostojnega podjetnika in kakšne dajatve bo moral plačati?

FURS: Več objavljenih pojasnil
Finančna uprava je v začetku letošnjega leta pripravila več pojasnil v obliki - Podrobnejši opis, ki smo jih objavili na portalu FinD-INFO:
    • Olajšava za investiranje (1. izdaja) obravnava uveljavljanje olajšave za investiranje v skladu s 55.a členom ZDDPO-2 oz. 66.a členom ZDoh-2;
    • Prenehanje opravljanja dejavnosti (1. izdaja) pojasnjuje davčne posledice prenehanja opravljanja dejavnosti;
    • Davčna izvršba (3. izdaja) s spremembo, da se lahko dolžnika opomni tudi preko aplikacije eDavki ter še vedno po pošti ali po telefonu;
    • Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve (3. izdaja) pojasnjuje spremembe glede uveljavljanja stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja, ki ga zavezanec prejema za delo v tujini od 1.1.2017;
    • Obvestilo za zavezance glede pridobitve tujega potrdila o rezidentstvu ob odhodu iz Republike Slovenije (1. izdaja) s pojasnili pri pridobivanju ustreznih dokazil o rezidentstvu iz tujine;
    • Obdavčitev z davkom od premoženja (3. izdaja) z valoriziranimi zneski za odmero davka od premoženja za leto 2017;
    • Odlog in obročno odplačevanje davka - poslovni subjekti (4. izdaja) s pojasnili glede poenostavljene prisilne poravnave;
    • Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka - fizične osebe (5. izdaja) s spremembo zneska minimalnega dohodka pri uveljavljanju odpisa, delnega odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja davka
    • Koncesijska dajatev od prirejanja iger na srečo (2. izdaja) z računovodsko obravnavo koncesijske dajatve od prirejanja iger na srečo (KIDS);
    • Samoprijava (3. izdaja) s pojasnilom, da se institut samoprijave ob izpolnitvi davčne obveznosti poveča za obresti s 3% letno obrestno mero;
    • Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost (5. izdaja) s spremembami plačil prispevkov za izplačila dohodkov iz del. razmerja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2017
ZPIZ je sporočil, da se v skladu z veljavnim Pravilnikom o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 ne spreminja meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je zavod glavni izplačevalec. Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin višjih od 1.095,15 evra z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.

Pripravljen predlog novele zakona o financiranju občin
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o financiranju občin. Potem ko so ga v teh dneh predstavili vodstvom občinskih združenj, naj bi zakonski predlog poslali v javno razpravo. Ministrstvo med drugim predlaga spremembe v postopku določitve povprečnine.

Vlada podrobneje ureja trg finančnih instrumentov
Vlada je prejšnji teden sprejela predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov in ga po skrajšanem postopku poslala v DZ. Med novostmi vlada izpostavlja opredelitev ukrepov nadzora Agencije za trg vrednostnih papirjev zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga. Določa tudi globe, ki jih lahko izreče agencija.

Zahtevek po vračilu preveč izplačane plače neutemeljen
Po prehodu v nov plačni sistem v letu 2008 je prišlo tudi do nepravilnih prevedb, zaradi česar so delodajalci od javnih uslužbencev kasneje terjali vračilo preveč izplačanih plač. V enem od takih primerov je zdaj Vrhovno sodišče RS zahtevek delodajalca zavrnilo kot neutemeljen.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, ki jo Ministrstvo za finance objavi dvakrat letno, upoštevaje podatek EBC na dan 31. december 2016, znaša 8 odstotkov in ostaja nespremenjena.

Način in oblike sporočanja informacij o finančnih računih finančni upravi RS
Od 1. januarja so v veljavi spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku , ki v poglavju III.A vsebuje določbe glede načina in oblike sporočanja informacij o finančnih računih na podlagi 255.f člena ZDavP-2. V 85.a členu pravilnika je tako določeno, da finančna institucija Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporoča informacije o finančnih računih, te informacije sporoča v elektronski obliki v skladu z navodilom, ki je Priloga 20 pravilnika. S 85.b členom pa je poročevalskim finančnim institucijam Slovenije dana možnost, da lahko uporabijo storitve tretjih oseb kot ponudnikov storitev pri izpolnjevanju obveznosti iz III.A poglavja četrtega dela ZDavP-2, pri čemer o tem predhodno obvestijo finančno upravo.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 14.1.2017, uporaba od: 1.2.2017 - sprememba
    • Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti; veljavnost od: 7.1.2017 - sprememba
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke; veljavnost od: 7.1.2017, uporaba od: 1.2.2017

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 1
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS čaka prve napovedi za odmero davkov letos
Z novim davčnim letom se začenja tudi sezona oddajanja napovedi za odmero davkov. Napovedi za odmero dohodnine zavezancem ni treba vlagati že več let, kar pa ne velja za vrsto drugih prihodkov. V prihodnjih tednih bo tako treba prijaviti prihodke od najemnin, kot tudi lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke.

FURS bo iz tujine prejela podatke o finančnih računih
V skladu z napovedmi bo jeseni stekla avtomatična izmenjava podatkov o finančnih računih, ki jih imajo državljani članic EU in OECD odprte v tujini. O odprtju računa v tujini so sicer zavezanci dolžni seznaniti Finančno upravo RS že sami, sicer jim grozi kazen.

Za odpravo konfliktov na delovnem mestu evropska sredstva
Projekt Odpravimo konflikte na delovnem mestu - ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem bo podprt z evropskimi sredstvi. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč izdala odločitev o podpori 1,9 milijona evrov vrednega projekta - 1,5 milijona evrov bo evropskih.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Razlogi za izbris iz sodnega registra brez likvidacije
Upnik A. d.d. se je pritožil zoper sklep sodišča prve stopnje, ki je sklenilo, da se ugovori upnikov zavrnejo in da pri subjektu vpisa M. d.o.o. obstaja razlog za izbris iz sodnega registra brez likvidacije. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSK sklep Cpg 292/2013) in potrdilo prvostopenjski sklep. V obrazložitvi je pojasnilo, da se pravna oseba izbriše iz sodnega registra brez likvidacije: če je prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila svoje obveznosti, ali če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register, ali če obstajajo drugi zakonski pogoji za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije (prvi odstavek 427. člena ZFPPIPP). Ti izbrisni razlogi so samostojni in med seboj neodvisni, kot je pravilno zaključilo sodišče prve stopnje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Spremembe na REK 1, vrsta dohodka 1152
Finančna uprava je v zvezi s poročanjem podatkov o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost dopolnila navodilo. Na obrazcu REK-1 se za del izplačila do 70 % povprečne plače uporabi šifra 1152, za presežni del pa šifra 1151. Na individualnem REK obrazcu delodajalci v primeru izplačila vrste dohodka 1151 izberejo vrsto dohodka 1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi delom. V obeh primerih izplačil pa na individualnem REK obrazcu delodajalci izpolnijo tudi polja M.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 19.1.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.1.2016 > AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - IV. četrtletje 2016

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2016:   1.567,99€
 
in neto plača:   1.020,40€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.565,85€
 
in neto plača za tromesečje:   1.019,66€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Na spletnem seminarju bo predavateljica podala vrsto praktičnih napotkov za slovenska podjetja, ki opravljajo ali nameravajo opravljati čezmejne storitve z napotenimi delavci v Nemčiji ob upoštevanju določil slovenskega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki se bo predvidoma začel uporabljati 2018.

Za naročnike portala FinD-INFO, IUS-INFO in EDUS je ogled brezplačen - VABLJENI K PRIJAVI!

Napovedani spletni seminarji
Mateja Babič
Brezplačen seminar za naročnike Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci v tujini – primer Nemčije 26.1.2017 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kaj moramo vedeti pri pripravi DDPO obračuna in novosti 2017
Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Kaj moramo vedeti pri pripravi DDPO obračuna in novosti 2017, ki bo izveden 18. januarja v Kopru, 20. januarja v Mariboru in 27. januarja na Brezovici pri Ljubljani. S pomočjo praktika se boste izognili pastem pri pripravi DDPO obračuna. Predavateljica je mag. Rosana Dražnik.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.