c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2016, številka 43 / letnik VIII.
 

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1l) se spreminja nabor družb, ki bodo morale za poslovno leto 2016 pripraviti konsolidirana letna poročila. V današnji osrednji temi pojasnjujemo, kako se pripraviti na prvo poročanje po MSRP. Novela ZGD-1I pa narekuje tudi novosti pri predložitvi letnega poročila 2016, ki vam jih bomo razkrili na razpisanem spletnem seminarju: Posebnosti in novosti, ki jih bo treba upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 - ta bo 10. novembra 2016 ob 13. uri. Vabljeni k prijavi na spletni seminar in branju današnjega tednika.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Spremembe pri obročnem plačevanju prekrškovnih terjatev po noveli ZP-1J
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Kako se pripraviti na prvo poročanje po MSRP    
Aleksandra Petejan
   
Skladno s prenovljenim ZGD-1l morajo podjetja od 1.1.2016 za potrebe izvedbe konsolidiranih računovodskih izkazov obvezno uporabiti MSRP.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Konsolidirana letna poročila 2016 bo treba pripraviti skladno z MSRP
Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1l), je zakonodajalec v slovenski pravni red implementiral določbe Direktive Sveta 2013/34/ EU, s katero se v 56. členu ZGD-1 spreminja nabor družb, ki bodo morale za poslovno leto 2016 pripraviti konsolidirana letna poročila.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Četrto splošno mnenje o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj - popravek
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ponovno vzpostavilo delovanje spletne strani MGRT o davčnih olajšavah za raziskovalno razvojno dejavnost in objavilo popravek svojega četrtega splošnega mnenja o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

Storitve v zvezi z nepremičninami in DDV po 1.1.2017 (1. del)
V skladu s 47. členom Direktive o DDV (v nadaljevanju Direktiva) oziroma 27. členom ZDDV-1 je kraj obdavčitve storitev, ki so povezane z nepremičnino, kjer se nepremičnina nahaja. Z namenom večje usklajenosti, učinkovitosti in zanesljivosti je bila sprejeta Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011, ki jo spreminja Izvedbena uredba št. 1042/2013 (v nadaljevanju Uredba). Določbe Uredbe v zvezi s krajem obdavčitve storitev v zvezi z nepremičninami stopijo v veljavo 1.1.2017.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Kmetje imajo le do konca oktobra čas, da priglasijo vrsto obdavčitve v letu 2017
V skladu z določbami Pravilnika o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, zavezanec pri davčnem organu z obrazcem priglasi ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ki ga predloži do 31. oktobra tekočega leta.

Vlada sprejela opredelitev glede razlage določb direktive o skupnem sistemu DDV
Vlada je na zadnji redni seji sprejela opredelitev Republike Slovenije glede razlage določb 184. do 186. člena Direktive Sveta 2006/112/ES in predlaga, da Sodišče EU na vprašanje Vrhovnega sodišča RS v zadevi C-396/16 (T-2) odgovori, da znižanje obveznosti na podlagi pravnomočno potrjene prisilne poravnave iz postopka v glavni stvari pomeni spremembo dejavnikov, uporabljenih za določitev zneska, ki se odbije.

Poslanci sprejeli zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Poslanci so prejšnji teden sprejeli nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki uradu za preprečevanje pranja denarja prinaša inšpekcijska pooblastila. Poleg tega se z novim zakonom vzpostavlja tudi register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastnik podjetja.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novosti, ki jih prinaša novela Zakona o davčnem postopku –ZDavP-2J
Spremembe in dopolnitve > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki so začele veljati 22. oktobra, uporabljati pa se bodo začele 1. januarja, prinašajo vrsto novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Finančna uprava RS je podala kratko informacijo o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2J in jo objavljamo v nadaljevanju.

Višina osnovnega zneska minimalnega dohodka od julija 2016
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2016, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2016 znaša 292,56 eurov. Usklajen znesek se uporablja od 1. avgusta 2016.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati:
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 22.10.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre); veljavnost od: 21.10.2016, uporaba od: 1.8.2016 - sprememba
    • Zakon o kazenskem postopku (ZKP); veljavnost od: 21.10.2016 - sprememba
    • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 22.10.2016 - sprememba
    • Zakon o dedovanju (ZD); veljavnost od: 22.10.2016 - sprememba
    • Pravilnik o določitvi ozemelj, ki uporabljajo ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa Direktiva Sveta 2003/48/ES; veljavnost od: 22.10.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Pravilnik o obliki in načinu dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti; veljavnost od: 22.10.2016, uporaba od: 1.1.2017 - sprememba
    • Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2016; veljavnost od: 21.10.2016, uporaba od: 1.8.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 65 - 66
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
ECB tudi tokrat brez sprememb obrestnih mer
Svet Evropske centralne banke (ECB) se prejšnji teden na zasedanju pričakovano ni odločil za spremembe obrestnih mer, prav tako ni spreminjal stimulativnega programa odkupovanja obveznic. Ključna obrestna mera za območje evra tako ostaja pri nič odstotkih, program odkupovanja obveznic pa bo trajal najmanj do konca marca prihodnje leto.

Povprečni prejemki uprav in nadzornih svetov najvišji v bankah
Povprečni bruto prejemki članov uprav v javnih delniških družbah so v letu 2015 znašali 160.568 evrov. Njihova višina je bila povezana z velikostjo družbe in uspešnostjo poslovanja. Še višji so bili povprečni prejemki članov uprav bank in hranilnic, 183.504 evrov bruto, medtem ko so bili v zavarovalnicah za 40.000 evrov nižji od te številke.

V največjih poslovnih skupinah za tretjino več dobička, a manj prihodkov
Največje poslovne skupine so lani ustvarile več dobička, medtem ko so se jim prihodki od prodaje zmanjševali in nadaljevali trend iz 2014, ko so prihodki upadli za 1,5 milijarde evrov. Po poročanju Dela so lani skupine ustvarile za še 600 milijonov manj prihodkov od prodaje, na vrhu ostajata Petrol in Krka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Elektronsko vlaganje pisanj
Na podlagi 123.a člena ZFPPIPP mora odvetnik, ki zastopa stranko v postopku zaradi insolventnosti, prijavo terjatev in druge vloge stranke vložiti v elektronski obliki, podpisano z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (prvi odstavek 123.a člena ZFPPIPP). Če vloga iz prvega odstavka tega člena ni vložena v elektronski obliki, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolni vlogi in jo je treba zavreči (drugi odstavek 123.a člena ZFPPIPP). Navedena določba brez izjeme velja tudi v postopku osebnega stečaja (glej 383. člen ZFPPIPP), zato je višje sodišče v zadevi VSL sklep Cst 292/2016 odločilo, da se pritožba, vložena po pooblaščencu dolžnice, zavrže.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
FURS bo do konca leta poostrila nadzor nekaterih dejavnosti
Finančna uprava RS od druge polovice oktobra izvaja poostrene nadzore svečarjev, cvetličarjev in vrtnarjev. Nadzori se opravljajo tako v okolici pokopališč, kjer se nadzirajo tudi stojnice s hrano ali drugimi izdelki, ter na drugih lokacijah, kjer se prodajajo ti izdelki.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 31.10.2016> AJPES: Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov - III. četrtletje 2016
    • 31.10.2016> AJPES: Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2016

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2016:   1.571,30€
 
in neto plača:   1.023,28€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.561,86€
 
in neto plača za tromesečje:   1.017,59€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
Minimalni dohodek (od 1.7.2016):   292,56€
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Novela ZGD-1I spremenjeni Slovenski računovodski standardi so omogočili poenotenje bilančnih shem za vse vrste poslovnih subjektov, razen za pravne osebe javnega prava. Na spletnem seminarju bo predstavljene spremenjene določbe na področju predložitve letnih poročil, način in obseg letnega poročila in druge poročevalske obveznosti ter dileme opredeljevanja do velikosti in poročanja, do katerih lahko prihaja v praksi.

Spletni seminar je za naročnike portala FinD-INFO brezplačen, nenaročniki se lahko prijavite po promocijski ceni 29,90€!

Napovedani spletni seminarji
mag. Mojca Kunšek
Brezplačen seminar za naročnike Posebnosti in novosti, ki jih bo potrebno upoštevati pri predložitvi letnega poročila za leto 2016 10.11.2016 13:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kako brez zapletov izpeljati postopek oddaje javnega naročila po ZJN-3
GV Založba vabi 9. novembra na izobraževanje, na katerem boste spoznali, kako pri javnih naročnikih skrbite za izvedbo postopkov javnega naročanja. Izobraževanje je namenjeno tistim, ki pri javnih naročnikih skrbite za izvedbo postopkov javnega naročanja, ali ste člani naročnikovih strokovnih komisij in obravnavate zahtevke ponudnikov v postopkih oziroma pri uveljavljanju pravnega varstva. Izobraževanje je zasnovano izrazito praktično, z obravnavanjem konkretnih primerov in vprašanj.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.