c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2016, številka 40 / letnik VIII.
 

Danes se bo Državni zbor na izredni seji seznanil s predlogom državnega proračuna za prihodnji dve leti. Medtem je prejšnji teden državni svet izglasoval odložilni veto na novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki s 1. januarjem 2016 predvideva zvišanje stopnje davka za 2 odstotni točki. V osrednji temi tednika izpostavljamo novosti, ki so jih prinesli novela ZGD-1I in novi SRS 2016 pri pripravi letnega poročila za leto 2016. Vabljeni k branju tednika.

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Državni svet z vetom nad zvišanje obdavčitve podjetij
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Na letno poročilo za leto 2016 je treba misliti že danes    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav je še nekaj mesecev do konca koledarskega leta in še nekaj mesecev več, ko bo treba predložiti letno poročilo, pa številne spremembe, ki jih je prinesla novela ZGD-1I, terjajo premislek že danes, saj je od tega odvisno, kako in v kakšnem obsegu bo treba predložiti letno poročilo za leto 2016.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prenehanje po skrajšanem postopku
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje ob izbrisu družbe iz registra, ki v bilanci stanja ne izkazuje osnovnih sredstev, nima zaposlenih, nima odprtih terjatev in nima obveznosti. Ima le nekaj kapitala, njegova vrednost pa je nižja od vložka pred štirimi leti. Zanima nas, kakšni so postopki po izbrisu?

FURS: eVročanje (Podrobnejši opis)
FURS je objavil novo izdajo dokumenta - eVročanje (2. izdaja), v katerem je opredeljen način vročanja dokumentov zavezancem za davek, v njihov osebni profil na informacijskem sistemu Finančne uprave eDavki. Veljavnost sprememb je od 3. oktobra 2016 dalje.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV
Davčni organ v postopkih kontrole obračunov DDV pri obračunavanju DDV od uvoza blaga ugotavlja, da nekateri davčni zavezanci v polje 26 obračuna DDV za julij 2016 niso vključili pravilnih zneskov DDV od uvoza blaga, sproščenega v prost promet v mesecu juliju. Enako ugotavlja tudi za obračune za mesec avgust (za blago, sproščeno v prost promet v mesecu avgustu).

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog proračuna začenja parlamentarno pot
DZ se bo opoldne sestal na izredni seji, da bi se seznanil s predlogom proračuna za prihodnji dve leti (predlog spremembe DP2017-A in predlog DP2018). Dan pozneje bo stekla razprava o proračunskih dokumentih na sejah parlamentarnih delovnih teles, potrjevanje proračuna pa bo predvidoma na novembrski seji.

Po več letih pogajanj podpisana kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo
Po več kot treh letih pogajanj so deležniki na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v ponedeljek, 3. oktobra podpisali kolektivno pogodbo za kmetijstvo in živilsko industrijo. Med ključnimi dosežki nove kolektivne pogodbe je dvig osnovne bruto plače za 0,9 odstotka, kot je izpostavila predstavnica GZS.

Osnutek novele zakona o kmetijskih zemljiščih v javno obravnavo
Kmetijsko ministrstvo je dalo v javno razpravo osnutek novele zakona o kmetijskih zemljiščih, ki spreminja prednostni vrstni red pri nakupu kmetijskih zemljišč. Sklad kmetijskih zemljišč se po novem uvršča za državo na drugo mesto med predkupnimi upravičenci pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč. Pripombe in predloge na dokument lahko zainteresirana javnost posreduje do petka 28. 10. 2016.

Vprašanja prikritih delovnih razmerij se bodo na ministrstvu lotili s spremembo zakonodaje
Ob obravnavi poročila inšpektorata delo so člani odbora DZ za delo na seji prejšnji teden izrazili zaskrbljenost nad stanjem spoštovanja delovnopravne zakonodaje, predvsem na področju prekarnih zaposlitev in prikritih delovnih razmerij. Na ministrstvu za delo pa so napovedali pripravo zakonodajnih sprememb, s katerimi bi preprečili tovrstne zlorabe.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah
S Pravilnikom o izvajanju Zakona o trošarinah se podrobneje ureja izvajanje Zakona o trošarinah (ZTro-1). V pravilniku je podrobneje določen obračun trošarine, ki ga trošarinski zavezanec predloži v skladu z ZTro-1 na podlagi predloženega obračuna trošarine za trošarinske izdelke, za katere je v davčnem obdobju nastala obveznost. V prehodnih in končnih določbah je med drugim določeno, da upravičenci, ki so do 31. decembra 2016 upravičeni do vračila trošarine na podlagi drugega odstavka 112. člena ZTro-1 in nabavljajo energent s plačano trošarino lahko vložijo zahtevek za vračilo trošarine kot letni zahtevek, v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZTro-1. Priloga pravilnika so Navodila za izpolnjevanje trošarinskega dokumenta in obrazci. Veljavnost pravilnika je od 1. oktobra 2016 dalje.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati:
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah; veljavnost od: 1.10.2016
    • Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije; veljavnost od: 1.10.2016
    • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah; veljavnost od: 1.10.2016
    • Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM; veljavnost od: 1.10.2016
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.10.2016 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 62
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Država lani pobrala več davkov in socialnih prispevkov
Skupni prihodki od davkov in socialnih prispevkov so se lani drugo leto zapored povečali. V javne blagajne se jih je steklo skupaj 14,3 milijarde evrov, kar je 3,6 odstotka več kot leto prej. Delež davkov in socialnih prispevkov v bruto domačem proizvodu (BDP) se je tako povečal za 0,2 odstotne točke na 37 odstotkov.

Švica ostaja najbolj konkurenčno gospodarstvo, Slovenija pridobila tri mesta
Švica ostaja najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu, ugotavlja Svetovni gospodarski forum (WEF). Slovenija je na letošnji lestvici globalne konkurenčnosti pridobila tri mesta, med 138 državami zaseda 56. mesto. Najslabše ocene je dobila za razvitost finančnega trga in učinkovitost trga dela, najboljše pa za zdravstvo in izobraževanje.

Mineva 25 let od uvedbe tolarja
Osmega oktobra 1991 je Slovenija z uvedbo lastnega denarja stopila na pot denarne osamosvojitve. Tolar, ki je odigral zelo pomembno stabilizacijsko vlogo in užival zelo visoko stopnjo zaupanja, je leta 2007 nadomestil evro. Izkušnje z lastno valuto so dobra popotnica, če bi se v prihodnosti v skupnem evropskem prostoru kaj močno zalomilo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Zavarovanje dokazov v davčnem inšpekcijskem postopku
Tožnik je vložil pritožbo zoper sklep, s katerim je bila zavržena njegova tožba zaradi molka organa v zadevi zavarovanja dokazov. Vrhovno sodišče je pritožbo zavrnilo (VSRS Sklep I Up 33/2016) in pojasnilo, da je sklep, s katerim se zavrne predlog za zavarovanje dokazov (206. člen v povezavi z 204. členom ZUP), zgolj vmesni procesni akt o tožnikovi vlogi za zavarovanje dokazov v postopku odločanja o izdaji dokončnega upravnega akta v postopku davčno inšpekcijskega nadzora, in torej ni upravni akt po 2. členu ZUS-1. Z njim se ne odloča o materialni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika oziroma z njim ni bilo poseženo v njegov pravni položaj, kot to v pritožbi zmotno zatrjuje tožnik.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Refundacijski zahtevki za nadomestila plač preko sistema e-VEM
Od 1.10.2016 je možno elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema e-VEM. Elektronsko vlaganje zahtevkov je za delodajalce prostovoljno in predstavlja eno izmed dodanih možnosti za vlaganje teh zahtevkov. Vlagatelji tako lahko po novem izbirajo, ali bodo uporabljali sistem eVEM, ali pa bodo zahtevke na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije še nadalje vlagali v fizični obliki po pošti.

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet
UJP obvešča, da je bila 3. oktobra 2016 nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet. Podrobne informacije o navedenih nadgradnjah ter o uporabi spletne aplikacije UJPnet so objavljene v Navodilu za delo z UJPnet, objavljenem na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet, med Dokumenti.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
20.10.2016 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
V septembru je bila zabeležena inflacija  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   0,2%
 
 
 
TOM v oktobru 2016  
 
- na mesečni ravni:   0,0%
 
- na letni ravni:   0,00%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2016:   1.549,78€
 
in neto plača:   1.010,78€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.558,50€
 
in neto plača za tromesečje:   1.015,28€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Zakaj je letos kapital podjetnika nižji, kot lansko leto? Kdaj in na kakšen način lahko privatna osnovna sredstva prenesem v dejavnost? Kako to vpliva na delovanje podjetnika in kako na zapiranje dejavnosti? Zakaj lahko dvigi in nepolaganje gotovine znižuje podjetnikov kapital? Ali moram res imeti vse prejete račune?

Spletni seminar je brezplačen za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO, nenaročniki pa se prijavite po promocijski ceni 29,90€!

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Kapital podjetnika in prenosi iz/v gospodinjstvo 11.10.2016 14:00:00 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.