c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2016, številka 35 / letnik VIII.
 

Za uveljavljanje pravice do odbitka DDV morajo biti zavezanci registrirani za namene DDV, obstajajo pa izjeme, ki jih predstavljamo v današnji osrednji temi na portalu FinD-INFO. Med davčnimi novostmi izpostavljamo pojasnili, ki ju je prejšnji teden posredovala finančna uprava. V zadnjem Uradnem listu RS št. 56/16 pa so objavljena pojasnila k SRS (2016), ki jih je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo. Vabljeni k branju!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Kadrovske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
S septembrom nekaj več za vrednotnice
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Obveznost obračuna DDV in pravica do odbitka DDV za zavezance, ki v času opravljenih transakcij niso registrirani za namene DDV    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Kljub temu, da skladno z ZDDV-1 velja, da se morajo davčni zavezanci registrirati za namene DDV, če želijo uveljavljati pravico do odbitka DDV, obstajajo izjeme. V nadaljevanju pojasnjujemo, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko zavezanec uveljavlja pravico do odbitka DDV, čeprav ni registriran za namene DDV.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
Delavka je v podjetju zaposlena 14 let. Pred petimi leti si je uredila začasno bivališče izven kraja, kjer je sedež podjetja, in odtlej se na delo vozi. Delodajalec ji je izplačeval povečane prevozne stroške, ob predložitvi ponovne odločbe o podaljšanju začasnega bivališča pa je to odklonil, v skladu s spremenjenim določilom 130. člena ZDR-1 in 51. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije. Ali delavki pripada pravica do povračila povečanih stroškov prevoza na delo in z dela?

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pojasnilo FURS: Davčna obravnava prihodkov iz naslova odpisov obveznosti v postopku prisilne poravnave
Nad zavezancem, ki vodi poslovne knjige po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP), se je pravnomočno končal postopek prisilne poravnave. V skladu z določili MSRP je zavezanec dolžan izkazati pozitivne učinke prisilne poravnave med prihodki. Drugače kot MSRP pa ZFPPIPP v 41. členu določa, da se v izkazu poslovnega izida prihodki iz naslova odpisov obveznosti v postopku prisilne poravnave ne pripoznajo. Zavezanca zanima, kakšna je (ob upoštevanju enakopravne obravnave davčnih zavezancev) davčna obravnava evidentiranih prihodkov iz naslova prenehanih obveznosti v prisilni poravnavi.

Pojasnilo FURS: Opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV
V zvezi z opravljanjem prevoznih storitev cestnega prevoza potnikov za organizatorja potovanja (potovalno agencijo) in posledično enake obravnave davčnih zavezancev, ki opravljajo take storitve, v nadaljevanju posredujemo pojasnilo, pripravljeno z Ministrstvom za finance.

Plačevanje davkov in dajatev (Podrobnejši opis)
FURS je objavila spremembo dokumenta - Plačevanje davkov in dajatev (2. izdaja), v katerem je dodano novo poglavje - Izravnava, pobot in plačilo. Spremembe so rdeče označene.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Poslance zanima razlog za zaustavitev izvrševanja proračuna
Potem ko je finančno ministrstvo ustavilo prevzemanje obveznosti v breme državnega in občinskih proračunov za letos, kar je pojasnilo z željo po večji preglednosti nad izvrševanjem proračuna in s tem doseganjem zastavljenih ciljev, se bodo s tem vprašanjem ukvarjali tudi v DZ.

Predlog za poenostavitev pobiranja davkov
Vlada bo že kmalu po počitnicah v obravnavo v DZ poslala predlog novele zakona o davčnem postopku, ki prinaša kar nekaj novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Davčni organ bo namreč lahko v primerih poenostavljene prisilne poravnave dovolil obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih. Da bi zavezance spodbudili k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti, se predlaga sprememba višine obrestnih mer, in sicer se bosta upoštevali teža kršitve ter okoliščina, ali je zavezanec kršitev odpravil sam ali pa jo je ugotovil davčni organ. Poslanci naj bi jo potrdili še letos, uveljavitev pa je predvidena 1. januarja 2017.

Z registrom posojil proti prekomerni zadolženosti podjetij
Vlada bo na eni od prvih popočitniških sej v obravnavo v DZ poslala predlog zakona o centralnem kreditnem registru, s katerim se bo vzpostavila centralizirana zbirka podatkov o najetih kreditih tako poslovnih subjektov kot fizičnih oseb. Eden od ciljev je preprečevanje prekomerne zadolženosti podjetij.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavi pojasnila k SRS (2016)
V Uradnem listu RS št. 56/16 so bila objavljena pojasnila k SRS (2016), ki jih je na svoji seji dne, 21. junija 2016 na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde 2016 sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo:
    • Pojasnilo 1 k SRS 2 (2016) - Emisijski kuponi
    • Pojasnilo 1 k SRS 3 (2016) -Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih instrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (Mezzanin naložbe)
    • Pojasnilo 1 k SRS 5 (2016) - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost

Pojasnila so v veljavi od 27. 8.2016, uporabljajo pa se od 1.1.2016.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 1.9.2016 - sprememba
    • Slovenski računovodski standardi (2016); veljavnost od: 27.8.2016 - sprememba
    • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del; veljavnost od: 1.9.2016

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 56
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Cene v avgustu 2016 na letni in mesečni ravni v povprečju ostale nespremenjene
V avgustu 2016 so cene življenjskih potrebščin na letni ravni v povprečju ostale nespremenjene. V avgustu 2015 pa je bila letna rast cen negativna, -0,3-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast cen je bila -0,4-odstotna (prav toliko tudi v istem obdobju prejšnjega leta). V enem letu se je blago pocenilo za 1,0 %, storitve pa so se podražile za 2,1 %.

BDP v 2. četrtletju 2016 za 2,7 % višji v primerjavi z lanskim
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2016 za 2,7 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. V prvi polovici leta 2016 se je glede na isto obdobje prejšnjega leta skupaj povečal za 2,5 %.

Francija bo predlagala konec pogajanj o TTIP
Francoska vlada bo v septembru Evropsko komisijo pozvala k ustavitvi pogajanj med EU in ZDA o trgovinskem sporazumu (TTIP), je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes napovedal državni sekretar na francoskem ministrstvu za trgovino Matthias Fekl.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Čezmerno prevzemanje obveznosti
Dolžnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje ustavilo postopek odpusta obveznosti. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 314/2016) in v obrazložitvi pojasnilo, da dolžnik ni bil borzni posrednik niti ni bil upravičen sprejemati denarja za namen trgovanja na finančnih trgih. Zato je sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko ni upoštevalo njegovih trditev o tem, v kakšni vlogi je denar prejemal od vlagateljev. Na podlagi zatrjevane obljube, na kateri temelji dolžnikovo stališče o realnih možnostih pridobitve premoženja za vrnitev denarja vlagateljem, izhaja, da sodišče ni imelo nobene podlage za sklepanje o obstoju objektivno preverljivih okoliščin, ki bi kazale na realnost njegovih pričakovanj. Tako je pravilna ocena sodišča prve stopnje, da dolžnik v tem postopku ni dokazal, da je imel za prevzeto obveznost, vrnitev 70.000 evrov vlagateljem, kritje v svojem premoženju.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Podaljšan rok za podporo naložbam v kmetijska gospodarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 29. avgusta z objavo v uradnem listu podaljšalo rok za predložitev vlog za pridobitev sredstev za podporo naložbam v kmetijska gospodarstva za leto 2016. Vloge je po novem mogoče predložiti do vključno 10. oktobra, ne le do 7. septembra.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
31.8.2016 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil - do konca meseca (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) - za gospodarske družbe, zadruge in društva

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v septembru  
 
- na mesečni ravni:   0,0%
 
- na letni ravni:   0,00%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2016:   1.564,49€
 
in neto plača:   1.018,70€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.565,61€
 
in neto plača za tromesečje:   1.018,93€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Natalija Kunstek
Brezplačen seminar za naročnike Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 in aktualna sodna praksa Sodišča ES april 2016 45 EUR + DDV Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.